Drygt 22 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande
30 juni 2016klockan 07.15

På uppdrag av arbets­marknadens parter beviljar AFA För­säkring sammanlagt drygt 22 miljoner kronor i anslag till elva nya forsknings­projekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till en minskning av arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Implementering av internationellt etablerad metod för minskade kemiska risker på svenska arbetsplatser
En betydande del av arbetssjukdomar som cancer, hjärt-kärl och lungsjukdomar kan härledas till exponering för kemiska riskfaktorer i arbetet. Ing-Marie Andersson beviljas 1 958 000 kronor för att ta fram ett förslag på hur den internationellt etablerade metoden ”Stoffenmanager”, kan implementeras på svenska arbetsplatser, för att minska de kemiska riskerna.

Kontaktuppgifter: Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna, ima@du.se, 070 656 70 20

Kan team coachning leda till ökad hälsa och effektivitet?
Ett gott psykosocialt säkerhetsklimat anses ligga till grund för välbefinnande på arbetsplatsen. Tomas Backström får 2 392 000 kronor i anslag för att ta reda på om team coachning i kombination med riskidentifiering och handlingsplaner kan utveckla det psykosociala säkerhetsklimatet och öka välmående och prestation.

Kontaktuppgifter: Tomas Backström, Mälardalens högskola, tomas.backstrom@mdh.se, 016-15 32 30

Hur kan det sedan länge förbjudna ämnet asbest ligga bakom dagens cancerfall?
Exponering för asbest är den huvudsakliga kända orsaken till mesoteliom, en dödlig form av cancer med tumörer på lungsäck eller bukhinna. Trots att all användning av asbest förbjöds 1982, ligger antalet nya fall av mesoteliom på en jämn nivå sedan 1992. Cecilia Österman beviljas 838 000 kronor för att undersöka vilka asbestexponeringar som kan ha orsakat dagens mesoteliomfall. Detta ska bland annat göras genom intervjuer med personer som anmält mesoteliom som arbetsskada till AFA Försäkring.

Kontaktuppgifter: Cecilia Österman, IVL Svenska Miljöinstitutet, cecilia.osterman@ivl.se, 010-788 65 16

Utveckling av metod för en god arbetsmiljö i mindre företag i entreprenörskedjor i stora bygg- och anläggningsprojekt
I bygg- och anläggningsindustri är arbetsmiljörisker mer omfattande än i de flesta andra sektorer. Ofta används små underentreprenörer i flera led där det är problematiskt att få till ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Anders Pousette tilldelas 2 796 000 kronor för att utveckla och pröva metoder för att få till ett välfungerande och kontinuerligt arbetsmiljöarbete i mindre byggföretag inom ramen för stora bygg- och anläggningsprojekt.

Kontaktuppgifter: Anders Pousette, Göteborgs universitets, anders.pousette@amm.gu.se, 031-786 62 83

Hur effektiva är de antidepressiva läkemedlen?
Psykiska diagnoser är den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige och drygt sju procent av Sveriges befolkning använder antidepressiv medicin. Men hur effektiva är egentligen de så kallade SSRI-preparaten? AFA Försäkring beviljar Elias Eriksson vid Sahlgrenska Akademin, 1 840 000 kronor i anslag för att undersöka de antidepressiva medicinernas effekt. 

Kontaktuppgifter: Elias Eriksson, Göteborgs universitet, elias.eriksson@neuro.gu.se, 070-955 50 55

Ny metod att styra målinriktad cancerbehandling med hjälp av prov på tumörceller från vanliga blodprover
Christer Ericsson tilldelas 1 996 000 kronor för att ta fram en ny metod att styra målinriktad cancerbehandling.  Detta görs genom att ta till vara informationen i de tumörceller som sprider sig i blodcirkulationen hos cancersjuka. Genom vanliga blodprover tillgängliggörs all information som behövs för att målstyra behandlingen.

Kontaktuppgifter: Christer Ericsson, Karolinska Institutet, christer.ericsson@ki.se, 073-959 66 86

Båtbensfrakturer; epidemiologi, behandling och resultat
Båtbensfrakturen är den vanligaste frakturen i handloven och drabbar framförallt unga, yrkesaktiva människor. Skadan kräver långvarig gipsbehandling vilket ofta medför lång sjukskrivning. Maria Wilcke tilldelas 515 000 kronor för att öka kunskapen om båtbensfrakturer för att förbättra behandling och resultat.

Kontaktuppgifter: Maria Wilcke, Södersjukhuset, maria.wilcke@sodersjukhuset.se, 070-829 46 13

Balans i vardagens aktiviteter hos personer med Reumatoid Artrit i yrkesverksam ålder
I studier har det visats sig att yrkesverksamma med Reumatoid Artrit (RA) ofta prioriterar arbete på bekostnad av andra viktiga aktiviteter i vardagen och att detta kan leda till nedsatt välbefinnande. Petra Wagman får 207 000 kronor för att undersöka relationen mellan att ha kapacitet att utföra aktiviteter, kunna utföra just de aktiviteter som anses viktiga, och att uppleva balans i vardagens aktiviteter. Resultatet är tänkt att ligga till grund för utveckling av hanteringsstrategier för att underlätta fortsatt förvärvsarbete för personer med RA.

Kontaktuppgifter: Petra Wagman, Jönköping University, petra.wagman@ju.se, 036-10 12 61

Att ta mark i professionen. En studie av socialsekreterare i etableringsfasen mellan utbildning och yrkesliv
Många gånger har det påvisats att socialsekreterarnas arbetsmiljö präglas av hög personalomsättning, stress, ohälsa och utbrändhet. Särskilt utsatta är nyutexaminerade socionomer som ska etablera sig i yrket. Anders Bruhn beviljas 3 450 000 konor för att studera yrkesval och etablering i syfte att förbättra kunskapen om de nyanställdas upplevelser av arbetsmiljön och hur detta kan kopplas till stress, ohälsa och personalgenomströmning.

Kontaktuppgifter: Anders Bruhn, Örebro universitet, anders.bruhn@oru.se, 019-30 34 28

IT-utveckling för hållbara arbetsplatser
Jörgen Johansson tilldelas 2 026 000 konor för att undersöka hur arbete med IT-upphandling kan bidra till att förbättra arbetsmiljön för användarna. Projektet ska fokusera på utvecklingsarbetet mot att ge beställare stöd att integrera användbarhet och arbetsmiljöaspekter vid upphandling av IT-system, och att integrera implementering av nya IT-system med hållbar arbetsmiljö. Resultaten ska sammanställas som praktiska riktlinjer rörande både organisering och styrning kopplad till utveckling av IT-system i offentliga miljöer.

Kontaktuppgifter: Jörgen Johansson, Högskolan i Halmstad, jorgen.johansson@hh.se, 070-296 51 29

Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst
Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö är krävande såväl fysiskt, organisatoriskt som socialt. Katrin Skagert beviljas 3 991 000 kronor för att följa, stödja och utvärdera processutvecklingen och integreringen av en handlingsplan som Göteborgs stad ska genomföra för en hållbar organisering av en attraktiv hemtjänst.

Kontaktuppgifter: Katrin Skagert, Högskolan i Borås, katrin.skagert@hb.se, 073-948 17 55
 

Mer information:
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se, 08-696 41 60
Camilla Arvenberg, pressinformatör, AFA Försäkring, camilla.arvenberg@afaforsakring.se, 0708-14 98 30

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning/