Nytt forsknings­program om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn

Pressmeddelande
9 december 2019klockan 12.00

AFA För­säkring satsar nu, på uppdrag av arbets­marknadens parter inom kommun- och regionssektorn, 37 miljoner kronor på nio forsknings­projekt om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön. Forsknings­programmet syftar till att öka förståelsen av digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda inom kommun- och regionsektorn samt tillvarata nyttan och främja utvecklingen av digitaliseringen.

Digitaliseringen bedöms vara den enskilt största förändringsfaktorn i samhället de närmaste tio åren och den pågående transformationen mot fler digitaliserade system och arbetssätt medför att det för många yrken innebär att arbetet förändras i grunden. Den digitala tekniken öppnar upp för helt nya sätt att organisera både verksamheter och arbetsprocesser. Digitaliseringens inverkan på arbetslivet innebär inte bara en automatisering av arbetet, utan en förändring av arbetets innehåll. Detta ställer krav på vår förändringsbenägenhet och utveckling av vår digitala kompetens.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

Nu satsar AFA Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn, 37 miljoner kronor i ett treårigt forskningsprogram som omfattar nio projekt, för att främja den digitala utvecklingen.

– Forskningen syftar till att öka förståelsen och överbrygga kunskapsluckor om de komplexa sambanden mellan digitaliseringen, arbetsmiljön och hälsan för anställda inom kommun- och regionsektorn. Satsningen ska leda till konkreta förebyggande och främjande åtgärder som ger praktiskt nytta, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU-avdelningen och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

De nio projekten i forskningsprogrammet Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn är:

Ledarskap för ett hållbart digitalt arbetsliv – teknikstrategier och arbetslivets gränser

Karin Hedström vid Örebro universitet tilldelas 4 537 000 kronor för att undersöka hur styrning och ledarskap kan utformas för att tillvarata nyttan hos sociala medier och samtidigt skapa en hållbar digital arbetsmiljö för medarbetare och chefer i skolan.

Karin Hedström, professor, Örebro universitet, 073–2702577, karin.hedstrom@oru.se.
 

Digitala kränkningar och nätmobbning – en ny arbetsmiljörisk inom skolan
Rebecka Cowen Forssell vid Malmö universitet tilldelas 3 646 000 kronor för att genom intervjuer och fokusgrupper med skolledare, lärare, föräldrar till elever och elever uppnå en ökad förståelse för komplexiteten gällande digitala kränkningar och nätmobbning riktade mot lärare och skolledare.

Rebecka Cowen Forssell, Ph.D Urbana studier, Malmö universitet, 040-665 75 36, rebecka.forssell@mau.se.
 

AI i byråkratins tjänst – förändrad digital arbetsmiljö när robotkollegor blir en del av vardagen
Maria Åkesson vid Högskolan i Halmstad tilldelas 4 253 000 kronor för att studera hur arbetsmiljön förändras och hur samspelet mellan mänskliga och digitala medarbetare utvecklas i Halmstads kommun, som står i begrepp att starta ett 30-tal RPA-projekt.

Maria Åkesson, universitetslektor Högskolan i Halmstad, 070–5185458, maria.akesson@hh.se.

Från blankett till robot? Om automatiserad ärendehantering i svenska kommuner
Ida Lindgren vid Linköpings universitet tilldelas 3 704 000 kronor, för att kartlägga utveckling av automatiserad ärendehantering i svenska kommuner, baserat på en tvärvetenskaplig ansats och kvalitativa fallstudier genomförda i nära samarbete med praktiker.

Ida Lindgren, universitetslektor, Linköpings universitet, 073–2706943, ida.lindgren@liu.se.
 

Förbättrade arbets- och patientflöden i primärvården med digitalt Flow 
Gudbjörg Erlingsdottir vid Lunds Tekniska Högskola tilldelas 4 010 000 kronor för att undersöka om och hur den digitala plattformen Flow förbättrar ledning och organisering av arbetet, minskar arbetsbördan samt ökar kostnadseffektiviteten.

Gudbjörg Erlingsdottir, docent, Lunds Tekniska Högskola, 073–3166682, gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se.
 

Utveckling av rekommendationer för implementering av e-hälsa i primärvården baserat på fallstudier (ePrIm)
Maria Hägglund vid Uppsala universitet tilldelas 4 748 000 kronor för att studera införandet av tre olika digitala verktyg i primärvården. Baserat på resultaten från de tre fallstudierna kommer rekommendationer att tas fram för implementering av olika typer av digitala verktyg.

Maria Hägglund, lektor, Uppsala universitet, 018- 471 62 57, maria.hagglund@kbh.uu.se.
 

Digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer, organisatoriska sammanhang och arbetsmiljö
Ann Bergman på Handelshögskolan vid Karlstads universitet tilldelas 4 986 000 kronor för att studera om de anställdas arbeten och arbetsmiljö tas i beaktande när kommunal verksamhet digitaliseras, hur digitaliseringen påverkar olika yrkens form och innehåll samt hur denna påverkan inverkar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med särskilt fokus på sociala relationer och det sociala sammanhanget.  

Ann Bergman, professor, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, 073–4606559, ann.bergman@kau.se.
 

Arbetsmiljö i den robotiserade demensvården: sociala robotars betydelse för vårdgivares arbetssätt och arbetsmiljö
Marcus Persson vid Linköpings universitet, tilldelas 3 700 000 kronor för att undersöka vilken betydelse användningen av sociala robotar har för vårdpersonalens arbetssätt och arbetsmiljö. Studien genomförs på demensboenden som använder sociala robotar.

Marcus Persson, docent i sociologi, Linköpings universitet, 070–0896465, marcus.persson@liu.se.


Implementering av digital primärvård – arbetsmiljöaspekter på digitala vårdmöten med läkare
Per Nilsen vid Linköpings universitet tilldelas 3 400 000 kronor för att vetenskapligt granska och undersöka arbetsmiljörelaterade aspekter på digitala primärvårdsmöten mellan läkare och patienter, en ny tjänst som lanserats av privata aktörer och som nu implementeras i allt fler regioner.

Per Nilsen, professor, Linköpings universitet, 070–6341151, per.nilsen@liu.se.


Mer information
Läs mer om projekten och FoU-programmet Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn: https://www.afaforsakring.se/forskning/program/digitalisering/

Maria Schütt, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 070–696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se   
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring, 08–696 41 60,
susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se


AFA Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.