Kan man få stroke av jobbet?

Pressmeddelande
7 november 2013klockan 07.30

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Dödligheten är hög, och även de som överlever drabbas ofta av en betydande nedsättning av arbetsförmåga och livskvalitet. Med finansiering från AFA För­säkring har forskare från Lunds universitet och Karolinska Institutet studerat sambandet mellan faktorer i arbetslivet och stroke– något som till skillnad mot hjärtinfarkt är förvånansvärt  lite studerat. De fann att det finns indikationer på att skiftarbete och dålig psykosocial arbetsmiljö ökar risken för stroke. Oväntat var också en ökad risk vid hög expo­nering för radioaktiv strålning. Rapporten presenterades vid ett seminarium hos AFA För­säkring den 7 november.

Varje år drabbas omkring 30 000 svenskar av stroke (slaganfall). Hälften av dem avlider eller får svåra funktionshinder. Var femte kvinna och var sjätte man kommer någon gång i livet att drabbas av stroke. Det är också den sjukdom som orsakar flest vårddagar på sjukhus.

Vi vet för lite om vad som orsakar stroke. Människor exponeras på sina arbeten för många faktorer som skulle kunna öka risken för att drabbas. Professor Per Gustavsson, Karolinska Institutet, och docent Kristina Jakobsson, Lunds universitet, har därför genomfört en systematisk kunskapssammanställning om arbetets betydelse för uppkomst av stroke.

Både psykosocial stress i arbetet och skiftarbete är välkända riskfaktorer för hjärtinfarkt. Forskarna fann att samma kan gälla även för stroke. Fem separata nordiska studier antyder en ökad risk för stroke vid arbetsrelaterad psykosocial stress, särskilt en kombination av höga krav och låg kontroll, men fler välgjorda studier behövs på området.

Studien visar också att hög exponering för radioaktiv strålning ökar risken för stroke. Forskarna beskriver det som ett oväntat resultat. De strålningsnivåer som numera förekommer i arbetslivet verkar dock inte medföra någon risk.

Rapporten om stroke ingår i ett större forskningsprojekt som systematiserar kunskap om samband mellan arbete och uppkomst av olika sjukdomar. Projektet leds av professor Kjell Torén vid Göteborgs universitet och har fått 5,6 miljoner kronor i anslag från AFA Försäkring. Projektet har också fått anslag från Forte och Västra Götalandsregionen. Tidigare har det inom ramen för samma projekt publicerats rapporter om kopplingar mellan arbete och diabetes respektive depression samt om helkroppsvibrationer och ryggont.

Alla rapporter inklusive denna nya om stroke finns att ladda ner här: http://www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/publikationer/aoh
Rapporten om stroke finns i Arbete och Hälsa 2013;47(4) och beställas från Cina.Holmer@amm.gu.se
Den kan även att laddas ner på www.afaforsakring.se/press.

Mer information:
Kjell Torén, professor och överläkare, Göteborgs universitet, 031-786 00 00,
kjell.toren@anm.gu.se
Per Gustavsson, professor i yrkes- och miljömedicin, Karolinska institutet,
per.gustavsson@ki.se
Kristina Jakobsson, docent och överläkare, Lunds universitet, 046-173 177,
kristina.jakobsson@med.lu.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95,
hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577,
Rolf.Eriksson@afaforsakring.se


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.