Smittspridning av covid-19 på arbetet – riskbedömning och åtgärder

Pressmeddelande
24 juni 2020klockan 06.00

Spridningen av coronaviruset, covid-19, utmanar våra bedömningar och vårt handlande på många områden. Ett av dem är riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen. Vad vet vi om smittspridning på jobbet idag, hur ser riskbedömningen ut och vilka lagkrav och stöd finns? Forskare och experter delade med sig av forskning och kunskaper inom området på ett digitalt seminarium härom veckan.


– På vårt seminarium om arbetsmiljöfrågor och smittspridning av covid-19 och andra virus, diskuterades många högaktuella frågor. Coronaviruset påverkar arbetsplatserna och människor i hela Sverige. Vi vill att forskningen vi stöder ska komma till nytta i arbetslivet. Därför känns det bra att bidra till ökad kunskapsspridning om detta, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring, som arrangerade det digitala seminariet.

Covid-19 och luftsmitta – avstånd och riktning kan spela roll

Jakob Löndahl, docent i ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, har fått forskningsanslag från AFA Försäkring och forskar om spridning av smittsamma virus via luft. Han pratade om covid-19 och smitta via luft.

– Storleken på aerosolpartiklarna, ventilation, luftfuktighet och mycket annat kan påverka hur viruset rör sig i luften. Av allt att döma uppfyller detta virus alla kriterier för att kunna smitta genom luft. Det finns i luftvägarna och kan då nå ut i luften när vi exempelvis talar eller hostar. Det överlever i luft och det kan via inandning nå celler i kroppen där det kan orsaka infektion, sa Jakob Löndahl.

– Att hålla avstånd spelar roll, men även riktning spelar roll. Man kan tänka på lite hur man står i förhållande till andra. Om luften är en viktig smittväg är det troligtvis värst i instängda, trånga och högljudda miljöer.

Att ge instruktioner till personal är viktigt 

Under webbinariet deltog Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, som arbetat med att anpassa riskbedömning på arbetsplatsen till covid-19-pandemin.

– Jag vill understryka att corona är en allvarlig arbetsmiljörisk och man måste utgå från åtgärdstrappan. Håll avstånd, utbilda personal, använd skyddsutrustning. Vi har i den här krisen en outnyttjad resurs, företagshälsovården, som skulle kunna vara mer aktiv och erbjuda hjälp med riskbedömning för coronasmitta som alla arbetsgivare ska göra, sa Pernilla Wiebert.

Mats Bohgard, seniorprofessor vid Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet, har arbetat med luftföroreningsproblematik och aerosolfysisk sedan mitten av 1970-talet. Han talade om det tekniska arbetarskyddets betydelse för att minska risken för smitta. Det handlade om sådant som skärmar, munskydd, ventilationstekniska åtgärder och att förhindra spridning från källan.

– Det räcker inte med skyddsutrustning utan man måste även ge instruktioner till personal så att man vet hur utrustningen ska användas– det finns väldigt bra instruktionsfilmer på Youtube, så det här är inte ett stort problem, sa Mats Bohgard.

”Oupptäckt” personal och patienter utgör största risken

– Man ser mycket sällan smitta till personal inom intensivvård. Det sker sällan smitta till personal på covid-avdelningar, men det förekommer. Smitta från personal till personal är däremot inte ovanligt. Det sker mer sällan smitta till patienter på avdelningar som inte vårdar covid-19-patienter. När rutinerna för covid-19 följs sker sällan smitta, sa Carl-Johan Fraenkel, överläkare i infektionsmedicin och specialist i vårdhygien vid Skånes universitetssjukhus, som berättade om smittvägar för covid-19 på arbetsplatser inom vården.

Carl-Johan Fraenkels egen slutsats är att ”oupptäckt” personal och patienter inom exempelvis äldreomsorgen som utgör den största risken för vidare smitta.

Mer information: Seminariet spelades in. Se filmen, en skriftlig sammanfattning och alla presentationer på afaforsakring.se.

Kontakt:
Susanna Stymne Airey, Enhetschef Förebygga, AFA Försäkring: 08-6964160  41,
susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Maria Schütt, forskningshandläggare, AFA Försäkring: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se

Jakob Löndahl: 073-551 86 36, jakob.londahl@design.lth.se
Pernilla Wiebert: pernilla.wiebert@ki.se 
Mats Bohgard: 070-859 13 92 mats.bohgard@design.lth.se
Carl-Johan Fraenkel: Carl-Johan.Fraenkel@skane.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.   

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. 
Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Pressbild på Susanna Stymne Airey för nedladdning: