Forskning ska ge vägledning för kommunal medborgardialog i sociala medier

Pressmeddelande
16 maj 2024klockan 07.30

Kritik och personangrepp vid dialog med medborgare i sociala medier skapar stress för kommunanställda. Åsiktsbaserade inlägg dygnet runt sätter gamla normer ur spel och kunskap saknas om hur det påverkar de anställda. Maria Grafström, vid Stockholms universitet, ska utveckla en vägledning för digital medborgardialog i kommuner.

– Vi ska studera kommunala tjänstepersoners medborgarkommunikation i sociala medier för att få en bild av hur de organiserar och hanterar det arbetet, säger Maria Grafström, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. 

– Genom intervjuer vill vi identifiera specifika dialoger som de anställda haft med medborgare för att förstå vad de upplever som särskilt lyckad eller utmanande kommunikation.

Konflikt mellan sociala medier och arbetsbeskrivning

Maria Grafström har tidigare främst forskat på medialisering av organisationer och hur man i offentlig verksamhet använder sig av journalistiska metoder i sin kommunikation. Nu tilldelas hon 4 096 000 kronor av Afa Försäkring för att studera digital medborgardialog i ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med Daniel Seldén, docent i socialt arbete vid Södertörns högskola, och Hanna Sofia Rehnberg, docent i svenska språket vid Uppsala universitet. 

– Det finns en demokratisk idé om att man i kommuner måste informera och ha dialog med medborgarna där de finns, det vill säga i sociala medier. Och det har ganska länge varit fokus på att man då måste lära sig logiken i sociala medier. Det ska gå fort, man måste vara tillgänglig i åsiktsorienterade konversationer och man ska vara personlig, säger Maria Grafström.

– Mycket i den här logiken går stick i stäv med tjänstepersonens arbetsbeskrivning och att man exempelvis förväntas använda ett formellt språk och vara opartisk. Det uppstår en konflikt mellan hur man kommunicerar i sociala medier och traditionell envägskommunikation med medborgare i form av information. Vi vill ta reda på mer om de här motsättningarna för att se hur man kan utveckla ett hälsosamt förhållningssätt till spelreglerna som råder i sociala medier.

Vägledning och utbildningsmaterial för arbete i sociala medier

I projektet kommer intervjuer och rekonstruktioner av dialoger i sociala medier att göras med chefer, kommunikatörer och andra medarbetare i tre kommuner.

– Vi ska använda språkvetenskaplig metod och analys för att gå mer på djupet i hur specifika kommunikationshändelser utvecklas i sociala medier. Därefter kommer vi att lyfta resultaten till organisationsnivå och i gruppsamtal diskutera vad man kan lära sig av att närstudera den här typen av händelser, säger Maria Grafström.

– Tanken är att vi sedan ska ta fram en vägledning, handlingsplan och utbildningsmaterial för hur man som kommunanställd kan arbeta och närvara i sociala medier.

Vad hoppas du på av projektet?
– Vi har sett i tidigare studier att det lätt blir polariserat när man pratar om kommunikation i sociala medier, man är antingen för eller emot. Mycket är ju positivt med att det nu finns plattformar där alla kan mötas och delta. Men det kan också innebära att man undviker att ta upp ämnen som man på förhand vet kan vara känsliga och leda till kritik. 

– Så vi hoppas att vi ska kunna utmana idén om att man antingen måste acceptera sociala medielogiken fullt ut eller avstå från att delta där. Vi ska försöka hitta sätt att navigera i det här som är hållbara, ansvarsfulla och som rimmar med uppdraget som tjänsteperson i en kommun.

Forskning som kommer till praktisk nytta

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som kommer till nytta på arbetsplatserna, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning.

– Ett av huvudkriterierna när vi beslutar vilka projekt som får stöd är just att forskningen ska komma till praktisk nytta. Nu har vi beviljat stöd till Maria Grafström och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Projektet Kommunal medborgarkommunikation i sociala medier – vägledning för konstruktiva dialoger och en trygg arbetsmiljö pågår till och med december 2027.


Kontakt:
Maria Grafström, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet, 072–221 80 57, maria.grafstrom@score.su.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Adam Fredholm, skribent, Afa Försäkring: 070–376 41 87, adam.fredholm@afaforsakring.se.


Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor om året. Därmed bidrar vi till färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.