Afa Fastigheter anlägger en av Stockholms största solcellsparker i urban miljö

Pressmeddelande
1 november 2021klockan 09.56

Afa Fastigheters fem hus vid Lindhagensplan bildar tillsammans nästan ett helt kvarter. Tidigare i år installerades en solcellsanläggning på fastigheten Gångaren 20 med adress Lindhagensgatan 90. Nu fortsätter arbetet och ytterligare fyra anläggningar installeras kring årsskiftet och beräknas att kunna tas i drift under första delen av 2022.

Utöver Gångaren 20 är det fastigheterna Gångaren 14, 15, 16 och 19 med adresserna Lindhagensgatan 90–98 som nu förses med solceller. Den samlade energin från de fyra nya anläggningarna är 224 MWh per år. Tillsammans med den befintliga anläggningen kommer Afa Fastigheter att producera ca 323 MWh per år. När solen skiner som mest ger anläggningen en effekt på nästan 400 kW.

Christer Porsvi, energiansvarig på Afa Fastigheter berättar mer om investeringen:

– Att satsa på solenergi känns bra då vi ger fler möjlighet att nyttja förnyelsebar elenergi vilket är ett bidrag till hållbarhetsmålen. Vi är även måna om att de satsningar vi gör ska vara långsiktigt hållbara. Våra nya solcellspaneler är tillverkade i Europa, en medveten satsning som bidrar till både social- och miljömässig hållbarhet.

På taket där solcellspanelerna placeras finns idag både sedumtak och grus. En annan viktig hållbarhetsaspekt i projektet är biologisk mångfald. Alla befintliga sedumtak renoveras och där det idag finns grus anläggs en äng.

– De befintliga sedumtaken har legat länge och behöver ses över. Tillsammans med den äng som nu också anläggs förbättras förutsättningarna för de pollinerande insekterna. I detta projekt samarbetar vi med SBP och med Urban Green. Solcellspaneler och sedumtak är en kombination som ger dubbla miljövinster, säger Stefan Hedengren, chef Teknik och Projekt på Afa Fastigheter.

Mer information: Stefan Hedengren, chef Teknik och Projekt, Afa Fastigheter tel 08-696 47 09 stefan.hendengren@afafastigheter.se

Om Afa Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter främst i Stockholm och Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 350 000 kvm till ett värde av cirka 34,5 miljarder SEK. Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring. www.afafastigheter.se

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se