Postdoc-stöd utlyses: 2 miljoner kronor för studier och forskning om arbetsmiljö

Pressmeddelande
4 april 2022klockan 08.00

Arbets­marknadens parter har genom Afa För­säkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. Afa För­säkring vill främja kompetensutvecklingen inom området arbetsmiljö och minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Nu utlyses ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor med inriktning på arbetsmiljöområdet.

– Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Det pågår en generationsväxling bland forskare och vi vill ge personer som är i början av sina karriärer ökade möjligheter att utvecklas och fortsätta med sin forskning, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Genom vårt stöd kan forskaren fördjupa sin kompetens, skapa och vidmakthålla nätverk som är av betydelse i den fortsatta karriären och samtidigt bidra till arbetsplatsernas utveckling.

Forskning med inriktning på arbetsmiljö till nytta i arbetslivet

– Postdoc-stödet ska inrikta sig på arbetsmiljöområdet. Det stöd vi utlyser och den forskning vi finansierar ska vara tillämpbar i arbetslivet och komma till praktisk nytta i en nära framtid, säger Helena Jahncke.

Vem kan söka postdoc-stödet?

– Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Stödet kan sökas av den som har disputerat för högst tre år sedan (januari 2019) eller om disputationen planeras vara genomförd senast den 1 september 2022. Särskilda undantag görs för personer som varit föräldralediga eller gjort militär tjänstgöring under perioden efter disputation.

Samarbete med forskargrupper vid andra lärosäten viktigt

– Viktigt är att ett framåtblickande samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. I första hand ska ett utbyte ske med ett utländskt lärosäte och förläggas under en längre period eller under flera perioder någon gång mellan 1 januari 2023–1 januari 2025. Alternativt kan det ske digitalt om det finns en avrådan från resor och utlandsvistelse, säger Helena Jahncke.

Mer information:

Utlysningen av postdoc-stödet startar 4 april 2022. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 8 juni 2022. Mer information om postdoc-utlysningen finns på Afa Försäkrings FoU-webb. 

Kontakt: Helena Jahncke, FoU-chef Afa Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se 

Diana Persson, handläggare, tfn. 08–696 35 05
diana.persson@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet: Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.