Ny rapport om olyckor i människonära arbeten och yrken

Pressmeddelande
5 mars 2019klockan 08.30

AFA För­säkring släpper en ny statistik­rapport som beskriver arbetsolycksfall i yrkesgrupper som jobbar nära människor på olika sätt, bland annat inom vården. Olycksfallen beror ofta på den mänskliga faktorn, exempelvis att två personer krockar med varandra eller att missförstånd uppstår mellan kollegor eller mellan vårdare och patient, vilket i sin tur kan leda till en arbetsolycka.

AFA Försäkrings nya rapport om arbetsolycksfall i människonära arbetssituationer inkluderar statistik för olyckor med alla sorters människor; såväl vuxna som barn, kollegor, elever, patienter och brukare. I rapporten beskrivs situationer där olyckor kan uppkomma plötsligt på arbetsplatsen i samband med interaktion med andra personer.

Flest drabbade inom vård och barnomsorg

– Olycksfall orsakade av olycka med person inträffar främst i yrkesgrupper som kommer i kontakt med andra människor och är en av de vanligaste orsakerna till olycksfall bland kvinnor, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

De allra flesta olycksfallen orsakade av olycka med person sker bland yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera. Det är även vanligt bland barnskötare, fritidsledare, förskollärare och fritidspedagoger.

Mänskliga faktorn orsak bakom flera olycksfall

De flesta arbetsolycksfallen inträffar i samband med att man hjälper patienter.

– Den mänskliga faktorn spelar ofta in när denna typ av olycksfall sker. Att krocka med kollegor eller andra personer är en annan vanlig orsak, säger Anna Weigelt.

Många olycksfall ger lång sjukfrånvaro eller medicinsk invaliditet

– Det känns viktigt och angeläget att uppmärksamma denna typ av arbetsolyckor då olycksfall orsakade av olycka med person i stor utsträckning leder till allvarliga olycksfall, lång sjukfrånvaro eller medicinsk invaliditet.

Vill förebygga arbetsskador – därför sprids rapporterna

– Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas. Den innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna Weigelt.

 

Mer information

Rapporten går att ladda ner på afaforsakring.se och presenterades den 5 mars på ett seminarium som dokumenterades. Dokumentationen från seminariet publiceras i efterhand på afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten om arbetsolyckor i människonära arbetssituationer är den första delrapporten 2019. AFA Försäkring arbetar även aktivt med insatser för att förebygga arbetsskador och finansierar forskning kring arbetsmiljö.

Hot- och våldssituationer ingår inte i definitionen av arbetsolycksfall i denna rapport, inte heller olycksfall i samband med valbara aktiviteter så som exempelvis träning, övning eller teambuilding-aktiviteter. 

Kontakt: Anna Weigelt, chef analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se