Drygt 19 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande
3 maj 2018klockan 11.00

Stöd av tvärprofessionella team i hemtjänsten, bärbara kroppskamerors betydelse för väktare och behandling vid avslitning av hamstringsmuskelns fäste. Det är ämnena för tre av de fem forsknings­projekt som beviljats totalt 19 382 000 kronor av AFA För­säkring i 2018 års första anslagsomgång.

Mobila tvärprofessionella hemsjukvårdsteam: påverkan på arbetsmiljön för hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal och utformning av digitalt stöd
I takt med att fler sjuka vårdas hemma blir vård- och omsorgsarbete ett ensamarbete utan tillgång till de kompetenser som finns på sjukhus och äldreboenden. Flera kommuner planerar att införa mobila team med sjuksköterskor, läkare och specialister för att stödja hemvårdspersonalen.

Christofer Rydenfält, vid Lunds tekniska högskola, har tilldelats 4 424 000 kronor för att ta reda på hur arbetet i tvärprofessionella team i fyra kommuner i Skåne påverkar hemvårdspersonalens arbetsmiljö i form av arbetsuppgifter, vårdbelastning och möjlighet till kompetensstöd.

Christofer Rydenfält, doktor i arbetsmiljöteknik på avdelningen Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola, tel; 046–222 98 91, e-post: christofer.rydenfalt@design.lth.se.

Bärbara kroppskameror: implikationer för väktares och ordningsvakters arbetsmiljö
Utsatthet för hot och våld och kritik för övervåld och diskriminering har fått väktare och ordningsvakter att börja bära filmkamera. Kamerorna väntas ha en avskräckande effekt och kan producera bevismaterial, men befaras samtidigt kunna vara provocerande och innebära ett intrång i bärarens integritet.

Cecilia Hansen Löfstrand, vid Göteborgs universitet, har tilldelats 3 260 000 kronor för att studera hur bärarna upplever kamerorna, hur filmmaterialet används, hur användningen regleras och hur arbetet bäst organiseras ur arbetsmiljösynpunkt.

Cecilia Hansen Löfstrand, docent i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet, tel; 031–786 47 66, e-post: cecilia.lofstrand@gu.se.

Proximal hamstringsavulsion – kirurgi eller inte
Avslitning av de fästen som binder upp hamstringsmusklerna på lårets baksida till den så kallade sittknölen är en vanlig skada vid halkolyckor. I Sverige behandlas skadan oftast utan operation, samtidigt som den medicinska litteraturen rekommenderar kirurgisk behandling. Kunskap saknas om vilken metod som ger bäst resultat.

Kenneth Jonsson, vid Uppsala universitet, har tilldelats 3 200 000 kronor för att jämföra kirurgiskt respektive icke-kirurgiskt behandlade hamstringspatienters upplevelse av smärta och funktion.

Kenneth Jonsson, överläkare i ortopedi vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper på Uppsala universitet, tel; 070–369 34 05, e-post: kenneth.jonsson@surgsci.uu.se.

Utveckling av metoder för förbättrad diagnostik och behandlingsutvärdering för personer med ländryggssmärta
Kronisk ryggsmärta är en folksjukdom och nedbrytning av diskar i ryggraden anses vara en vanlig orsak till smärtan. Idag saknas en metod för att skilja diskar som genererar smärta från diskar som åldras normalt.

Helena Brisby, vid Göteborgs universitet, har tilldelats 4 500 000 kronor för att undersöka biokemiska förändringar i ryggdisken med magnetkamera hos 300 patienter vid belastning respektive utan belastning av ryggen.

Helena Brisby, professor i ortopedi på avdelningen för ortopedi vid Göteborgs universitet, tel; 031-342 82 39, e-post: helena.brisby@vgregion.se.

Vidareutveckling och tillämpning av Synergonomisk Riskbedömningsmetod VERAM – Visual Ergonomics Risk Analysis Method – förbättringar på arbetsplatser
Belysningens styrka och kvalitet är viktig för att den synergonomiska arbetsmiljön inte ska leda till besvär i ögon eller nacke och skuldror. Utvecklingen av metoden VERAM i ett tidigare projekt visar att det finns ett stort behov av synergonomisk riskbedömning och ett lättanvänt utvärderingsverktyg.

Hillevi Hemphälä, vid Lunds tekniska högskola, tilldelas 3 998 000 kronor för att utveckla VERAMlight, en app som möjliggör bedömning av ljusförhållanden med hjälp av en läsplatta.

Hillevi Hemphälä, teknologie doktor vid avdelningen Ergonomi och aerosolteknologi på Lunds tekniska högskola, tel; 070–629 18 77, e-post: hillevi.hemphala@design.lth.se.

Mer information: 
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring: 070-893 95 48 barbro.jacobsson@afaforsakring.se   
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning