Smittar vinterkräksjukan via luft?

Pressmeddelande
9 november 2018klockan 08.00

Nu står säsongen för vinterkräksjukan för dörren. Virusinfektioner drabbar både patienter och personal i vården och ökar därmed arbetsbördan för de kollegor som inte insjuknar. Jakob Löndahl, vid Lunds tekniska högskola, tilldelas 3 580 000 kronor från AFA För­säkring för forskning inom ämnet, för att förebygga smitta mellan patienter och personal inom vården.  

Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola. Foto: Jonas Jacobson.

Upp till 16 000 patienter och 10 000 vårdanställda kan under en säsong bli smittade av vinterkräksjukan, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

– Om vår forskning kan visa att olika smittor, som till exempel vinterkräksjukan, i vissa situationer sprids via luft kan det leda till bättre skydd och därmed mindre smittrisk för patienter och personal, vilket skulle bidra till en hälsosam arbetsmiljö för många inom vården. Det kan i förlängningen även påverka rekommendationer för smittskydd och rutiner för vårdpersonal, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.

Hittills har Jakob Löndahl och hans forskargrupp samlat data från smittspridning under en och en halv säsong av vinterkräksjuka. Nu tilldelas han 3 580 000 kronor från AFA Försäkring för att i ett nytt projekt göra fler mätningar på sjukhus i Region Skåne.

– I vårt nya forskningsprojekt vill vi samla in mer data från fler virustyper. Vi kommer att samla luftprover och undersöka virus från några vanliga infektionssjukdomar där risken för luftspridning inte är klarlagd. Denna gång undersöker vi förutom vinterkräksjuka även influensavirus och RS-virus (respiratoriskt syncytievirus) i luft. Virusens förmåga att överleva i luftburen form kommer vi också att undersöka, säger Jakob Löndahl.

I den kommande studien planeras flera arbetsplatsmätningar och laboratorieundersökningar.

Projektet pågår till och med juli 2021 och förväntas bidra med ny kunskap om spridning av smittsamma virus via luft på arbetsplatser som sjukhus, förskolor och skolor. Kunskapen kommer att kunna användas för att informera om hur smittämnen i luft kan minskas genom förändringar i rutiner, arbetsmiljö och hygienkontroll.

– Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär. Och forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Jakob Löndahl och ett projekt inom arbetsmiljö och hälsa, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

 

 

Läs en längre intervju med forskaren Jakob Löndahl om hans forskning här

 

 

Kontakt:
Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola: 073–551 86 36, jakob.londahl@design.lth.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring: 070-893 95 48 barbro.jacobsson@afaforsakring.se     
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på afaforsakring.se/forskning