Ett mer ändamålsenligt regelverk – sjuk- och aktivitetsersättningen och förmåner vid rehabilitering

Pressmeddelande
18 augusti 2021klockan 08.17

Under våren 2020 utsåg regeringen en särskild utredare för att se över regelverket för sjuk- och aktivitetsersättningen. På webbinariet den 25 augusti presenterar utredaren Samuel Engblom vad utredningen har kommit fram till.

Syftet med utredningen är att förmånerna ska ge hög trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet och stabilitet i tillämpningen över tid. Reglernas krav ska göras mer ändamålsenliga och – i möjligaste mån – ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga. Utredningen har även sett över förmånerna vid rehabilitering för att modernare regler som anpassas till dagens rehabilitering ska kunna tas fram.

Samuel Engblom, som presenterar utredningen, är jurist och har arbetat både inom den fackliga sektorn och inom utredningsväsendet. Han har även arbetat med analys av arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken på dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen. Samuel Engblom arbetar i dag som samhällspolitisk chef på Tjänstemännens centralorganisation (TCO).

På regeringens webbplats finns mer att läsa om uppdraget Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetserättningen och för förmåner vid rehabilitering, dir. 2020:31 (regeringen.se)

Moderator: Michel Normark, chef för Partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa Försäkring

Datum och tid: onsdag 25 augusti kl. 9.00–10.00.

Media hälsas välkomna att delta i webbinariet. Anmälan görs via Afa Försäkrings webbplats senast måndag 23 augusti
En länk till webbinariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Mer info om uppdraget:
I uppdraget ingår bland annat att:

 • utreda villkoren för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning,
   
 • utreda kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande ålder,
   
 • utreda hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras mer förutsebart och enklare för både den försäkrade och Försäkringskassan,
   
 • lämna förslag på hur nuvarande förmåner vid rehabilitering kan moderniseras eller ersättas av en eller flera nya förmåner som är mer ändamålsenliga i förhållande till dagens rehabiliteringsformer och enkla för individer och handläggande myndigheter att administrera samt säkerställer en tillräcklig uppföljning och kontroll av rehabiliteringen, och
   
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Senast den 30 juli 2021 ska utredningen redovisas till regeringen.

Välkommen till webbinariet den 25 augusti!

Vid allmänna frågor om webbinariet, mejla till: afaseminarier@afaforsakring.se
Pressfrågor hänvisas till Linda Harling, presskommunikatör på Afa Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.