Ny forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap

Pressmeddelande
15 juni 2020klockan 05.00

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa, satsar nu arbets­marknadens parter på forskning som ska undersöka hur den pågående smittspridningen av covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa ur olika perspektiv. Nu beviljas nio projekt forskningsmedel för att ta reda på mer om effekterna av covid-19 inom dessa områden.

Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring. Foto: Kristina Sahlén

– Mer kunskap kring konsekvenserna av covid-19 pandemin behövs, exempelvis vill vi se mer forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Det här är viktiga områden att följa upp och utveckla, även inför en kommande vardag, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring. 

– Coronaviruset påverkar arbetsmarknaden och människor i hela Sverige på ett eller annat sätt och vi vill verkligen att forskningen vi ger stöd till ska komma till nytta ute i arbetslivet. Därför känns det väldigt angeläget och bra att vi nu kan bevilja nio nya forskningsprojekt med fokus på effekterna av covid-19 pandemin på arbetsmiljö och hälsa, säger hon.

– Vi fortsätter att ta emot ansökningar inom ramen för covid19-utlysningen ända fram till den 1 oktober i år, säger Helena Jahncke.

Information om de forskningsprojekt som hittills beviljats anslag för covid-19-forskning, finns på AFA Försäkrings FoU-webb och i sammanställningen nedan:

Vårdpersonalens coronavardag – en intervjustudie om vårdpersonalens arbetssituation under den första tiden av smittspridning av coronaviruset i Sverige
Erika Wall tilldelas 1 217 000 kronor för att analysera arbetssituationen för vårdpersonal under den pågående pandemin. Projektet bygger på djupintervjuer med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare både i kommuner, regioner och privat sjukvård. Analyserna kommer att omfatta vårdpersonalens arbetssituation och behov av stöd i arbetet, smittspridningen och påverkan på arbetet, etiska dilemman, sociala relationer, förutsättningar för ett tryggt arbete under pandemin samt personalens tillit till information. Projektet beräknas pågå till och med 2022.

Kontakt: Erika Wall, docent vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet: 010-142 85 92, erika.wall@miun.se

Covid-19:s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete – upplevd och faktisk
Kristina Palm tilldelas 3 916 000 kronor för att ta fram kunskap om arbetsmiljö, välbefinnande och produktivitet i arbetslivet vid påtvingat digitalt medierat distansarbete i hemmet. Även de mer långsiktiga effekterna av hemarbetet och vilka erfarenheter och arbetssätt som tas med in i det ”normala” arbetslivet efter att restriktionerna lättas, kommer att studeras. Både tjänstemän, handläggare och chefer kommer att intervjuas i två organisationer inom kommunal sektor. Intervjuerna tar sin utgångspunkt i fotografier som deltagarna i studien tagit på sin arbetsvardag. Projektet beräknas pågå till och med 2022.

Kontakt: Kristina Palm, teknologie doktor och docent, forskare vid institutionen för LIME vid Karolinska Institutet, samt forskare vid Karlstads Universitet och lektor vid KTH: 073-460 74 72, kristina.palm@ki.se   

Kamerabaserad mätning av vitalparametrar och prioritering vid misstänkt covid-19-infektion
För att bedöma hur allvarlig en infektion är – exempelvis covid-19 – mäts blodtryck, puls, syrehalten i blodet, andningsfrekvens och kroppstemperatur. Dessa mätvärden kallas för vitalparametrar och mäts idag med utrustning som kräver kontakt med huden, vilket kan bidra till smittspridning. Ny teknologi möjliggör mätning av samtliga vitalparametrar från en meters avstånd utan kroppskontakt.

Ronny Gunnarsson tilldelas 2 205 000 kronor för att undersöka om den nya kontaktfria tekniken ger tillförlitliga resultat och är jämförbara med de mätmetoder som används idag och som innebär kroppskontakt. Om metoden fungerar, kan den bidra till en förbättrad arbetsmiljö för personal som handlägger patienter med misstänkta infektionssjukdomar. Metoden kan sannolikt även tillämpas på äldreboenden. Projektet beräknas pågå till 2021.

Kontakt: Ronny Gunnarsson, professor i Allmänmedicin vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet: 031-786 68 35, ronny.gunnarsson@gu.se

Disruption – hur påverkas primärvårdens arbete och psykosociala arbetsmiljö av coronapandemin?
Pågående coronapandemi innebär en disruption i form av snabba, genomgripande förändringar av hälso- och sjukvårdens arbete. Det är därför angeläget att tillvarata erfarenheter från både medarbetare och ledning inom primärvården.

Per Nilsen tilldelas 2 500 000 kronor för att undersöka hur arbetet och den psykosociala arbetsmiljön i primärvården påverkas av de förändringar som skett till följd av coronapandemin. Projektet beräknas pågå till 2023.

Kontakt: Per Nilsen, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet: 070-634 11 51, per.nilsen@liu.se 

Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer
Hotell- och restaurangverksamheter och delar av handels-, transport- och upplevelsesektorn har drabbats hårt av de konsekvenser som covid-19 har medfört för svensk arbetsmarknad i form av korttidspermitteringar, varsel och uppsägningar.

Alexis Rydell tilldelas 4 486 000 kronor för att – mot bakgrund av covid-19 – undersöka hur omstruktureringar av företag med korttidspermitteringar, varsel och uppsägningar som följd påverkar individer och arbetsmiljöer inom besöksnäringen. Projektet beräknas pågå till 2023.

Kontakt: Alexis Rydell, doktor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna: 073-998 50 99, ary@du.se  

Covid-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön för kommunal hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal: lärande för framtiden och för ett mer mobilt arbetssätt 
Den pågående covid-19-pandemin för med sig nya utmaningar för hemsjukvården och hemtjänsten. En stor del av covid-19-dödsfallen har skett i äldreomsorgen, men även hemtjänst- och sjukvårdspersonal har avlidit efter att ha vårdat covid-19-patienter.

Christofer Rydenfält tilldelas 2 212 000 kronor för att studera hur covid-19-pandemin påverkar arbetsmiljön i den kommunala hemsjukvården och hemtjänsten, hur det mobila interdisciplinära teamarbetet runt hemsjukvården utvecklas och anpassas under pandemin och vilka lärdomar som kan tas tillvara för att förbättra arbetsmiljön efter pandemin. Projektet beräknas pågå till 2022.

Kontakt: Christofer Rydenfält, biträdande universitetslektor vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet: 070-992 42 72, christofer.rydenfalt@design.lth.se

Covid-19-pandemin och småföretagare inom hälso- och sjukvård – arbetsmiljö, hälsa och ekonomi hos Sveriges kiropraktorer och naprapater

Iben Axén tilldelas 3 766 000 kronor för att studera hur kiropraktorer och naprapater hanterar och upplever covid-19-pandemin och hur den påverkar deras hälsa och deras verksamhet nu och över tid. Projektet ger en unik möjlighet att fördjupa kunskaperna om småföretagare inom vårdområdet med stor risk för smitta. Projektet beräknas pågå till 2023.

Kontakt: Iben Axén, docent vid Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet: 08-524 832 28, iben.axen@ki.se 

Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar (SPINN-OFF)

Martina Berglund tilldelas 4 419 000 kronor för att, utifrån lärdomar från de extremt snabba svängningar som pandemikrisen krävt inom privata och offentliga verksamheter, skapa spinn-off effekter som stärker arbetsplatsers förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö när snabba förändringar är "det nya normala". Projektet kommer att resultera i en inspirationsguide med lärandeexempel och metodstöd för partsgemensamt arbetsmiljö- och förnyelsearbete. Projektet beräknas pågå till 2023.

Kontakt: Martina Berglund, teknologie doktor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet: 070-089 52 44, martina.berglund@liu.se  

Risk för psykisk ohälsa och behov av psykologiska stödinsatser hos vårdpersonal i samband med covid-19 pandemin

Aleksandra Sjöström Bujacz tilldelas 3 098 000 kronor för att följa utvecklingen av psykologiska reaktioner hos vårdpersonal inblandad i vården av patienter med covid-19, för att kartlägga kontextuella faktorer som riskerar att leda till ohälsa. Projektet ska utifrån kartläggningen utveckla psykologiska stödfunktioner för vårdpersonal, som till exempel grupphandledningsträffar och chefsstöd. Projektet beräknas pågå till 2023.

Kontakt: Aleksandra Sjöström Bujacz, filosofie doktor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet: 076-596 43 19, aleksandra.bujacz@ki.se  

Mer information:
Information om forskningsprojekten ovan som beviljats anslag finns även på AFA Försäkrings FoU-webb.
AFA Försäkring tar emot ansökningar inom ramen för covid19-utlysningen fram till den 1 oktober 2020. Mer information om utlysningen finns här.

Kontakt:
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR.
Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.