Ny rapport: Hur skulle sjukfrånvaron se ut med en jämn könsfördelning i yrkesgrupper?

Pressmeddelande
24 januari 2023klockan 03.00

Långvarig sjukfrånvaro för kvinnor och män ser olika ut i arbetslivet. Men hur skulle sjukfrånvaron se ut om könsfördelningen i olika yrkesgrupper vore jämn? Afa För­säkring gör ett tankeexperiment som visar att rangordningen av yrken med högst risk för långvarig sjukfrånvaro tydligt förändras om man beräknar hur stor risken skulle vara vid en tänkt jämn könsfördelning i yrkesgrupperna.

– Vi vill med denna rapport belysa skillnader i kvinnors och mäns sjukfrånvaro och den könssegregerade arbetsmarknaden på ett nytt sätt. Vår rapport bygger på ett tankeexperiment. Det går ut på att vi gör en könsstandardisering av vår statistik och uppskattar hur risken för långvarig sjukfrånvaro i olika yrkesgrupper skulle se ut om könsfördelningen för de anställda i yrkesgruppen vore jämn, det vill säga 50 procent sysselsatta kvinnor och 50 procent sysselsatta män, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring.

– Våra beräkningar här ska inte betraktas som en prognos, utan syftar till att illustrera ett redan välkänt fenomen på ett nytt och annorlunda sätt.

En jämn könsfördelning skulle ändra bilden av sjukfrånvaron i olika yrkesgrupper

Kvinnor drabbas oftare av långvarig sjukfrånvaro än män i alla sektorer och i nästan alla yrkesgrupper. På den svenska arbetsmarknaden är andelen sysselsatta kvinnor 49 procent, men könsfördelningen skiljer sig mellan olika sektorer och i många yrkesgrupper är könsfördelningen ojämn.

I kommuner och regioner är andelen kvinnor 75 procent av de sysselsatta. Bland privatanställda arbetare är andelen kvinnor 30 procent.

– Man brukar säga att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad. När vi könsstandardiserar använder vi våra beräknade risker för att göra en uppskattning av hur stor risken skulle vara vid en jämn könsfördelning. Kvinnor har vanligtvis en högre risk än män när det gäller långvarig sjukfrånvaro. För en yrkesgrupp där andelen sysselsatta kvinnor är låg – samtidigt som deras risk är högre än männens – innebär det att den könsstandardiserade risken blir högre än den faktiska risken i yrkesgruppen, säger Anna Weigelt.

Tankeexperiment för byggnadsträarbetare

För yrkesgruppen byggnadsträarbetare – där andelen män är 98 procent av de sysselsatta – blir resultatet av tankeexperimentet med en könsstandardisering så här:

Den totala risken för långvarig sjukfrånvaro för båda könen var under tidsperioden för mätning 18,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. För män var risken 17,6 per 1 000 sysselsatta. För kvinnor var risken 53,9 per 1 000 sysselsatta.

– Om man gör ett tankeexperiment här och istället räknar risken som om andelen män och kvinnor var 50 procent vardera av de sysselsatta så skulle den totala risken öka från 18,2 till 35,7 för byggnadsträarbetare, säger Anna Weigelt.

Tips på förebyggande arbete – långvarig sjukfrånvaro

Långvarig sjukfrånvaro i arbetslivet kan förebyggas. Suntarbetsliv och Prevent arbetar aktivt med att ta fram förebyggande tips och råd. Här är några länkar till vidare tips:

Mer information:

Statistiken och tankeexperimentet i rapporten utgår från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten Sjukfrånvaro med en jämn könsfördelning? finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Den här rapporten bygger på en genomgång av 50 075 försäkringsärenden för långvarig sjukfrånvaro som har lett till ersättning. Sjukfallen startade under 2020 och Afa Försäkring har betalat ut ersättning för sjukfrånvaron via avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS och AGS-KL.

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter: afaforsakring.se/statistikrapporter

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: afaforsakring.se/nyhetsrum/press/