Ny rapport: Hjärt- och kärlsjukdomar – långvarig sjukfrånvaro

Pressmeddelande
13 februari 2020klockan 02.30

Fler män än kvinnor är långvarigt sjukskrivna på grund av hjärt- och kärlsjukdomar. Långvarig sjukfrånvaro på grund av hjärt- och kärlsjukdomar drabbar framför allt äldre. Det visar en ny statistik­rapport från AFA För­säkring, som tar fram statistik från sin skadedatabas för att bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa i arbetslivet.

– Hjärt- och kärlsjukdomar är den femte vanligaste diagnosgruppen. Totalt sett under 2017 och 2018 utgjorde diagnosgruppen 4 procent av den totala långvariga sjukfrånvaron. De senaste tio åren har sjukfallen legat på mellan 2 000 och 2 500 fall per år, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.

Tillsammans med kollegan Gunilla Åhman har hon tagit fram en ny rapport om långvarig sjukfrånvaro med koppling till sjukdomar i hjärta och kärl, som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtstillestånd och stroke.

– Vi kan se att cirkulationsorganens sjukdomar utgör 6 procent av mäns långvariga sjukfrånvaro, vilket är en större andel än för kvinnor där motsvarande siffra är 2 procent. Yrkesförare löper högst risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av hjärt- och kärlsjukdomar och det gäller både kvinnor och män, säger Elin Henriksson.

Rapporten bygger på en genomgång av 4 030 ärenden med långvarig sjukfrånvaro 2017 och 2018 som AFA Försäkring har betalat ut ersättning för genom sjukförsäkringen. Med långvarig sjukfrånvaro menas sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Vanligaste diagnoserna uppdelat på kön

– Akut hjärtinfarkt och andra former av hjärtsjukdom och sjukdomar i hjärnans kärl, som exempelvis stroke, utgör tre fjärdedelar av de långa sjukfallen på grund av hjärt- och kärlsjukdomar. Akut hjärtinfarkt utgör en nästan dubbelt så stor andel för männen som för kvinnorna, 13 respektive 7 procent, säger Elin Henriksson.

– Nästan hälften av kvinnors diagnoser beror på sjukdomar i hjärnans kärl. Andra former av hjärtsjukdom är den näst vanligaste diagnosen för kvinnor, 23 procent. För männen är fördelningen jämnare. Sjukdomar i hjärnans kärl utgör 37 procent av diagnoserna och andra former av hjärtsjukdom 27 procent.

Äldre mest drabbade – typfallet en 60-åring med sjukdom i hjärnans kärl

Det är främst de äldre åldersgrupperna som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Bland män utgör 56–64-åringar mer än hälften av de drabbade. Bland kvinnor står samma åldersgrupp för 45 procent. För båda könen står 46–55-åringar för en tredjedel av de långa sjukfallen orsakade av sjukdomar i hjärta och kärl, säger Gunilla Åhman.

– För kvinnor är den typiska personen som har långvarig sjukfrånvaro på grund av sjukdom i cirkulationsorganen en undersköterska som är i 60-årsåldern och har en sjukdom i hjärnans kärl. För män är typfallet en lastbilsförare som är i 60-årsåldern och har en sjukdom i hjärnans kärl.

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids rapporterna

– 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar. Det gör att vi har en unik skadedatabas som innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Gunilla Åhman.

Mer information:
Ladda ner och läs hela rapporten härHjärt- och kärlsjukdomar – långvarig sjukfrånvaro – i rapporten redovisas statistik från åren 2017 och 2018 för hjärt- och kärlsjukdomar.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en stor rapport, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, och flera ämnesspecifika delrapporter. Nästa statistikrapport släpps i mitten av mars och handlar om Föräldrapenningtillägget, FPT.

Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här.   

Se andra aktuella rapporter från AFA Försäkring här.

Om sjukförsäkringen
Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.

Kontakt:
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se
Gunilla Åhman, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 41 44, gunilla.ahman@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se