Ny rapport om allvarliga arbetsolyckor där människor oavsiktligt skadar varandra

Pressmeddelande
24 april 2024klockan 07.25

En ny rapport från Afa För­säkring beskriver allvarliga arbetsolyckor som inträffar på grund av att människor oavsiktligt har skadat varandra fysiskt. Det är främst kvinnor som drabbas. Högst är risken för yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. samt för personal inom barnomsorg och förskola.

– Rapporten bygger på en genomgång av 952 allvarliga arbetsolycksfall av typen ”olycka med person” som Afa Försäkring har godkänt som arbetsskador. Olyckorna inträffade mellan 2021 och 2022, säger Anna Weigelt, chef på Afa Försäkrings analysavdelning och författare till rapporten.

Olyckor i människonära arbetssituationer

– Olyckorna kan bero på missförstånd mellan kollegor som utför en gemensam arbetsuppgift eller på att ett barn av misstag råkar skada exempelvis förskolepersonal vid lek. Men det vanligaste olyckstillfället är när vårdpersonal hjälper brukare och patienter som till exempel tappar balansen och drar med sig personalen i fallet, säger Anna Weigelt.

Hot och våldssituationer ingår inte i definitionen. Inte heller olycksfall i samband med valbara aktiviteter så som exempelvis träning, övning eller teambuilding-aktiviteter.

Vanligast att kvinnor drabbas

Runt 4 procent av alla allvarliga olyckor har kategoriserats som olycka med person. Skillnaden mellan könen är stor, olyckstypen står för 8 procent av olycksfallen för kvinnor, men endast 1,5 procent av olyckorna för män. 

– Det är inte särskilt förvånande, då kvinnor i högre utsträckning arbetar inom så kallade kontaktyrken och i vårdande yrken där dessa olyckor är vanliga. Under perioden 2020–2021 drabbades kvinnor totalt av 705 olyckor av denna typ och män av 247 olyckor, säger Anna Weigelt.

– Det är tydligt att för män är andelen yngre som drabbas i relation till antalet sysselsatta högre än för kvinnor. För kvinnor är det tvärtom de äldre kvinnorna som har en överrisk i förhållande till antalet sysselsatta.

Yrkesgrupper med högst risk att drabbas

– Risken är högst för kvinnor i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. Där inträffade 0,6 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta. Näst högst är risken för personal inom barnomsorg och förskola, säger Anna Weigelt.

– Även för män är risken högst i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl, med 0,3 allvarliga olyckor per 1000 sysselsatta.

Även Förskollärare och fritidspedagoger, Betong-, bygg- och anläggningsarbete samt lärare och skolledare nämns i rapporten.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete i arbetslivet

– Vi tar fram statistikrapporter från vår skadedatabas på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Statistiken vi tar fram ska bidra till olika slags förebyggande arbeten. Den kan till exempel utgöra beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Anna Weigelt. 

– Det här är en kortare rapport, som kompletterar vår stora årliga, mer omfattande statistikrapport som kommer ut i juni varje år, där vi berättar hur det ser ut gällande allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i arbetslivet.

Mer information

Läs mer och ladda ner rapporten från Afa Försäkrings webbplats:www.afaforsakring.se/statistikrapport-olyckor-i-manniskonara-situationer

Allvarliga arbetsolycksfall: Med ett allvarligt arbetsolycksfall (olycksfall som inträffar i arbetet) menar vi att olyckan har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning/motsvarande läkningstid eller till medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Arbetsskadeförsäkringen – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

-    TFA, omfattar samtliga anställda, det vill säga såväl arbetare som tjänstemän, inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och Fremia/LO/PTK. 

-    TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sobona är en arbetsgivarorganisation för företag som är verksamma inom kommun- och regionnära verksamheter. Afa Försäkring har också uppdraget att administrera och reglera arbetsskador i enlighet med det statliga personskadeavtalet (PSA).
 
Kontakt: 
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 
https://www.afaforsakring.se/statistikrapporter 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här. https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum