Chef och medarbetares olika uppfattningar påverkar hälsofrämjande insatser

Pressmeddelande
17 februari 2020klockan 08.00

Vill man förbättra en organisation i något avseende är det viktigt att chef och medarbetare har samma bild av utgångsläget när man börjar förändringsresan. Tycker chefen och arbetsgruppen lika initialt ökar chansen att man lyckas med förändring än om man tycker olika. Det berättade två forskare nyligen på ett seminarium på AFA För­säkring, som finansierat forskningen.

Forskarna Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz. Foto: Linda Harling

– Att chefen ser på sig själv och arbetsplatsen på ett annat sätt än medarbetarna är ganska vanligt. 60 procent av cheferna har en annan upplevelse än medarbetarna av sådant som gruppklimat, ledarskap, synen på utveckling, säkerhet på arbetet med mera, säger Ulrica von Thiele Schwarz, professor på Mälardalens Högskola och verksam vid Karolinska Institutet.

Hon presenterade tillsammans med Henna Hasson, professor på Karolinska Institutet, deras forskning om hur chefers och medarbetares skattningar av arbetsplatsen påverkar hälsofrämjande insatser.

Olika uppfattningar ger negativa konsekvenser

På en arbetsplats finns inte en bild av arbetsklimatet och ledarna – olika personer uppfattar situationen olika. Och skillnaderna i hur arbetsgruppen och chefen upplever situationen spelar roll.

– Att ha olika bilder av sådant som lärandeklimat, säkerhet, ledarskap och teamkänsla kan få en rad konsekvenser. Har man olika bilder påverkar det chefen negativt, då den upplever sämre arbetsförmåga, självskattad hälsa och ledarskapsutveckling. Även medarbetarna påverkas negativt om bilden av situationen skiljer sig från chefens. Medarbetarna upplever då sämre självskattad prestation, sämre tilltro till sin egen förmåga och de känner sig mer stressade, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Samsyn bra för hälsa och prestation på arbetet

Det har visat sig vara bra för hälsa och prestation på arbetsplatsen om chefens och arbetsgruppens upplevelser stämmer överens. Överensstämmelse är bra även i de fall där man är överens om att något i arbetet är dåligt.  

– Ökad samsyn verkar vara en framgångsfaktor för att optimera utfallet av ledarutveckling och förbättringsarbete. Chefer som har en mer positiv syn på verksamheten än medarbetarna, verkar däremot utgöra en riskfaktor för verksamheten och utvecklingsarbetet, säger Henna Hasson.

– En rekommendation är därför att man säkerställer att medarbetare och chefer är överens om nuläget innan man sätter igång ett utvecklingsarbete. Det är även bra om man sätter in stödjande åtgärder för de som överskattar sitt ledarskap och de som är överens med medarbetaren att man brister i sitt ledarskap.

Forskning till nytta i arbetslivet

– AFA Försäkring vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Därför finansierar vi forskning inom området arbete och hälsa. Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Mer information
Se dokumentation i form av skriftligt referat och film från seminariet där forskningen presenterades.
Läs fler nyheter och pressmeddelanden i AFA Försäkrings nyhetsrum.  

Kontakt:
Henna Hasson, professor i implementeringsvetenskap, Karolinska Institutet, 072-525 9 751 henna.hasson@ki.se.
Ulrica von Thiele Schwarz, professor i psykologi, Mälardalens Högskola och Karolinska Institutet: 070-755 31 91, ulrica.schwarz@mdh.se.
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08 696 41 60,
susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730 96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.

Pressbild:

Fotograf: Linda Harling