Kvinnor runt 40 år – högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos

Pressmeddelande
24 oktober 2023klockan 06.00

Kvinnor löper mer än dubbelt så hög risk som män att drabbas av långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, visar en aktuell statistik­rapport från Afa För­säkring. Och högst är risken mitt i livet i åldern 36–45 år. Rapporten beskriver långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för anställda inom avtalsområdena Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO.

– Tittar man på långvarig sjukfrånvaro generellt i Sverige – oavsett diagnos – så är trenden att risken ökar med åldern och når en topp i åldersgruppen 56–64 år. Detta åldersmönster stämmer dock inte för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Här ser vi i stället att risken är allra högst när man är mitt i yrkeslivet i åldern 36–45 år, i synnerhet för kvinnor, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. 

– Kvinnorna i den åldern har mer än dubbelt så hög risk som män för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Med risk avser vi antal nya långa sjukfall per tusen sysselsatta.

Tre vanligaste psykiska diagnoserna – står för 90 procent av långvariga sjukfrånvaron

– Inom båda avtalsområdena Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO är ”reaktion på svår stress”, där bland annat utmattningssyndrom ingår, den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Det gäller för både kvinnor och män. Näst vanligast är ”förstämningssyndrom”, som framför allt utgörs av depressionsdiagnoser. Därefter följer ”ångestsyndrom”. De här tre diagnosgrupperna står tillsammans för över 90 procent av den långvariga sjukfrånvaron med psykisk diagnos, säger Elin Henriksson.

Kvinnor tre gånger så hög risk som män att drabbas av reaktion på svår stress

– Inom båda avtalsområdena har kvinnor tre gånger så hög risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av reaktion på svår stress som män. Kvinnor har också dubbelt så hög risk för förstämningssyndrom och ångestsyndrom som män inom samma avtalsområde, säger Elin Henriksson.

Statistik för olika yrken, åldrar, län presenteras i rapporten

Rapporten som släpps är omfattande och beskriver långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos inom flera områden för anställda inom Kommuner och regioner och privatanställda arbetare. Förutom de vanligaste diagnoserna och skillnader mellan kön inom de båda avtalsområdena, så redovisas även statistik för olika yrkes- och åldersgrupper. Även regionala siffror per län presenteras. För privatanställda arbetare redovisas också statistik för kortvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos.

Statistiken kan förebygga sjukfrånvaro

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som arbetsmarknadens parter tar del av. 

– Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Elin Henriksson.

Mer information:

Statistiken i rapporten Sjukfrånvaro med psykisk diagnos kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten bygger på en genomgång av 269 034 långa och 61 369 korta sjukfall med psykisk diagnos som har inträffat under perioden 2007–2021. Statistiken redovisas efter insjuknandeår, det vill säga det år som sjukfallet påbörjades. Rapporten finns att ladda ner från Afa Försäkrings webbplats.

Med ett långt sjukfall menas en sjukskrivning som pågått i mer än 90 dagar.

Den som omfattas av kollektivavtalade försäkringar på jobbet kan få extra ersättning genom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL eller AGS. AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. AGS, omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och Fremia/LO. Sjukförsäkringen omfattar inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.
 
Kontakt: 
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.