Psykisk ohälsa vanligast bland kvinnor i kontaktyrken inom kommun- och landstingssektorn

Pressmeddelande
27 oktober 2015klockan 08.00

Psykiska diagnoser har blivit den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning och risken att drabbas ökar i en allt snabbare takt. Högst risk att drabbas löper personer verksamma i kontaktyrken inom kommun- och landstingssektorn. På fem år har de långa sjukfallen fördubblats inom denna grupp. Det framgår av AFA Försäkrings delrapport ”Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg”.

Antalet långa sjukfall till följd av en psykisk diagnos har ökat drastiskt för personer verksamma i kontaktyrken inom kommun- och landstingssektorn. År 2009 registrerades 4 646 långa sjukfall och motsvarande antal för 2014 är 10 810.

Mest ökar risken att drabbas av långvarig sjukskrivning tillföljd av en psykisk diagnos bland kvinnor i kontaktyrken inom kommun- och landstingssektorn. De har en högre risk att drabbas jämfört med män i samma yrkesroll, men också jämfört med övriga kvinnor i kommun- och landstingssektorn och kvinnor i privat sektor.

Högst risk att drabbas av en långvarig sjukskrivning med en psykisk diagnos finns inom yrkesgruppen socialt arbete. Till denna yrkesgrupp tillhör bland annat socialsekreterare, kuratorer och psykologer. Näst högst risk finns bland förskollärare och fritidspedagoger. Enligt preliminära siffror för 2014, är det är också inom denna grupp som risken ökar snabbast.

Antalet sjukfall bland kvin­nor har ökat årligen i samtliga åldersgrupper, men högst risk har kvinnor i åldrarna 36-45 och 46-55. Risken för 16-25 åring­arna är lägst, men inom detta åldersintervall återfinns den högsta ökningstakten.

Rapporten Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg baseras på statistik hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen inrymmer information om 13 miljoner försäkringsärenden och ger stor kännedom om vilka skador och sjukdomar som är vanligt förekommande i olika sektorer och yrkesgrupper. För att göra informationen tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten Psykisk ohälsa i kontaktyrken är den tredje delrapporten som presenteras under 2015.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns här


För ytterligare information:

Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se


Camilla Arvenberg, press, 0708-14 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se