Självhjälpsprogram kan minska risken för återfall i utmattning

Pressmeddelande
8 december 2021klockan 07.45

Psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till längre sjukfrånvaro och risken att återinsjukna är stor även efter rehabilitering. Idag saknas forskning om hur återfall kan förebyggas. Alexander Rozental, vid Uppsala universitet, tilldelas 2 900 000 kronor för att utveckla en förebyggande behandlingsmetod för personer med utmattningssyndrom i form av ett väglett självhjälpsprogram.

– Vi har beviljats medel för att utveckla ett stödprogram för personer som har varit utmattade och fått behandling. Risken för återfall är nämligen stor vid den här typen av stressrelaterad ohälsa, säger Alexander Rozental, doktor i psykologi vid Uppsala universitet.


– Studier visar att ungefär en tredjedel av de som varit sjukskrivna för psykisk ohälsa, varav många har genomgått rehabilitering, insjuknar igen under de följande tre åren. Det tyder på att det är ganska många som behöver ny behandling.

Alexander Rozental har främst forskat på internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Istället för att studera de positiva resultaten av denna terapiform har han ägnat sig åt att försöka hjälpa de personer som inte blivit bättre av behandlingen. Nu ska han utveckla ett självhjälpsprogram för behandling av utmattning via internet.

– Tidigare forskning på utmattning visar att kognitiv beteendeterapi har goda effekter på självskattade symtom som depression, ångest och stress. Vårt stödprogram kommer till stor del att bygga på den typen av psykologisk behandling. Programmet ska också vara ett stöd för anpassning i arbetet och hantering av förändringar i privatlivet som påverkar ens arbetsliv. Det kan vi tillgodose genom att erbjuda ett regelbundet stöd av en psykolog med erfarenhet av att behandla stress och utmattning, säger Alexander Rozental.

– Programmet ska vara internetbaserat och fungera på så vis att man loggar in på en plattform och får tillgång till ett självhjälpsmaterial. Där får man också göra övningar som man får återkoppling på av en psykolog. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi är idag en etablerad behandlingsform som de flesta regioner i Sverige erbjuder för till exempel depression, social ångest och paniksyndrom. Men än så länge saknas en sådan behandling för utmattning.

Ett program baserat på behovet av stöd efter rehabilitering

I projektets första delstudie ska Alexander Rozental undersöka behovet av stöd hos personer som har fått rehabilitering för utmattning.

– Vi kommer att börja med att intervjua personer som har varit utmattade, fått behandling och kommit tillbaka i arbete. Det vi vill ta reda på är vilken typ av fortsatt stöd de behöver för att inte återigen råka ut för psykisk ohälsa och då riskera att bli sjukskrivna på nytt, säger han.

– Baserat på svaren från intervjuerna kommer vi i den andra delstudien att utveckla själva stödprogrammet. I den tredje studien ska vi utvärdera programmets effekter på symtom på utmattning och på sjukskrivning. Vi är intresserade av att se om det är möjligt att minska risken för återfall och ytterligare sjukskrivning med hjälp av förebyggande behandling via internet.

Vad hoppas du på av projektet?
– Jag hoppas att vi kan komma en bit på vägen i att hjälpa utmattade personer genom att minska risken för återfall. Det finns behandlingsprogram för utmattning som ger viss effekt, men de verkar inte fungera för alla och många blir sjukskrivna på nytt. Så det är något som saknas i behandlingen av utmattning. Förhoppningsvis kan vi lära oss mer om vilken typ av stöd som behövs efter rehabiliteringen för att man inte ska drabbas igen.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar friskfaktorer och trygga arbetsplatser, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Alexander Rozental och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Projektet Ett väglett långsiktigt självhjälpsprogram för att förebygga återfall i utmattningssyndrom startar 1 januari 2022 och pågår i tre år.


Kontakt:

Alexander Rozental, doktor i psykologi, Uppsala universitet: 073–693 79 48, alexander.rozental@psyk.uu.se.

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på Afa Försäkrings FoU-avdelning: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.

Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 073–096 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Mer information:

Läs om samtliga forskningsprojekt i Afa Försäkrings tredje anslagsomgång 2021.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet.
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.