9,5 miljoner till forskare i Göteborg – ska undersöka vägen till psykisk hälsa i arbetslivet

Pressmeddelande
24 juni 2024klockan 08.00

Två nya Göteborgsbaserade forsknings­projekt får närmare 9,5 miljoner kronor för att undersöka hur man kan minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. Projekten är två av de totalt sju projekt som ryms inom det nystartade FoU-programmet "Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser", som finansieras av Afa För­säkring och Alecta med totalt 30 miljoner kronor.

Psykisk ohälsa är den mest vanliga orsaken till sjukskrivningar i Sverige. För tjänstemän i privat sektor är psykiska diagnoser vanligast, medan det för arbetare ligger på andra plats. Det visar statistik från Afa Försäkring och Alecta. 
  
– Vår statistik visar tydligt att det behövs effektiva, evidensbaserade åtgärder som stöttar de anställda att behålla arbetsförmågan och återgå till arbetet vid psykisk ohälsa. Den gemensamma satsningen med Alecta är en unik möjlighet att ge en samlad bild av läget. Vi ser fram emot att följa de olika projekten och se vilka resultat som förväntas ge kunskap och komma till praktisk nytta på Sveriges arbetsplatser, säger Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.  
  
– Det övergripande syftet är att öka hälsan och minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. De åtgärder och insatser som kommer ut av programmet skapar insikter och därmed bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv, säger Fredrik Palm, produkt- och analyschef på Alecta. 
 
Här är de två forskningsprojekt i Göteborg som får pengar:

Chefer som förebygger: prevention av psykisk ohälsa hos medarbetare i privat sektor

Arbetsgivare har ansvar att förebygga psykisk ohälsa bland medarbetare. Ofta är det första linjens chefer som har det operativa ansvaret. Idag finns internationella riktlinjer för hur man kan jobba förebyggande, men det saknas kunskap om hur svenska chefer i privat sektor faktiskt jobbar med detta, vad som främjar respektive hindrar dem i det arbetet.     
  
Monica Bertilsson, Göteborgs universitet, tilldelas 4 682 690 kronor för att undersöka hur chefer i privat sektor arbetar med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet.   
  
Projektet ska undersöka hur olika förutsättningar på organisatorisk nivå och arbetsplatsnivå påverkar chefers möjligheter att arbeta med förebyggande insatser. De ska också undersöka chefers erfarenheter av preventiva insatser och vad som hjälper eller hindrar deras arbete.  
  
Resultaten förväntas kunna stödja arbetsgivare och chefer till bättre prevention av psykisk ohälsa, samt användas i utbildningar för chefer och i yrkesutbildningar. 
  
Kontakt: Monica Bertilsson, Göteborgs universitet: monica.bertilsson@gu.se, 031-786 68 57.

Risk- och friskfaktorer avseende psykisk ohälsa, sjukskrivning och suicidalt beteende bland byggarbetare i Sverige

Omkring 6 av 10 byggarbetare i Sverige upplever psykiska påfrestningar. Kunskapsluckorna är stora och vi vet idag ganska lite om hur man förebygger psykisk ohälsa bland byggarbetare. Hög sjukfrånvaro i byggbranschen beror ofta på skador, kronisk smärta och fysiska sjukdomar. Psykiatriska diagnoser står för ungefär 15 %, men troligen finns en underrapportering eftersom många män inte söker hjälp för psykisk ohälsa.  
  
Maria Åberg, Göteborgs universitet, tilldelas 4 786 126 kronor för att kartlägga risk- och friskfaktorer för psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och självmordsbeteende bland byggarbetare. Målet är att identifiera faktorer som kan användas för att utforma förebyggande åtgärder och möjliggöra tidiga insatser.   
  
Forskningsprojektet hoppas kunna förbättra säkerheten och kvaliteten i byggbranschen och finna lösningar som kan användas för att minska psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och självmord. De hoppas även kunna hitta riskpersoner tidigt via företagshälsovården.  
  
Kontakt: Maria Åberg, Göteborgs universitet: maria.aberg@gu.se, 070-966 82 74.

Mer information:

Det nya FoU-programmet "Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser" omfattar 30 miljoner kronor, startar i september 2024 och avslutas i december 2027. 
  
Mer information om alla de sju projekten i FoU-programmet finns på Afa Försäkrings FoU-webb
  
Kontaktpersoner Afa Försäkring och Alecta: 
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se  
Hannes Hultcrantz, PR-ansvarig, Alecta, 0733-10 06 01, hannes.hultcrantz@alecta.se  
  
Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet  
Afa försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.   
  
Om Alecta  
Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 1300 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,8 miljoner privatkunder och 36 000 företagskunder.