Framgångsfaktorer och risker i kommuners arbetsmiljö­arbete

Pressmeddelande
13 januari 2017klockan 08.00

En dålig arbetsmiljö försämrar medarbetarnas hälsa och leder till minskad produktivitet. Men ofta saknas konkreta mål i det systematiska arbetsmiljö­arbetet, liksom en känsla av delaktighet hos medarbetarna och metoder för uppföljning. AFA För­säkring beviljar Magnus Svartengren, Uppsala universitet, 2 613 000 kronor i anslag för att introducera, stödja och utvärdera användandet av en modell för systematiskt arbetsmiljö­arbete i kommuner.

Arbetsmiljöverket uppskattar att en övervägande andel av arbetsplatserna inte tillämpar systematiskt arbetsmiljöarbete så som det är tänkt. Det saknas konkreta mål och dessutom brister det i kommunikation, delaktighet och uppföljning. De ekonomiska förlusterna till följd av det bristande arbetsmiljöarbetet är stora, inte minst inom kommuner och landsting, som bland annat rapporterar om hög sjukfrånvaro. 

Magnus Svartengren ska i ett nytt forskningsprojekt introducera, stödja och utvärdera användandet av STAMINA, en modell för ett strukturerat och inkluderande arbetsmiljöarbete i kommuner. Syftet med projektet är att öka kunskapen om sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet. AFA Försäkring stödjer projektet med 2 613 000 kr.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Magnus Svartengren är en av 13 projektledare som får forskningsmedel vid den fjärde anslagsomgången 2016. På afaforsakring.se/nyhetsrum finns information om samtliga projekt.

Mer information:

Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet, 010-730 96 73, magnus.svartengren@medsci.uu.se

Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se
 

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning.