Postdoc-stöd till forskning om arbetsåtergång vid psykisk ohälsa

Pressmeddelande
6 november 2019klockan 09.00

För sjunde året i rad delar AFA För­säkring ut ett postdoc-stöd på två miljoner kronor i syfte att stödja forskare i början av karriären. Lisa Holmlund, vid Karolinska Institutet, tilldelas 2019 års stöd för att studera en modell för samverkan mellan primärvården och arbetsgivaren när personer med psykisk ohälsa ska återgå i arbete.

Foto: Adam Fredholm

Lisa Holmlund är doktor i medicinsk vetenskap på Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa på Karolinska Institutet. Hon har en bakgrund som arbetsterapeut och har tidigare forskat på arbetsåtergång för personer med ryggmärgsskada. Nu ska hon undersöka vilken effekt problemlösningsbaserade samtal har på kortare sjukfrånvaro för personer med psykisk ohälsa som ska återgå i arbete.

– Det känns fantastiskt att få postdoc-stödet och det är lite omtumlande att få förtroendet att driva den här forskningen. Mitt projekt bygger vidare på det så kallade PROSA-projektet, där effekten på sjukfrånvaro över lag utvärderas vid problemlösningsbaserade samtal i primärvården för att främja återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa, säger hon.

– Jag kommer att titta specifikt på metodens effekt på korttidssjukfrånvaro och på balansen mellan arbete och privatliv. I en intervjustudie kommer jag också att undersöka den anställdes och arbetsgivarens upplevelser av vad som är orsaken till sjukskrivningen och hinder och resurser för återgång i arbete. I den analysen kommer jag att applicera ett genusperspektiv, eftersom en stor andel av de som sjukskrivs för psykisk ohälsa är kvinnor.

Delar av postdoc-tiden tillbringas i Nederländerna

Ett syfte med AFA Försäkrings postdoc-stöd är att forskare ska få möjlighet att knyta internationella forskningskontakter och Lisa Holmlund kommer att tillbringa delar av de kommande två åren på Groningens universitet i Nederländerna.

– Problemlösningsmetodiken bygger bland annat på kunskap från kognitiv beteendeterapi och erbjuder en struktur för samtal. Insatsen innehåller dessutom samverkan mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivaren. Det är en metod som man har provat och sett är effektiv i bland annat Nederländerna. Det här projektet bidrar till att undersöka om metodiken kan vara effektiv också i Sverige, säger Lisa Holmlund.

– Om metoden visar sig vara effektiv ger det möjlighet att använda den i primärvården för personer med psykisk ohälsa och eventuellt även för andra patientgrupper. Resultatet kan också användas för att utveckla stöd för arbetsgivaren i kontakten med anställda som löper risk för sjukskrivning.

Forskning till praktisk nytta i arbetslivet

AFA Försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Ett betydelsefullt kriterium för forskningen är att den ska komma till praktisk nytta i arbetslivet.

– Lisa Holmlund forskar inom ett relevant och viktigt forskningsfält och har en klar inriktning för att bygga sitt internationella vetenskapliga nätverk. Vi är övertygade om att hennes forskning kommer att leda till direkt patientnytta i närtid, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Läs en intervju med Lisa Holmlund på afaforsakring.se.

Mer information:

Kontakt: 
Lisa Holmlund, doktor i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet: 070–536 22 21, lisa.holmlund@ki.se.

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning.