Mer samverkan kan ge effektivare arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete vid vård i hemmet

Pressmeddelande
2 september 2020klockan 06.00

Vilka faktorer hindrar och försvårar, respektive möjliggör och underlättar för kommunala hemsjukvårdsorganisationer att integrera arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet i praktiken och i befintliga ledningssystem? Den 28 augusti arrangerade AFA För­säkring ett webbinarium där ny forskning inom området presenterades.  

Foto: Michael Erhadsson

– Att löpande bedöma risker i hemmen och justera arbetssätt är en viktig del för att förbättra både arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet. Det är också viktigt att det finns fungerande system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön, säger Sanny Shamoun, filosofie doktor i psykologi och arbetsmiljöforskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under de senaste decennierna har en stor del av vården successivt flyttats ut från sjukhus till hemmet. Det har inneburit nya förhållanden och utmaningar när det gäller vårdpersonalens arbetsmiljö och patientsäkerhet. Patientsäkerhet och arbetsmiljö styrs av olika regelverk, men för båda områdena finns krav på ett systematiskt arbete med mål, rutiner för riskbedömning, avvikelsehantering och uppföljning genom ledningssystem.

Sanny Shamouns forskningsstudie beskriver arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet i tre olika kommunala hemsjukvårdsverksamheter. Studien är finansierad av AFA Försäkring.

God arbetsmiljö leder till hög patientsäkerhet

– Det finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet. Flera studier har visat att god arbetsmiljö i större grad leder till en hög patientsäkerhet. Arbetsmiljöbrister som hög arbetsbelastning, stress och tidsbrist för att utföra arbetsuppgifter, kan i sin tur leda till ökade patientsäkerhetsrisker, säger Sanny Shamoun.

– Patientsäkerhetsrisker på grund av bristande arbetsmiljö kan exempelvis innebära att läkemedel förväxlas, ges till patienten vid fel tidpunkt eller inte ges alls. Ett integrerat arbete inom de två områdena arbetsmiljö- och patientsäkerhet skulle därför innebära stora vinster med bättre arbetsmiljö, patientsäkerhet, effektivisering och minskade risker för dubbelarbete, onödiga kostnader och produktionsbortfall.

Fokus för analysen är de praktiska förutsättningarna när det gäller integrering av arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet. Rapporten diskuterar både möjligheter och hinder utifrån sex olika teman: drivkrafter, resurser, kompetens och uppdrag, innehållsmässigt samband mellan områdena, organisation och en komplex lagstiftning.

Mer kompetenssamverkan och integrering av ledningssystem kan utveckla arbetet

– I dagsläget är de ledningssystem som används inte integrerade utan har fokus på olika områden. De som är ansvariga är ofta specialiserade inom just sitt område och det ingår idag inte i deras uppdrag att arbeta med andra områden, säger Sanny Shamoun.

För att lyckas med en integrering behöver man utgå från ett verksamhetsperspektiv och bygga på samverkan mellan olika kompetenser.

– Ett sätt att utveckla arbetet med integrering kan vara att formulera ett tydligt uppdrag att arbeta med ett helhetsperspektiv och tydliggöra att arbetsmiljö ingår i detta, säger Sanny Shamoun.

– Om man istället för olika ledningssystem tänker i termer av ett verksamhetsledningssystem så kommer själva verksamheten i fokus. Det blir då mer naturligt att inkludera de områden som är relevanta, till exempel hur man kan arbeta förebyggande med både patientsäkerhets- och arbetsmiljörisker samtidigt, säger Sanny Shamoun.

Forskning till nytta i arbetslivet

– AFA Försäkring vill bidra till att främja hälsa och en god arbetsmiljö, med färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro. Därför finansierar vi forskning inom området arbete och hälsa. Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet, säger Helena Jahncke, FoU-chef på AFA Försäkring.

– Att skapa förutsättningar för forskarna att presentera sin forskning via vår seminarieverksamhet är ett sätt att möjliggöra spridningen av resultaten till en bredare målgrupp, så att fler kan dra lärdomar och omsätta kunskapen i praktiken.

Mer information: Det digitala seminariet spelades in och går att se och lyssna på i efterhand på denna länk. Där finns även forskarens presentation att ladda ner och en kortfattad sammanfattning av forskningsprojektets slutsatser.

Rapporten finns publicerad på IVL:s webbplats

Kontakt: Sanny Shamoun, filosofie doktor i psykologi och arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet: 010-788 65 52, 073-620 04 29, sanny.shamoun@ivl.se  
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se  

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.