Ny rapport: Inflöde av försäk­rings­ären­den till AFA För­säkring under corona

Pressmeddelande
15 december 2020klockan 06.59

Sedan covid-19-pandemin bröt ut i början av mars 2020 har ärendeinflödet till AFA För­säkring påverkats på olika sätt. Det visar statistik i en ny rapport som AFA För­säkring släpper den 15 december.

Foto: Johnér Bildbyrå.

– Sedan corona började spridas i våras har ärendeinflödet för försäkringen vid arbetsbrist och sjukförsäkringen för privatanställda arbetare ökat. Antalet anmälningar om arbetsolycksfall har däremot minskat, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på AFA Försäkring, som tagit fram en rapport om försäkringar som påverkats av corona under 2020.

AGB-inflödet under pandemin – försäkring om avgångsbidrag

– Vi har i rapporten jämfört antal inkomna AGB-ärenden 2019 och 2020. AGB-infödet ökade påtagligt i slutet av våren 2020 och har sedan dess legat högre än under 2019. Det sammanlagda inflödet till och med november 2020 har varit nära dubbelt så högt som under motsvarande period 2019, säger Andreas Ek.

Sjukförsäkringarna AGS och AGS-KL under corona

– Inflödet av AGS-ärenden med coronarelaterade diagnoskapitel ökade kraftigt under våren 2020. Under sommaren började inflödet minska för att under hösten stabileras på en drygt dubbelt så hög nivå som 2019. Vi ser att övriga diagnoser däremot har haft lägre inflöde sedan pandemins start, säger Andreas Ek.

– Ökningen för coronarelaterade diagnoskapitel har varit störst för medelålders män och minst för unga kvinnor. Det typiska coronarelaterade AGS-ärendet är en 60-årig man som arbetar som buss- och spårvagnsförare.

AGS-KL kan i normalfallet ge ersättning från dag 91 under ett sjukfall, till skillnad från dag 15 för AGS. Av denna anledning har inflödesökningen av ärenden med coronarelaterade diagnoskapitel varit mindre för AGS-KL än för AGS. De flesta sjukfall med coronarelaterad diagnos avslutas innan de blir 91 dagar långa. Ökningen har även inom AGS-KL varit större för män än för kvinnor.

– Det typiska coronarelaterade AGS-KL-ärendet är en 54-årig kvinna som arbetar som undersköterska, säger Andreas Ek.

Jämförelser mellan 2019 och 2020 av anmälda arbetsolycksfall och färdolycksfall

Under april och maj 2020 var antalet anmälda arbetsolycksfall avseende innevarande år klart lägre än under motsvarande period 2019. Månaderna därefter låg inflödet på ungefär samma nivå som 2019. I oktober och november 2020 var antalet anmälda arbetsolycksfall åter något lägre än 2019.

– Antalet anmälda färdolycksfall avseende innevarande år var redan i början av år 2020 lägre än motsvarande period 2019, sannolikt delvis beroende på en mildare vinter och därmed färre halkolyckor, säger Andreas Ek.

– Även för april och maj 2020 var de anmälda färdolycksfallen färre än 2019, vilket skulle kunna bero på att fler började arbeta hemifrån. Under sommar och tidig höst 2020 var inflödet ungefär detsamma som 2019. I oktober och november 2020 anmäldes något färre färdolycksfall än 2019.

Mer information:

Ladda ner och läs hela rapporten på AFA Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

I rapporten finns även information om villkoren för de olika försäkringarna, vem som omfattas av dem och på vilket sätt.

Se en kort film om rapporten  43 sekunder: https://youtu.be/XZRqgFu3TuE
  

De mått som vanligtvis ligger till grund för AFA Försäkrings statistikrapporter har en eftersläpning på ungefär två år, men för att kunna ge en bild av den snabba utveckling som skett i och med pandemin, redovisar vi i denna rapport statistik över ärendeinflödet under 2020 för dessa försäkringar. Eftersom man kan anmäla försäkringsärenden retroaktivt bör statistiken i rapporten ses som en preliminär indikation av utvecklingen under 2020.

Vill du prenumerera på AFA Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter: afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakt: Andreas Ek, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Se en kort film om rapporten: