Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet – utlysning av nytt FoU-program

Pressmeddelande
4 december 2023klockan 07.00

Afa För­säkring och Alecta utlyser det gemensamma treåriga FoU-programmet Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet, med fokus på förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser. Forskningen ska bidra till att öka hälsan och minska lång sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa i det privata näringslivet. FoU-programmet omfattar 30 miljoner kronor och startar i september 2024, men redan från den 4 december kan forskare ansöka om finansiering.

Statistik från både Afa Försäkring och Alecta visar att psykiska sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till längre sjukfrånvaro i privat sektor. För tjänstemännen inom sektorn är psykiska diagnoser vanligast, och för arbetare är psykiska diagnoser näst vanligast. 

– Vår statistik visar tydligt att det behövs effektiva, evidensbaserade åtgärder som stöttar de anställda att behålla arbetsförmågan och återgå till arbetet vid psykisk ohälsa. Den gemensamma satsningen med Alecta är en unik möjlighet att ge en samlad bild av läget. Den ökade kunskapen ska komma till praktisk nytta säger Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring. 

Det råder komplexa samband mellan olika faktorer på individ-, grupp-, arbetsplats- och samhällsnivå för hur psykisk ohälsa utvecklas och manifesteras.

– Arbetsplatsen kan vara en nyckelarena för insatser och åtgärder som förbättrar de anställdas psykiska hälsa. Lär vi oss mer om hur vi förebygger den psykisk ohälsa som leder till långa sjukskrivningar, kan vi minska skadekostnaderna för Afa Försäkring och Alecta, gynna Sveriges företag, den svenska ekonomin och inte minst individens välmående, säger Fredrik Palm, produkt- och analyschef på Alecta.

Fokus på ett långt och hållbart arbetsliv

– Det övergripande syftet är att öka hälsan och minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. De åtgärder och insatser som kommer ut av programmet skapar insikter och därmed förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv, säger Fredrik Palm.

Forskningen kan belysa arbetsplatsernas roll i psykisk hälsa, hur arbetsplatserna kan involveras på ett optimalt sätt i främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser och åtgärder. Forskningen kan även undersöka likheter och skillnader mellan kvinnor och män. 

– Vi ser gärna projekt som utvecklar metoder som kan användas på arbetsplatser, för att främja och stärka psykisk hälsa och arbetsförmåga. Vilka faktorer gör det möjligt för en person att fortsätta arbeta trots psykisk ohälsa och vad bidrar till den arbetsförmåga som fortfarande finns kvar? Forskningen ska öka kunskapen om vilka åtgärder som kan korta ner och minska antalet sjukskrivningar vid psykisk ohälsa, säger Ulrika Hektor. 

Forskningen kan även utveckla arbetsplatsinriktad rehabilitering, till exempel arbetsplatsanpassningar och omställning för återgång i arbete. Även medarbetares och chefers inställning till psykisk hälsa på arbetsplatsen är intressant. 

– Förekommer stigmatisering? Hur påverkar attityder i omgivningen eventuell förvärrad sjuklighet, möjligheter till arbetsåtergång och karriärutveckling? Sådana saker är också intressant att få mer kunskap om, säger Ulrika Hektor.

– En förutsättning för givande forskning är, såklart, att vi får in ansökningar om forskningsprojekt att finansiera. Vi hoppas därför på att forskningsinstitutioner, bolag och alla som är intresserade av att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan sprida ordet om utlysningen vidare, säger Fredrik Palm. 

Mer information:

FoU-programmet är tre år och omfattar 30 miljoner kronor. Utlysningsperioden pågår 2023-12-04 till 2024-02-09. FoU-programmet startar i september 2024 och avslutas i december 2027.

Mer information om utlysningen finns på Afa Försäkrings FoU-webb

Kontakt: 
Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkring: Barbro Jacobsson, forskningshandläggare: 08-696 49 25, barbro.jacobsson@afaforsakring.se
För frågor om ansökningssystem eller ansökningsförfarandet: fou@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Hannes Hultcrantz, PR-ansvarig, Alecta, 0733-10 06 01
hannes.hultcrantz@alecta.se 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet 
Afa försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.  

Om Alecta 
Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,8 miljoner privatkunder och 36 000 företagskunder.