Forskare på Umeå universitet får 4 miljoner för forskning om friskfaktorer i kommuner och regioner

Pressmeddelande
7 maj 2024klockan 07.00

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forsknings­projekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett av projekten leds av Jens Wahlström, forskare Umeå universitet, som tilldelas nära 4 miljoner kronor för att för att identifiera mätbara organisatoriska friskfaktorer och utveckla metod för att mäta organisationshälsa.

– Det nya treåriga FoU-programmet vi finansierar ska bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn och kommunala företag. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, som jobbar med forskningsfinansiering inom områdena arbetsmiljö och hälsa.  

– Ett av de nio forskningsprojekt som får forskningsfinansiering i det nya FoU-programmet med fokus på friskfaktorer leds av Jens Wahlström, forskare på Umeå universitet. 

Jens Wahlström tilldelas 3 936 030 kronor för att identifiera mätbara organisatoriska friskfaktorer som förutser organisationshälsa utifrån data som idag redan finns tillgängliga inom många kommuner och regioner. Med detta som grund ska projektet utveckla en metod utifrån organisatoriska friskfaktorer som kan användas för att mäta organisationshälsa. Detta ger möjlighet för organisationen att kunna prioritera verksamheter och arbetsplatser med störst behov av stöd och på ett systematiskt sätt mäta och följa organisationshälsan över tid.   

Forskningens fokus  

Projektet heter Mätbar ORganisationshälsa genom Friskfaktorer som leder till hållbar ARbetsmiljö – MORFAR-projektet. 

– Idag saknas det kunskap om organisatoriska friskfaktorer på olika nivåer som är mätbara och skapar god organisationshälsa. God organisationshälsa innebär en arbetsplats med låg andel arbetsmiljöproblem och låg andel ohälsa. Avsaknaden av praktiskt användbara verktyg för att skapa organisationshälsa innebär att de flesta arbetsmiljöinsatser sker på individnivå, även när utmaningarna är organisatoriska, säger Jens Wahlström, docent Umeå universitet. 

– Det förväntade resultatet är en metod som kommuner och regioner kan använda sig av för att utifrån befintlig information från medarbetarenkäter och personaladministrativa system mäta organisationshälsa. Metoden baseras på friskfaktorer på organisatorisk nivå och kan implementeras i det systematiska arbetsmiljöarbetet för ökad organisationshälsa i offentlig sektor. För att öka tillgängligheten och tillämpbarheten kan underlaget även nyttjas för att ta fram ett verktyg i syfte att mäta organisationshälsa, säger han. 

Forskning om arbetsmiljö till nytta i arbetslivet  

Förutom att administrera kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter, arbetar Afa Försäkring även förebyggande för ett friskt och tryggt arbetsliv.  

– Vi vill inte att någon ska skada sig eller bli sjuk på jobbet. Forskningsfinansieringen är en del i det förebyggande arbetet. Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, säger FoU-chef Ulrika Hektor. 

Genom Afa Försäkring har arbetsmarknadens parter en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. 

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar på kort och lång sikt ska komma till nytta i arbetslivet, förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och ohälsa hos våra målgrupper, säger Ulrika Hektor. 

Mer information 

Här finns informationen om alla projekten i FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag: https://fou.afaforsakring.se/sv/forskningsarkivet/friskfaktorer--inom-kommuner-regioner-och-kommunal 

Kontakt: 
Jens Wahlström, forskare Umeå universitet: jens.wahlstrom@umu.se, 070-191 68 44.
Maria Schütt, forskningsekreterare Afa Försäkring: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se
Linda Harling, pressansvarig Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se   

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet 

Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.