Ny forskning för säkrare arbetsmiljö i hästbranschen

Pressmeddelande
16 januari 2020klockan 10.44

Arbetet på ridskolor och i travstall är fysiskt påfrestande och risken för olyckor är stor. Forskaren Ing-Marie Andersson tilldelas 2 983 000 kronor av AFA För­säkring för att utveckla metoder för ett systematiskt arbetsmiljö­arbete i hästbranschen som kan göra stallen säkrare.

Foto: Högskolan Dalarna

– En kartläggning Arbetsmiljöverket gjorde för några år sedan visade att brister i arbetet med arbetsmiljön är vanliga inom hästnäringen. Vi ska undersöka arbetsförhållanden och arbetsmiljöarbetet på ridskolor och i travstall för att se om vi kan bidra till att öka säkerheten, säger Ing-Marie Andersson, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Ing-Marie Andersson har tidigare forskat på arbetsmiljöarbete i industrin och i skolan. Hon har inriktat sig på att visualisera risker och exponering för att få anställda och arbetsgivare att se hur de kan förbättra arbetsmiljön. Nu ska hon utveckla metoder för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hästnäringen. Projektet är ett samarbete med forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden.

– Det sker en hel del olyckor i samband med hanteringen av hästar. Arbetsmiljöverkets statistik visar att mellan 2013 och 2019 anmäldes 1 954 arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom hästnäringen. Unga kvinnor är överrepresenterade i statistiken. De som arbetar i stallarna säger att man aldrig vet säkert hur en häst reagerar i olika situationer.

Vardagliga arbetssituationer och systematiskt arbetsmiljöarbete

Ing-Marie Andersson och hennes kollegor ska studera arbetsmomenten i stall för att ta reda på vad som kan förbättras genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska de göra genom att visualisera riskerna.

– Vi ska filma vardagliga arbetssituationer på fyra ridskolor och i fyra travstall. Sedan ska vi titta på filmerna tillsammans med de anställda för att få höra vilka situationer de upplever som problematiska, säger hon.

– Och så ska vi naturligtvis studera hur man arbetar med arbetsmiljön på ridskolorna och i travstallarna. Vi kommer se till att de får den kunskap de saknar om systematiskt arbetsmiljöarbete, se till att de följer ett årshjul och att de får verktyg och metoder för att komma igång ordentligt.

Forskning till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Ing-Marie Andersson och ännu ett projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Mer information:

Läs en intervju med Ing-Marie Andersson här: https://www.afaforsakring.se/forskning/forskarportratt/ing-marie-andersson/

Projektet är ett av tretton forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 29 682 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års fjärde anslagsomgång. Läs om samtliga projekt här: https://www.afaforsakring.se/forskning/beviljade-anslag/anslagsomgang-4--2019/

Kontakt:
Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna, 070–656 70 20, ima@du.se.
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring, 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på https://www.afaforsakring.se/forskning/