Fem nya forsknings­projekt får finansiering – om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa, ledarskap

Pressmeddelande
20 oktober 2020klockan 09.14

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa, satsar arbets­marknadens parter på ytterligare forskning kring effekterna av den pågående pandemin. De fem projekt som nu beviljats, handlar om distansarbete, pandemins påverkan på arbetsmiljön vid ett tvätteri, arbetsmiljön inom äldreomsorgen och smittspridning på ytor inom sjuk-och tandvård. Hittills har AFA För­säkring satsat på totalt 23 projekt för forskning inom området och ytterligare projekt väntas komma i slutet av året.

– Nu när smittspridningen kommit in i en andra våg känns det extra angeläget att vi prioriterar forskning om konsekvenserna av pandemin. Därför beviljar vi nu finansiering till ytterligare fem projekt om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

– Coronaviruset påverkar arbetsmarknaden och människor i hela Sverige på ett eller annat sätt och vi vill verkligen att forskningen vi ger stöd till ska komma till nytta ute i arbetslivet, säger hon.

Hittills har totalt 23 projekt beviljats finansiering inom området.Information om samtliga 23 forskningsprojekt som hittills fått finansiering – forskning med fokus på hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap – finns på AFA Försäkrings FoU-webb.

Helena Jahncke2_200x133_tumnagel.jpg

– Utlysningen för att söka pengar från AFA Försäkring för covid-19-forskning inom området är nu stängd. Intresset har glädjande nog varit mycket stort och vi har fått in betydligt fler ansökningar än väntat. De projekt som nu beviljats medel, kom in redan i juni, men vi hoppas kunna bevilja ytterligare projekt innan årets slut, säger Helena Jahncke.

Nedan listas de fem covid-19-projekt som fått finansiering från AFA Försäkring i den senaste beslutsomgången.

Effekter av en extern kris på arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet bland svensk och utlandsfödd arbetskraft: en fallstudie på ett tvätteri

Jämlikhet på arbetsmarknaden är väsentligt för hållbarhet och social rättvisa. Idag saknas forskning om arbetsvillkor för utlandsfödda i jämförelse med svenskfödda och kunskap om vilken inverkan en samhällskris kan ha på jämlikheten. En studie av hur arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet påverkats på företag som omorganiserat på grund av covid-19-pandemin kan ge ökad kunskap om de utmaningar som ekonomisk avmattning och kris kan medföra.

Jennie Jackson, vid Högskolan i Gävle, tilldelas 1 124 000 kronor för att undersöka hur covid-19 har påverkat arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet på ett tvätteri som hanterar tvätt från sjukhus. I studien ingår att dokumentera om förändringar i organisation och arbetsmiljö till följd av pandemin har sett lika ut för kvinnor och män respektive utlandsfödda och födda i Sverige.

Projektet pågår till och med september 2022 och förväntas ge ökad kunskap om organisatoriska förändringar i samband med kris och dess effekter på arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet. Resultaten väntas kunna komma till nytta i tvätteribranschen, i industrin, på andra multikulturella arbetsplatser och i yrken utanför vårdsektorn där man också utsätts för infektionsrisk.

Jennie Jackson, medicine doktor, Högskolan i Gävle, tel: 026–64 82 93, e-post: jeejan@hig.se.

Distansarbete och psykosocial hälsa under covid-19-pandemin

Under covid-19-pandemin har många arbetsgivare uppmanat personalen att arbeta hemifrån för att minimera smittspridningen. Omställningen till distansarbete kan påverka välbefinnande och produktivitet, inte minst för medarbetare utan erfarenhet av hemmaarbete. För chefer kan det vara en utmaning att ansvara för medarbetares arbetsmiljö på distans. En studie av vilka effekter övergången till distansarbete haft på psykosocial hälsa och arbetsprestation kan ge ny kunskap om arbete på distans.

Adesuwa Omorede, vid Mälardalens högskola, tilldelas 2 000 000 kronor för att studera chefers och medarbetares erfarenheter av att arbeta på distans under covid-19-pandemin. Studien fokuserar på psykosocial hälsa, välbefinnande, balans mellan arbete och fritid och produktivitet.

Projektet pågår till och med september 2022 och väntas ge kunskap om hur omställningen till distansarbete under covid-19 och de nya arbetsförhållanden det medfört har påverkat chefers och medarbetares psykosociala hälsa och arbetsprestation. Resultaten kan bidra till ett hälsosamt och produktivt arbete på distans i framtiden.

Adesuwa Omorede, teknologie doktor i entreprenörskap och innovation, Mälardalens högskola, tel: 070–435 95 81, e-post: adesuwa.omorede@mdh.se.

Vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta på särskilt boende och inom hemtjänst i Sverige vid covid-19-pandemin

Ett lands möjlighet att hantera en pandemi beror i hög grad på hälso- och sjukvården och dess personals kompetens och arbetsvilja. Tidigare forskning visar att vårdpersonal under epidemier/pandemier kan drabbas av oro, stress, depression och posttraumatiskt syndrom. En studie av undersköterskors och vårdbiträdens upplevelse av äldreomsorgsarbete under covid-19-pandemin kan bidra med ökad kunskap om hur vårdarbete kan organiseras i händelse av kris.

Annica Lövenmark, vid Mälardalens högskola, tilldelas 2 198 000 kronor för att studera undersköterskors och vårdbiträdens erfarenheter av äldreomsorg på särskilt boende och i hemtjänsten i samband med covid-19. Studien fokuserar främst på personalens upplevelser av fysisk och psykosocial arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, ledarskap, stöd och strategier och verktyg för framtida krissituationer.

Projektet pågår till och med december 2023 och förväntas ge kunskap om äldreomsorgsarbete under covid-19-pandemin. Kunskapen väntas kunna ligga till grund för stödåtgärder, strategier och verktyg för bättre arbetsmiljö, hälsa och ledarskap inom äldreomsorgen. Resultaten kan även komma till nytta för annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Annica Lövenmark, filosofie doktor i pedagogik, Mälardalens högskola, tel: 021–10 70 10, e-post: annica.lovenmark@mdh.se.

(O)frivilligt distansarbete – hur påverkar det arbetshälsan?

Den digitala tekniken har gjort att personal i vissa yrken kan utföra arbetsuppgifter utan att befinna sig på arbetsplatsen. Under coronapandemin har myndigheter och arbetsgivare rekommenderat de som kan att arbeta hemifrån för att minimera smittspridningen. Dagens kunskap om hur hälsa påverkas av distansarbete bygger främst på studier av frivilligt arbete på distans. En studie av det ofrivilliga distansarbetets effekter på arbetsmiljö och hälsa kan bidra med ny kunskap om arbete på distans.

Marina Heiden, vid Högskolan i Gävle, tilldelas 2 599 000 kronor för att undersöka hur anställda vid ett industriföretag och i en kommun upplever sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö vid rekommenderat distansarbete i samband med covid-19. I studien ingår att undersöka distansarbetets effekter på produktivitet, balans mellan arbete och fritid och välbefinnande.

Projektet pågår till och med september 2023 och förväntas ge ny kunskap om hur ofrivilligt distansarbete påverkar arbetsmiljö och hälsa jämfört med frivilligt arbete på distans. Resultaten kan leda till förändringar i framtida rekommendationer av distansarbete.

Marina Heiden, docent i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle, tel: 070–439 07 53, e-post: marina.heiden@hig.se.

SARS-CoV-2 på ytor i sjukhusmiljö

Infektionssjukdomen covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2. Viruset sprids via droppar när en smittsam person hostar eller nyser alternativt via personens händer. Det kan samlas på ytor i den smittades närhet och utgör en risk för vårdpersonal. Ökad kunskap om hur SARS-CoV-2 sprids i vårdmiljö kan bidra till bättre rutiner och skyddsutrustning och därigenom minskad smitta hos personal inom vården.

Erik Senneby, vid Lunds universitet, tilldelas 250 000 kronor för att undersöka på vilka ytor i sjukhus- och tandvårdsmiljö som SARS-CoV-2 samlas vid vård av patienter med covid-19 och om det vid ansamling är smittande. I studien ingår att undersöka samband mellan virus i luft och på ytor och att ta reda på om viruset samlas på personalens arbetskläder och skyddsutrustning.

Projektet pågår till och med juli 2021 och förväntas visa hur SARS-CoV-2 samlas på ytor vid vård och tandvård av patienter med covid-19. Resultatet väntas ge ökad kunskap om smittvägar och hygienrutiner och kan bidra till bättre underlag för riskbedömning av arbetsmiljön inom sjuk- och tandvården.

Erik Senneby, medicine doktor, Lunds universitet, tel: 073–645 25 71, e-post: erik.senneby@skane.se.

Mer information:
Information om samtliga 23 forskningsprojekt som hittills fått finansiering – forskning med fokus på hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap – finns på AFA Försäkrings FoU-webb. Mer information om kommande beslut i utlysningen för covid-19 finns här.

Kontakt AFA Försäkring: Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.

PRESSBILD FÖR NEDLADDNING:
Helena Jahncke, Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring.
Fotograf: Kristina Sahlén. 
Ladda ner pressbild här.