Ny rapport: Fortsatt stora könsskillnader i arbetsskador och sjukfrånvaro

Pressmeddelande
11 juni 2020klockan 04.45

Män drabbas oftare än kvinnor av ett allvarligt arbetsolycksfall, men kvinnor drabbas betydligt oftare än män av färdolycksfall. Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade tydligt mellan 2017 och 2018 inom båda avtalsområdena – Kommuner och regioner respektive Svenskt näringsliv/LO – där de psykiska och muskuloskeletala diagnoserna dominerar. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport som presenteras den 11 juni.


Andreas Ek, analytiker/statistiker och Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring. Foto: Adam Fredholm 

Rapporten ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2020” bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för AFA Försäkrings försäkrade fram till år 2018 och är Sveriges mest omfattande rapport inom området. – Årets rapport visar en fortsatt stabil trend när det gäller allvarliga arbetsskador och dess utveckling. Och inom båda avtalsområdena ser man en minskning av antalet långa sjukfall för de flesta grupper, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Allvarliga arbetsskador – trenden från tidigare år fortsätter

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall är fortsatt oförändrat år 2018. De senaste sex åren har även genomsnittsrisken på hela arbetsmarknaden varit oförändrad, med 2,5 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta.

– Risken för allvarliga olycksfall är som tidigare år något högre i den privata sektorn med 2,7 per 1000 sysselsatta, och lägre i kommuner och regioner med 2,1 per 1000 sysselsatta och lägst i statlig med 1,5 per 1000 sysselsatta.

Det finns stora skillnader i olycksrisken mellan yrkesgrupper. Vanligaste orsaken till allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka och den näst vanligaste är en lastningsolycka.

Allvarliga arbetsolycksfall och färdolycksfall – uppdelat på yrke och kön

– Risken för arbetsolycksfall är högst för mansdominerade yrkesgrupper inom industri och hantverk. För män var risken 3,1 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta 2018, vilket innebär att risken är oförändrad jämfört med tidigare år, säger Elin Henriksson, statistiker och analytiker på AFA Försäkring.

Högst risk för män återfinns i yrkesgrupper inom byggnadsträarbete, livsmedelsarbete och betong-, bygg- och anläggningsarbete.

– För kvinnor var risken 1,9 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta 2018, också oförändrat jämfört med tidigare år. För kvinnor är risken högst i yrkesgrupperna byggnadsträarbete, pappers- och pappersmassearbetare och yrkesförare, säger Elin Henriksson.

Färdolycksfall är vanligare bland kvinnor än bland män. Kvinnor står för 68 procent av olyckorna. De vanligaste orsakerna är att ramla ute och olyckor med cykel, vilka utgör två av tre färdolycksfall.

Minskat antal sjukfall inom båda avtalsområdena

Antalet långa sjukfall har ökat de senaste åren, men härom året, 2016, bröts utvecklingen och de långa sjukfallen minskade för anställda inom både avtalsområde Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO. Den trenden fortsätter.

– Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade även mellan 2017 och 2018.  Medianlängden för långa sjukfall ökade inom båda avtalsområdena. En förklaring till ökningen är att färre sjukfall avslutas vid dag 180 då Försäkringskassan prövar arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden, säger Andreas Ek, statistiker och analytiker på AFA Försäkring.

Inom avtalsområde Kommuner och regioner minskade antalet sjukfall för båda könen. Även risken för långa sjukfall minskade mellan 2017 och 2018, från 26,0 till 24,9 fall per 1 000 sysselsatta.

Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO minskade antalet sjukfall för båda könen. Även risken för långvariga sjukfall minskade mellan 2017 och 2018, från 19,3 till 18,6 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta.

Psykiska diagnoser vanligast i Kommuner och regioner

Den vanligaste diagnosen bakom en långvarig sjukfrånvaro inom kommuner och regioner är en psykisk diagnos och det gäller både kvinnor och män.

– Kvinnor inom yrkesgruppen Socialt arbete hade den högsta risken för ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos 2018, 21,3 sjukfall per 1 000 sysselsatta. Sjukfall med psykiska diagnoser blir oftare långa jämfört med övriga diagnoser, säger Andreas Ek.

Muskuloskeletala och psykiska diagnoser störst inom Svenskt Näringsliv/LO

De två största diagnoserna i den privata sektorn, Svenskt Näringsliv/LO, är muskuloskeletala och psykiska, som tillsammans står för nära två tredjedelar av de långa sjukfallen.

– Sedan 2015 är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro bland kvinnor. För män är fortfarande muskuloskeletala diagnoser som exempelvis ryggsjukdomar och reumatism – sjukdomar i muskler och skelett – klart vanligast. Muskuloskeletala diagnoser är den vanligaste diagnosen för avtalsområdet i sin helhet, säger Andreas Ek.

Mer information:
För att göra statistiken mer tillgänglig presentar AFA Försäkring varje år aktuell statistik i en större rapport och i flera ämnesspecifika rapporter. Statistiken kommer från AFA Försäkrings skadedatabas som är ett register över de försäkringsärenden som AFA Försäkring hanterar.

Rapporten för 2020 sammanfattar utvecklingen av arbetsskador och sjukfrånvaro fram till och med skade-/insjuknandeåret 2018. Statistiken är, om inte annat anges, avläst den 31 december 2019.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se/rapporter. Mer information från webbinariet där årsrapporten presenterades finns på afaforsakring.se.

Se andra aktuella rapporter från AFA Försäkring här. 

Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här. 

Arbetsskadeförsäkringen: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, omfattar samtliga anställda, det vill säga såväl arbetare som tjänstemän inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och kooperationen. TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag.

Sjukförsäkringen: Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag.

Kontakt: Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Andreas Ek, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se  

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/
Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Pressbilder för nedladdning: