Delat ledarskap – det nya hållbara chefskapet?

Pressmeddelande
3 april 2019klockan 09.00

Delat ledarskap mellan chefer innebär en potential för både chefer och organisationer och kan bidra till såväl hälsosam avlastning för chefer som bättre verksamhetsresultat. Det visar forskning som presenterades i förra veckan av Marianne Döös, professor vid Stockholms universitet. AFA För­säkring, som jobbar förebyggande för färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet, har stött forskningen.

Foto: Adam Fredholm

– Delat ledarskap innebär att chefen inte längre är en, utan två eller flera. Det handlar om nära chefsamarbeten och ett gemensamt ansvarstagande, där chefer med personal- och verksamhetsledande uppdrag delar på arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter, säger Marianne Döös, professor i organisationspedagogik på Stockholms universitet.

Hon har under 20 år forskat om delat ledarskap mellan chefer. De senaste två åren har hon tillsammans med kolleger arbetat med forskningsprojektet Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola? som finansierats av AFA Försäkring.

Varför dela på ledarskapet?

I ett arbetsliv karaktäriserat av föränderlighet, fusioner, uppköp, allianser, komplexa chefsuppdrag och stora medarbetartal kan ett delat ledarskap vara en styrka. Enligt chefer själva finns också flera skäl till att dela ledarskapet.

– Det finns en stark känsla av gynnsamhet hos delande chefer själva och även bland deras medarbetare. Många menar att det ger bättre kvalitet och lönsamhet, bättre beslut och att de blir mer tillgängliga. Cheferna mår bättre själva och de upplever ledarskapet som roligare. De känner sig mer nöjda, säger Marianne Döös.

Vad krävs för att ett delat ledarskap ska fungera?

– Det finns en ”bottenplatta” med tre nödvändiga delar för att det ska fungera. Inbördes prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar angående både vad man vill med verksamheten och hur man leder människor. Om någon av de här delarna fallerar, då uppstår sprickor och svårigheter, säger Marianne Döös.  

 – Ett bra ledarskap kräver ett lärande förhållningssätt, mod och uthållighet hos de som väljer att i sin organisation införa en ny ledningsform. Det är även viktigt att ledningen ser till att det delade chefskapet i praktiken blir likställt. När man pratar med chefer som delar ledarskap, tycker många att det är bra om man har vissa olikheter, då kan man komplettera varandra.

Delat ledarskap – när det inte fungerar

Men ett delat ledarskap fungerar inte alltid. Marianne Döös har stött på fall då det delade ledarskapet inneburit svårigheter.

– Misslyckanden hänger ofta samman med sprickor i bottenplattan. En oro bland medarbetare är inte ovanlig precis i början när man börjar med delat ledarskap, vilket också kan bidra till svårigheter. Vissa former av delat ledarskap bygger på tydligt uppdelade arbetsuppgifter. I sådana fall innebär själva uppdelningen i ledarskapet en fara som behöver hanteras medvetet genom mycket kommunikation så att det sker ett lärande över gränsen.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

AFA Försäkring, som finansierat Marianne Döös senaste forskningsprojekt om delat ledarskap, vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Bland annat genom att skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete man bidrar till som forskningsfinansiär.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Därför har vi gett stöd till den här forskningen om delat ledarskap, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Mer information:

Se dokumentation i form av skriftligt referat från seminarium där forskningen presenterades: afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier
Läs en tidigare intervju med Marianne Döös på afaforsakring.se
Läs fler nyheter och pressmeddelanden i AFA Försäkrings digitala nyhetsrum: afaforsakring.se/nyhetsrum/ 

Kontakt:
Marianne Döös, professor, Stockholms universitet: 08-16 31 59, 0703-40 34 04 marianne.doos@edu.su.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se

 

Om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.