Ny rapport: Små förändringar av antalet allvarliga arbetsskador

Pressmeddelande
31 maj 2021klockan 06.00

Det totala antalet arbetsskador ökade något mellan åren 2018 och 2019. Även antalet allvarliga arbetsolycksfall ökade något 2019. Inom båda avtalsområdena ser man en minskning av antalet långa sjukfall mellan 2018 och 2019. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport som släpps den 31 maj och presenteras den 2 juni på ett livesänt webbinarium.

Bild: Andreas Ek, Emil Askestad, Elin Henriksson och Anna Weigelt, anställda på Afa Försäkrings analysavdelning. Foto: Adam Fredholm.

Den nya rapporten bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för Afa Försäkrings försäkrade fram till år 2019. Rapporten är Sveriges mest omfattande rapport inom området.

Liten ökning av antalet allvarliga arbetsolycksfall

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall ökade något 2019.

– Efter att ha varit oförändrad i sex år ökade även risken något från 2,5 till 2,6 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta 2019, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring. Vår tolkning är att den ökningen av antalet allvarliga skador per 1 000 sysselsatta främst är ett resultat av ett ändrat anmälningsbeteende hos skadedrabbade, så det innebär inte att det blivit farligare att gå till jobbet, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring.

Fallolyckor och lastningsolyckor vanligast – vissa yrkesgrupper mer drabbade

Det finns stora skillnader i olycksrisken mellan yrkesgrupper. Den vanligaste orsaken till allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka och den näst vanligaste är en lastningsolycka.

– Fallolyckor utgör en dryg tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. Bland kvinnor är fallolyckor vanliga inom vård- och omsorgsyrken och då särskilt fall i samma nivå. För män sker de flesta fallolyckor inom betong-, bygg- och anläggningsarbete och metall- och övrigt industriellt arbete, säger Anna Weigelt.

– Näst efter fallolyckor är den vanligaste olyckstypen lasta, lossa, bära eller flytta. Olyckstypen drabbar främst yrkesgrupperna metall- och övrigt industriellt arbete och yrkesförare, och leder ofta till skador i fingrarna.

Allvarliga arbetsolycksfall– uppdelat på yrke och kön

– År 2019 skadades totalt 7 596 män och 4 319 kvinnor i ett allvarligt arbetsolycksfall. Antalet allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta var 3,2 för män och 1,9 för kvinnor 2019. Det är högre för män jämfört med tidigare år men oförändrat för kvinnor, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Män har nästan dubbelt så stor risk som kvinnor att skadas i en allvarlig arbetsolycka. Det beror bland annat på att män i större utsträckning arbetar i yrkesgrupper som är mer utsatta för allvarliga arbetsolyckor. För kvinnor inträffar flest allvarliga olyckor i de yrkesgrupper där flest kvinnor arbetar, det vill säga inom vård, skola och omsorg, städbranschen, restaurang och inom handel. För män inträffade flest allvarliga olyckor 2019 i yrkesgruppen metall- och övrigt industriellt arbete, säger hon.

Minskat antal sjukfall inom båda avtalsområdena

Sedan 2016 har de långa sjukfallen minskat för anställda inom både avtalsområde Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO. Den trenden fortsätter 2019.

– Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade även mellan 2018 och 2019. Inom avtalsområde Kommuner och regioner minskade antalet sjukfall för båda könen. Även risken minskade från 24,9 till 23,1 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta mellan 2018 och 2019. För kvinnor minskade risken för långvarig sjukfrånvaro för samtliga åldersgrupper. För män minskade risken framför allt för åldersgruppen 56–64 år, säger Andreas Ek, statistiker och analytiker på Afa Försäkring.

– Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO minskade antalet långa sjukfall för båda könen i samtliga åldersgrupper. Även risken minskade från 18,6 till 17,5 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta mellan 2018 och 2019.

– Kvinnor hade 2019 nästan 50 procent fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO. Risken för långvarig sjukfrånvaro var 22,3 för kvinnor och 15,3 för män. För kvinnor hade yrkesgruppen byggnadsträarbetare den högsta risken medan det för män var städare och fönsterputsare, säger han.

Psykiska diagnoser vanligast i kommuner och regioner

Den vanligaste diagnosen bakom en långvarig sjukfrånvaro inom kommuner och regioner är en psykisk diagnos och det gäller både kvinnor och män.

– Kvinnor inom yrkesgrupperna yrkesförare och socialt arbete hade den högsta risken för ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos 2019. Sjukfall med psykiska diagnoser blir oftare långa jämfört med övriga diagnoser, säger Andreas Ek.

Muskuloskeletala och psykiska diagnoser störst inom Svenskt Näringsliv/LO

De två största diagnoserna i den privata sektorn, Svenskt Näringsliv/LO, är muskuloskeletala och psykiska, som tillsammans står för nära två tredjedelar av de långa sjukfallen.

– Sedan 2015 är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro bland kvinnor. För män är fortfarande muskuloskeletala diagnoser som exempelvis ryggsjukdomar och reumatism – sjukdomar i muskler och skelett – klart vanligast. Muskuloskeletala diagnoser är den vanligaste diagnosen för avtalsområdet i sin helhet, säger Andreas Ek.

Mer information:

Ladda ner och läs hela rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2021 på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Se en presentation av årsrapporten som genomfördes på ett webbinarium den 2 juni 2021. 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Arbetsskadeförsäkringen: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, omfattar samtliga anställda, det vill säga såväl arbetare som tjänstemän inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och kooperationen. TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag.

Sjukförsäkringen: Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag.

Kontakt:

Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 

Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 

Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 4134, emil.askestad@afaforsakring.se 

Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.