Forskare på Karolinska Institutet får nära 10 miljoner för forskning om friskfaktorer på organisatorisk nivå

Pressmeddelande
7 maj 2024klockan 07.00

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forsknings­projekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Två av projekten leds av Lydia Kwak respektive Marta Roczniewska, båda forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm, som tilldelas sammanlagt nära 10 miljoner kronor till varsitt projekt för att forska om friskfaktorer på organisatorisk nivå.

– Det nya treåriga FoU-programmet vi finansierar ska bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommun- och regionsektorn och kommunala företag. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning, som jobbar med forskningsfinansiering inom områdena arbetsmiljö och hälsa.  

– Två av de nio forskningsprojekt som får forskningsfinansiering i det nya FoU-programmet med fokus på friskfaktorer leds av Lydia Kwak respektive Marta Roczniewska, båda verksamma vid Karolinska Institutet. 

Forskningsprojektens fokus – lärares arbetsmiljö och friskfaktorer på organisationsnivå

Lydia Kwak tilldelas 5 314 600 kronor för att studera effekterna av läraravlastande tjänster för lärares arbetsbelastning och stress samt hur implementering och organisering av läraravlastande tjänster i skolor kan förbättras. Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om effekter av läraravlastande tjänster som en potentiell central friskfaktor för lärare.  
Projektet heter Läraravlastande yrkesroller – en friskfaktor för lärare? En mixed-metodstudie om implementering och effekter av avlastande yrken på lärares arbetshälsa. 

– Att skapa en attraktiv arbetsplats där lärare vill och orkar jobba är en av de stora utmaningar som svenska skolor står inför idag. I vissa kommuner slutar så många som 15–25 procent av lärarna varje år. För att förbättra lärares arbetssituation och minska deras arbetsbelastning har regeringen infört läraravlastande tjänster. Forskning visar dock varierande resultat när det gäller effektiviteten av dessa tjänster och skolor efterlyser stöd kring hur dessa tjänster bäst implementeras och organiseras, säger Lydia Kwak, docent och senior lektor på Karolinska Institutet. 

– Resultatet förväntas belysa effekter av läraravlastande yrkesgrupper för lärares arbetsmiljö och hälsa, samt hur samverkan mellan lärare och läraravlastande yrkesgrupper fungerar. Forskningen förväntas även att resultera i kunskap om hur skolor på bästa sätt kan implementera och organisera läraravlastande tjänster, säger hon. 

Marta Roczniewska tilldelas 4 217 886 kronor för att testa och utvärdera en praktisk metod för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan växlas upp, från nuvarande tyngdpunkt på kartläggning av brister, till mål med friskfaktorer i fokus. Genom GAS-metoden (Goal Attainment Scaling) kan organisationer få hjälp med att formulera ett konkret, skräddarsytt, önskvärt läge relaterat till specifika insatser och därigenom följa upp och driva förbättringsarbete av friskfaktorer. Projektet heter Från årliga mätningar till dagliga förbättringar: Utvärdering av en metod för uppgradering av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

– Kompetensförsörjning är en stor utmaning för Sveriges kommuner. Bristande arbetsmiljö bidrar till detta och leder till sjukfrånvaro och dåligt välbefinnande. Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, pekas ut som en lösning för att hantera problemen. I dagsläget präglas dock SAM av årliga mätningar och fokus på brister. Det saknas kunskap om hur SAM ska utföras för att fokusera på hur friskfaktorer på organisationsnivå ska uppnås. Det saknas målindikatorer som är möjliga att mäta och följa upp, säger Marta Roczniewska, forskare på Karolinska Institutet. 

– Forskningsprojektet ska identifiera friskfaktorer på organisatorisk nivå som prioriterar och kartlägger framgångsrika strategier för att kunna uppfylla uppsatta mål. Projektets fokus är på arbetsmiljön och dess utveckling i kommuner, särskilt de kommuner som har bristfällig arbetsmiljö och höga nivåer av sjukfrånvaro. Kunskapen från projektet och ett utvecklat verktyg ska kunna bidra till långsiktigt hållbara och attraktiva arbetsplatser i kommunsektorn, säger hon. 

Forskning om arbetsmiljö till nytta i arbetslivet  

Förutom att administrera kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter, arbetar Afa Försäkring även förebyggande för ett friskt och tryggt arbetsliv.  

– Vi vill inte att någon ska skada sig eller bli sjuk på jobbet. Forskningsfinansieringen är en del i det förebyggande arbetet. Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, säger FoU-chef Ulrika Hektor. 

Genom Afa Försäkring har arbetsmarknadens parter en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. 

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar på kort och lång sikt ska komma till nytta i arbetslivet, förbättra arbetsmiljön och därmed minska arbetsskador och ohälsa hos våra målgrupper, säger Ulrika Hektor. 

Mer information 

Här finns informationen om alla projekten i FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag: https://fou.afaforsakring.se/sv/forskningsarkivet/friskfaktorer--inom-kommuner-regioner-och-kommunal 

Kontakt:  

Lydia Kwak, forskare Karolinska Institutet: lydia.kwak@ki.se, 08-524 87 129.    
Marta Roczniewska, Karolinska Institutet: marta.roczniewska@ki.se.  

Maria Schütt, forskningsekreterare Afa Försäkring: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se 

Linda Harling, pressansvarig Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se   

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.