Ny rapport: Minskning av antalet allvarliga arbetsskador och långa sjukfall

Pressmeddelande
14 juni 2022klockan 02.30

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall har minskat 2020 i jämförelse med 2019. Antalet långa sjukfall minskade mellan 2019 och 2020 i både kommuner och regioner och bland privatanställda arbetare. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport som släpps den 14 juni och presenteras samma dag på ett livesänt seminarium.

Den nya rapporten bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för Afa Försäkrings försäkrade fram till år 2020. Rapporten är Sveriges mest omfattande rapport inom området.

Covid-19 bidragit till minskning av antalet allvarliga arbetsolycksfall

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall minskade 2020. Covid-19-pandemin påverkade arbetsmarknaden och därmed även arbetsskadeutvecklingen på flera sätt.

– Vi kan se spår av covid-19-pandemins effekter även i vår statistik. Frånvaron bland anställda ökade både på grund av sjukdom och permitteringar. Olycksfallen har därför minskat i branscher där sysselsättningen och aktiviteten har påverkats negativt av pandemin, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring.

Fallolyckor och lastningsolyckor vanligast – vissa yrkesgrupper mer drabbade

Det finns stora skillnader i olycksrisken mellan yrkesgrupper. Den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka och den näst vanligaste är en lastningsolycka.

– Fallolyckor utgör en dryg tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. Bland kvinnor är fallolyckor vanliga inom vård- och omsorgsyrken och då särskilt fall i samma nivå. För män sker de flesta fallolyckor inom betong-, bygg- och anläggningsarbete och metall- och övrigt industriellt arbete och då är det vanligare med fall från höjd, exempelvis från stegar och byggnadsställningar, säger Anna Weigelt.

– Näst efter fallolyckor är den vanligaste olyckstypen lasta, lossa, bära eller flytta. Olyckstypen drabbar främst yrkesgrupperna metall- och övrigt industriellt arbete och yrkesförare, och leder ofta till skador i fingrarna.

Allvarliga arbetsolycksfall – uppdelat på yrke och kön – risken högt inom bygg och industri

Risken för ett allvarligt arbetsolycksfall är högst för mansdominerade yrkesgrupper inom industri och hantverk.

– 2020 var risken för män 3,0 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta, en minskning jämfört med tidigare år. Högst risk för män återfinns i yrkesgrupperna byggnadsträarbetare, betong- bygg- och anläggningsarbetare och livsmedelsarbete, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– För kvinnor var risken 1,7 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta 2020, också en minskning jämfört med tidigare år. För kvinnor är risken högst i yrkesgrupperna byggnadsträarbetare, pappers- och pappersmassearbetare och träindustriarbete.

Minskat antal sjukfall inom båda avtalsområdena

Sedan 2016 har de långa sjukfallen minskat för anställda inom både avtalsområde Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO. Den trenden fortsätter 2020.

– Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade även mellan 2019 och 2020. Inom avtalsområde Kommuner och regioner minskade antalet sjukfall för båda könen. Även risken minskade från 23,1 till 22,3 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta mellan 2019 och 2020. För kvinnor minskade risken för långvarig sjukfrånvaro för samtliga åldersgrupper. För män minskade risken samtliga åldersgrupper utom i grupperna 36–45 år och 56–64 år, säger Andreas Ek, statistiker och analytiker på Afa Försäkring.

– Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO minskade antalet långa sjukfall för båda könen. Även risken minskade från 17,5 till 17,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta mellan 2019 och 2020.

– För kvinnor inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO minskade risken 2020 för långvarig sjukfrånvaro för samtliga åldersgrupper förutom för grupperna 26–35 och 46–55 år. För män minskade risken för långvarig sjukfrånvaro för samtliga åldersgrupper utom för gruppen 46–55 år. Risken för långvarig sjukfrånvaro var 22,0 för kvinnor och 15,2 för män. För kvinnor hade yrkesgruppen byggnadsträarbetare den högsta risken medan det för män var städare och fönsterputsare, säger han.

Psykiska diagnoser vanligast i Kommuner och regioner

Den vanligaste diagnosen bakom en långvarig sjukfrånvaro inom Kommuner och regioner är en psykisk diagnos och det gäller både kvinnor och män.

– Kvinnor inom yrkesgruppen socialt arbete hade den högsta risken för ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos 2020. Sjukfall med psykiska diagnoser blir oftare långa jämfört med övriga diagnoser, säger Andreas Ek.

Muskuloskeletala och psykiska diagnoser störst inom Svenskt Näringsliv/LO

De två största diagnoserna i den privata sektorn, Svenskt Näringsliv/LO, är muskuloskeletala och psykiska, som tillsammans står för sex av tio långa sjukfall.

– Sedan 2015 är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro bland kvinnor. För män är fortfarande muskuloskeletala diagnoser som exempelvis ryggsjukdomar och reumatism – sjukdomar i muskler och skelett – klart vanligast. Muskuloskeletala diagnoser är den vanligaste diagnosen för avtalsområdet i sin helhet, säger Andreas Ek.

 

Mer information:

Ladda ner och läs hela rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2022 på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Se en presentation av årsrapporten på ett seminarium den 14 juni. Seminariet spelas on och går även att se i efterhand på Afa Försäkrings webbplats. 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter: afaforsakring.se/statistikrapporter

Arbetsskadeförsäkringen: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, omfattar samtliga anställda, det vill säga såväl arbetare som tjänstemän inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och kooperationen. TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag.

Sjukförsäkringen: Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag.


Kontakter:
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 
Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 4134, emil.askestad@afaforsakring.se 
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.