Ny forskning om psykisk ohälsa inom byggbranschen

Pressmeddelande
3 juli 2017klockan 08.00

Hur kan arbetsförhållandena förbättras inom byggbranschen? AFA För­säkring beviljar Gun Johansson, vid Karolinska Institutet, 2 960 000 kronor för att utvärdera  om insatser för att förändra organisatoriska och sociala förhållanden inom byggbranschen påverkar arbetsförhållanden, hälsa och arbetsskador.

Psykisk ohälsa ökar bland både kvinnor och män och är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Trots det saknas kunskap om hur sådana belastningar i arbetet kan reduceras. I byggbranschen uppmärksammas oftast den fysiska arbetsmiljön, men också här ökar den psykiska ohälsan. Införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter 2016 erbjuder ett unikt tillfälle att studera hur branschen arbetar med den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön.

Stress kan leda till arbetsplatsolyckor

– De byggnadsarbetare som dagligen upplever stress har, enligt en tidigare rapport finansierad av AFA Försäkring, en fyrdubblad risk att råka ut för en allvarlig arbetsplatsolycka jämfört med de som sällan eller aldrig upplever stress på arbetet, säger Gun Johansson, forskare vid Karolinska Institutet.

Gun Johansson tilldelas 2 960 000 kronor för att utvärdera effekten på arbetsförhållanden, hälsa och arbetsskador vid organisatoriska och sociala arbetsmiljöinsatser på byggföretaget Skanska Sverige AB. Studien omfattar samtliga anställda på företaget, cirka 8 700 arbetare och tjänstemän.

– Ökad kunskap om hur psykosociala och organisatoriska arbetsförhållanden kan förbättras inom byggbranschen kommer förhoppningsvis, förutom att minska den psykiska ohälsan, också medföra färre arbetsplatsolyckor, säger Gun Johansson.

Studien sker i samarbete med Skanska Sverige AB, som planerar att utveckla skyddsronder, utvidga utbildning och ändra rutiner gällande arbetsskadeanmälningar för att förbättra arbetsförhållandena.

Projektet kommer att pågå till 2019 och förväntas ge ökad kunskap om hur organisatoriska och sociala arbetsförhållanden inom byggbranschen kan förbättras.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Gun Johansson vid Karolinska Institutet är en av nio projektledare som får forskningsmedel vid den andra anslagsomgången 2017.

Övriga projekt fokuserar bland annat på forskning om friska arbetsplatser för socialsekreterare, närvaro på arbetet trots sjukdom, ny behandlingsmetod vid hörselnedsättning och genusmedvetet arbetsmiljöarbete. På afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt. https://www.afaforsakring.se/forskning/
 

Mer information:
Gun Johansson, Karolinska Institutet: 073-362 83 62 e-post: gun.johansson@ki.se 
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Adam Fredholm, skribent för Press och omvärld,  AFA Försäkring: 0703764187 adam.fredholm@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning