Ny arbetsmiljöforskning om mobila hemsjukvårdsteam

Pressmeddelande
3 maj 2018klockan 11.00

Försök med mobila team av läkare, sjuksköterskor och specialister, ska ge hemtjänstpersonalen stöd i deras annars så ensamma arbete. Forskaren Christofer Rydenfält har tilldelats 4 424 000 kronor för att ta reda på hur stödet påverkar hemtjänstpersonalens arbetsmiljö.

I takt med att fler sjuka vårdas hemma blir en allt större del av vård- och omsorgsarbetet ett ensamarbete utan tillgång till de kompetenser som finns på sjukhus och äldreboenden. Flera kommuner planerar att införa mobila team med sjuksköterskor, läkare och specialister för att stödja hemvårdspersonalen. Kunskap om teamens påverkan på arbetsmiljön för de ensamarbetande kommer att ha betydelse för hur hemsjukvård kan organiseras.

Christofer Rydenfält ska tillsammans med projektdeltagarna Johanna Persson, Gudbjörg Erlingsdottir och Gerd Johansson ta reda på hur arbetet i tvärprofessionella team i fyra kommuner i Skåne påverkar hemvårdspersonalens arbetsmiljö i form av arbetsuppgifter, vårdbelastning och möjlighet till kompetensstöd. I projektet ingår att undersöka hemsjukvårds- och hemtjänstpersonalens behov av stöd och att ta fram lösningar på arbetsorganisation och digitala stödsystem.

– Med tanke på att allt mer vård kommer att ske i patienternas hem kan tvärprofessionella hemsjukvådsteam bli aktuella för en stor del av vården och omsorgen. Därför är det viktigt att vi får mer kunskap om detta annars ganska obeforskade område, säger Christofer Rydenfält.

Projektet pågår till och med mars 2021 och förväntas ge kunskap om hur mobila tvärprofessionella team påverkar arbetsmiljön för sjuksköterskor i hemsjukvården och för hemtjänstpersonal. Projektet väntas också ge kunskap om hur arbetet kan organiseras och om hur digitala stödsystem kan utformas för att möta de utmaningar hemsjukvården står inför.

På afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt som fått anslag. 

Mer information
Christofer Rydenfält, doktor i arbetsmiljöteknik på avdelningen Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola: 046–222 98 91 christofer.rydenfalt@design.lth.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring: 070-893 95 48 barbro.jacobsson@afaforsakring.se   
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd 
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning