Ny forskning om yrkesgrupper som kör i arbetet utan att räknas som yrkesförare

Pressmeddelande
1 februari 2022klockan 08.00

Hantverkare och personal inom hemsjukvård och äldreomsorg reser i arbetet utan att omfattas av de regelverk som gäller yrkesförare. Idag saknas kunskap om deras olycksrisk i trafiken. Anna Anund, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, tilldelas 2 800 000 kronor för att undersöka hantverkares och sjuk- och omvårdnadspersonals arbetsmiljö och säkerhet vid resor i tjänsten.

– Både hantverkare och de som jobbar i sjukvården och inom hemtjänsten kör mycket i arbetet. Men deras resor regleras inte av kör- och vilotider, som yrkesförares gör, säger Anna Anund, docent i trafikmedicin vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

– Vi kan se att de här yrkeskategorierna förekommer i olycksstatistiken, men de är lite av en bortglömd grupp. Fokus i det här projektet är att försöka förstå vilka arbetsvillkor de som kör mycket i jobbet har så att vi kan förebygga att de råkar ut för olyckor.

Anna Anund forskar främst på trötthet och vad som sker när förare blir trötta i samband med körning. Hon har bland annat i ett tidigare projekt finansierat av Afa Försäkring studerat bussförares arbetsmiljö, vilket ledde till en uppföljande studie om deras utsatthet för hot och våld. Nu ska hon undersöka risken för olycksfall i yrken där det ingår i arbetet att köra bil eller cykla mellan olika uppdrag.

– Det första vi vill ta reda på är när och var man kör som hantverkare och inom sjuk- och hemvården. Inom hemtjänsten är det också vanligt att färdas på cykel. För att förstå hur exponerade dessa grupper är i trafiken behöver vi veta mer om deras trafikmedvetenhet och vilka avvägningar de gör, säger hon.

– Vi är också intresserade av om anställningsformen påverkar hur man färdas i jobbet. Och om det finns skillnader mellan hur kvinnor och män ser på att vistas i trafiken i jobbet. Slutligen vill vi försöka förstå varför man gör de val man gör när det gäller resandet. Det hoppas vi ska ge insikt i vad som kan vara mest effektivt för att öka säkerheten för den här gruppen.

Studier av körning, lastförankring och syn på trafiksäkerhet

Projektet består av tre delstudier och data samlas in via teknisk mätning, enkäter och intervjuer.

– I den första studien ska vi montera sensorer på fordon för att samla in data. Med hjälp av sensorerna kommer vi att kunna se när på dygnet, hur länge och i vilka vägmiljöer man kör. Hantverkare har ofta mycket redskap i sina bilar. Vi kommer att be elektriker, målare och VVS-tekniker att fotodokumentera hur de förankrar lasten i skåpen på sina bilar, säger Anna Anund.

– Del två är en enkätstudie som riktar sig till förare och deras chefer. Det handlar om hur de ser på trafiksäkerhet generellt, vilka skyddssystem man efterfrågar och vilka krav man ställer vid upphandling av fordon till exempelvis hemtjänsten. Vi kommer också att titta på vilken typ av arbetsschema hantverkarna och sjuk- och omsorgspersonalen har och vad det har för betydelse för trafiksäkerheten. I den sista delstudien kommer vi att göra intervjuer med ett urval av förare för att bättre förstå orsakerna bakom de situationer där vi ser att säkerheten kan förbättras.

Vad hoppas du på av projektet?
– Det viktiga med projektet är att öka kunskapen om yrkesgrupper där det ingår i arbetet att köra eller cykla mellan uppdrag. Utifrån det hoppas vi kunna identifiera de mest effektiva åtgärderna för att öka deras trafiksäkerhet och förbättra deras arbetsmiljö. Vår hypotes är att motåtgärder kan handla om ökad kunskap om effekter av riskfyllt beteende och säkerhetskultur, men också om till exempel val av fordon och kunskap om lastsäkring.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar friskfaktorer och trygga arbetsplatser, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Anna Anund och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Projektet Hantverkares och sjuk-/omvårdnadspersonals resor i tjänsten – arbetsmiljö, säkerhet och jämställdhet startade i december 2021 och pågår i två år.


Mer information

Kontakt:

Anna Anund, docent i trafikmedicin, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 070–921 82 87, anna.anund@vti.se

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 073–096 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet: Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.