Nära 10 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande
4 maj 2017klockan 07.30

På uppdrag av arbets­marknadens parter beviljar AFA För­säkring nära 10 miljoner kronor i anslag till fyra nya forsknings­projekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. 

Organisationens betydelse för mobbning på arbetsplatsen, psykologiska och sociala faktorers påverkan på förmågan att hantera stress och ökad kunskap om arbetsmiljörisker för frisörer och stylister. Det är ämnena för tre av de fyra forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som har beviljats totalt 9 771 000 kronor av AFA Försäkring i 2017 års första anslagsomgång.

AFA Försäkring avsätter varje år 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Här följer de projekt som fått forskningsmedel vid den första anslagsomgången 2017. På afaforsakring.se/forskning finns ytterligare information om projekten.

Mobbning i arbetslivet – sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa

Den som blir trakasserad, kränkt eller socialt exkluderad på arbetet löper större risk att drabbas av depression och utbrändhet. Idag saknas kunskap om hur arbetsplatsens organisation påverkar förekomsten av mobbning.

Michael Rosander, vid Linköpings universitet, tilldelas 3 443 000 kronor för att undersöka hur faktorer som arbetsorganisation, stödsystem och stress påverkar mobbning, sjukskrivningsnivåer och individers upplevelse av den egna hälsan. Data samlas in vid två mättillfällen från ett slumpmässigt urval på 8 000 yrkesarbetande personer med mätinstrumentet LiMPA (Linköping – Mätning av psykosocial arbetsmiljö).

Studien kommer att pågå till 2020 och förväntas leda till ökad kunskap om organisationens och ledarskapets betydelse för uppkomst, hantering och förebyggande av mobbning i arbetslivet. Projektet kommer också att resultera i ett nytt instrument för mätning av psykosocial arbetsmiljö.

Läs mer i ett pressmeddelande om just detta forskningsprojekt här

Kontaktuppgifter: Michael Rosander, Linköpings universitet, tel; 013–28 21 95, e-post: michael.rosander@liu.se

Individfaktorers samband med stress och utmattningssyndrom

Stress på arbetsplatsen är ett växande samhällsproblem. Antalet sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser ökar och störst är ökningen för kvinnor. Bättre förståelse för hur psykologiska och sociala faktorer påverkar vår förmåga att hantera stress kan bidra till att förebygga stressrelaterade sjukskrivningar för både kvinnor och män.

Carl Martin Allwood, vid Göteborgs universitet, tilldelas 2 615 000 kronor för att jämföra kvinnors och mäns upplevelser av stress och tendens till utmattningssyndrom inom de särskilt utsatta yrkesgrupperna präster, lärare och psykologer.

Studien kommer att pågå till 2019 och förväntas ge en förbättrad förståelse av vilka egenskaper och faktorer som påverkar upplevelsen av negativ stress och risken att drabbas av utmattningssyndrom. I projektet ingår också att ta fram ett arbetsmaterial för praktiskt förebyggande arbete.

Kontaktuppgifter: Carl Martin Allwood, Göteborgs universitet, tel; 031–786 63 48, e-post: cma@psy.gu.se

Bättre arbetsmiljö för frisörer och stylister: strategier för implementering av god arbetsmiljö i småföretag

Frisörer och stylister drabbas ofta av belastningsskador, luftvägsbesvär och handeksem eftersom de arbetar i påfrestande arbetsställningar och handskas med kemikalier. Ökad kunskap om risker i arbetsmiljön och införande av säkrare arbetsmetoder kan minska ohälsan i branschen.

Per Fjellström, vid IVL Svenska Miljöinstitutet, tilldelas 3 213 000 kronor för att sammanställa och tillgängliggöra den kunskap som finns om arbetsmiljörisker för frisörer och stylister. Kunskapen sammanställs och sprids i samarbete med branschens arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Projektet kommer att pågå till 2020 och förväntas resultera i en webbplats för spridning av kunskap om arbetsmiljön för frisörer och stylister och leda till minskad arbetsrelaterad ohälsa i branschen. De strategier och metoder som utvecklas under projektarbetet förväntas även kunna användas i andra branscher med många mindre företag.

Kontaktuppgifter: Per Fjellström, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel; 08–598 563 25, e-post: par.fjallstrom@ivl.se

Effekter av individ- och gruppinriktad ledarskapsutbildning

Varje år deltar runt 6 000 personer i de två ledarskapsutbildningarna Utvecklande ledarskap (UL) och Utveckling av grupp och ledarskap (UGL). Trots att det görs stora investeringar i utbildningarna har det fram till nu saknats kunskap om vilka effekter de ger. Projektets resultat hittills visar att utfallet är positivt, men ytterligare forskning behövs för att säkra slutsatser ska kunna dras om utbildningarnas effekt på deltagande chefer och deras medarbetare.

Christer Sandahl, vid Karolinska Institutet, beviljas ytterligare 500 000 kronor i tilläggsanslag för att genomföra analyser av hälsa, arbetsglädje och upplevelse av krav respektive kontroll hos chefer som deltagit i utbildningarna UL och UGL och hos deras medarbetare.

Studien kommer att pågå under 2017 och förväntas ge kunskap om sambandet mellan ledarutbildningarna UL och UGL och förhållanden på de deltagande chefernas arbetsplatser.

Kontaktuppgifter: Christer Sandahl, Karolinska Institutet, tel; 08–524 836 18, e-post: christer.sandahl@ki.se

Mer information:
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning