Nära 2,4 miljoner till forskning om hot och våld mot lärare

Pressmeddelande
2 november 2021klockan 08.00

Nu ska forskare vid Göteborgs universitet undersöka hur situationer där lärare utsätts för hot och våld uppstår och kan hanteras och förebyggas. Detta är ett av nio forsknings­projekt inom arbetsmiljö och hälsa, som sammanlagt beviljats närmare 25 000 000 kronor av Afa För­säkring i årets tredje omgång av anslag för forskning.

– Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till nio nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare: uttryck, orsaker och insatser

Skolan är en av de arbetsplatser där risken är störst att råka ut för hot och våld. Under ett läsår utsätts en tredjedel av grundskollärarna för hot eller våldshandlingar av elever. Trots detta saknas forskning både om lärarnas utsatthet och om vad som görs för att främja en trygg arbetsmiljö i skolan. En studie av skolor där man lyckats omvandla en hotfull och våldsam miljö till en trygg arbetsplats kan ge ökad kunskap om lärares utsatthet för eskalerande konflikter och bidra till bättre arbetsmiljö i skolan.

Ilse Hakvoort, vid Göteborgs universitet, tilldelas 2 378 000 kronor för att undersöka hur situationer där lärare utsätts för hot och våld uppstår och kan hanteras och förebyggas. I projektet ingår också att ta reda på vilka insatser skolorganisationer sätter in för att skapa en trygg arbetsmiljö.

Projektet pågår till och med december 2024 och förväntas ge ökad kunskap om hur lärares utsatthet för konflikter, hot och våld påverkar deras yrkesutövning och om vilka arbetsmiljöinsatser skolor sätter in för att öka tryggheten. Resultaten väntas kunna användas i utbildningar och policydokument och kan på så vis stödja skolorganisationer i deras arbete med att skapa en trygg arbetsmiljö.

 

Mer information och kontakt: 
Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, Göteborgs universitet, tel: 076–618 24 85, e-post. Ilse.hakvoort@ped.gu.se.

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Läs om alla nio forskningsprojekt som beviljats finansiering av Afa Försäkring i årets tredje anslagsomgång.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se