62 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande
27 juni 2013klockan 07.00

AFA För­säkring anslår sammanlagt 62 414 000 kronor till 24 nya forsknings­projekt inom arbetsmiljö och hälsa. Bland anslagen märks 15 miljoner till fem projekt för att förbättra arbetsmiljön inom vården, 14,5 miljoner till cancerforskning och sex miljoner till ny forskning om risker med nanoteknologi.

Anslag ges även till forskning om folksjukdomar som ryggont/ischias, influensa och diabetes, arbetsmiljön för socialsekreterare, förändringsarbete med Lean i industrin och kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta är ett urval och samtliga anslag redovisas nedan.

Anslagen ges till forskare som är verksamma vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Swerea IVF.

Arbete med ultraljudsdiagnostik - en ergonomisk risk?
Ultraljudundersökningar blir allt vanligare inom sjukvården, eftersom de är ofarliga, billiga och informativa. Men för personalen innebär arbete med ultraljudsdiagnostik ofta långvariga statiska belastningar i extrema positioner, vilket kan ge besvär i hand och skuldra. Catarina Nordander, överläkare och docent vid Lunds Universitet, beviljas 2 700 000 kr av AFA Försäkring för att ta fram en guide-line om hur arbetet ska utformas i yrken som kräver långvariga statiska belastningar i skadliga arbetsställningar.
Catarina Nordander, Lunds universitet, Inst. för laboratoriemedicin. Tel: 046-17 31 68, E-post: catarina.nordander@med.lu.se

Hur påverkar nya E-hälsotjänster sjukvårdspersonalens arbetsmiljö?
Det finns farhågor att det nationella införandet av “Journal på nätet” kommer att påverka vårdpersonalens arbetsmiljö negativt. Ökad arbetsbelastning, försämrad relation med patienterna och illegitima arbetsuppgifter nämns som några orosmoment. Gudbjörg Erlingsdottir, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola, får 3 000 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka hur man kan förebygga arbetsmiljöproblem, utifrån en e–hälsosatsning med bland annat journaler på nätet inom Uppsala Läns landsting.
Gudbjörg Erlingsdottir, Universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, Inst. för designvetenskaper. Tel: 046-222 04 96, mobil: 073-316 66 82, E-post: gudbjorg.erlingsdottir@design.lth.se

Är allmänläkare en utrotningshotad yrkeskår?
Är läkarbristen inom öppenvården ett symptom på att försämrade arbetsvillkor påverkar allmänläkares trivsel och hälsa? Ann Fridner, docent vid Stockholms universitet får 3 500 000,00 kr av AFA Försäkring för att en studie där läkare får svara på frågor om organisationen, hälsa, motivation och tankar om att sluta. Resultaten av studien ska kunna användas för att minska personalomsättningen bland allmänläkare.
Ann Fridner, docent, leg psykolog, Stockholms universitet, Psykologiska inst, mobil: 076-6 260 744, E-post: ann.fridner@psychology.su.se

Är teamarbete nyckeln till en bättre arbetsmiljö för läkare?
Teamarbete inom sjukvården är relativt ovanligt, trots att det anses ge både effektivitet, patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. I vårdteamen har läkaren två roller, där fokus är att vara medicinsk expert. Rollen som ledare prioriteras i regel inte, trots att läkaren även har ett arbetsmiljöansvar för övrig personal.
Professor Per Odenrick vid Lunds universitet, får 3 000 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka hur läkarens roll och arbetsmiljö i teamet kan förbättras genom olika interventioner. Interventionerna skapas i samband med gruppdiskussioner bland läkarna om deras roll i teamen. Projektet är ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Institutet i Stockholm.
Per Odenrick, professor, Lunds universitet, Inst. för designvetenskaper. Tel: 046-222 96 22, mobil: 070-595 96 22. E-post: Per.Odenrick@design.lth.se

Etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation
Det behövs etisk kompetens för att kunna leva upp till hälso- och sjukvårdens mål att ge god och säker vård på lika villkor för hela befolkningen. Genom sina beslut skapar politiker och tjänstemän handlingsförutsättningar för verksamhetschefer och annan vårdpersonal. Men hur ser det egentligen ut beträffande etisk kompetens hos t.e.x  landstingspolitiker och tjänstemän? Erica Falkenström, fil dr vid Stockholms universitet, får 3 200 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka vilken etisk kompetens som utvecklas och tillämpas i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation. Undersökningen omfattar dokumentstudier, mötesobservationer och intervjuer.
Erica Falkenström, Fil Dr. Stockholms universitet, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Tel mobil: 070-594 60 07. E-post: erica@falkenstroms.se

Brandmän, brandrök och cancer
I brandrök finns cancerframkallande ämnen och Carolina Bigert, överläkare vid Karolinska Institutet, får 3 000 000 kr av AFA Försäkring för att mäta hur mycket brandmän, brandinstruktörer och brandutredare utsätts för dessa ämnen via luftvägar och hud.  Hon kommer också att analysera tre befintliga datamaterial för att få en bild av risken för brandmän i Sverige och andra länder att drabbas av lungcancer och ett trettiotal andra cancerformer. Forskargruppen kommer också att ta fram konkreta råd om skyddsutrustning för brandpersonal.
Carolina Bigert, Överläkare, med dr. Karolinska Institutet, Inst. för miljömedicin. Tel: 08-123 372 27, mobil: 070-867 18 99. E-post: carolina.bigert@ki.se

Snabbare upptäckt av lungsäckscancer
En orsak till lungsäckscancer (malignt mesoteliom) är asbest, som fortfarande är en arbetsmiljörisk. En tidig diagnos förbättrar möjligheten att behandla sjukdomen. Professor Anders Hjerpe vid Karolinska Institutet får 2 999 000 kr av AFA Försäkring för att fortsätta sin forskning om hur man med hjälp av ett blodprov på ett så tidigt stadium som möjligt ska kunna diagnosticera lungsäckcancer.
Anders Hjerpe, professor, Karolinska Institutet, Inst. för laboratoriemedicin. Tel: 08-585 810 17, mobil: 070-484 10 93. E-post: anders.hjerpe@karolinska.se

Tidig upptäckt av tjocktarmscancer
Läkare kan göra en colonoskopi, en undersökning av tjocktarmen inifrån med hjälp av fiberoptik. Detta möjliggör både att man kan inspektera slemhinnan i hela tjocktarmen, ta vävnadsprov för mikroskopisk undersökning och avlägsna polyper som kan vara förstadier till cancer.
Professor Hans-Olov Adami, Karolinska Institutet, får 2 000 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka om man bör införa omfattande undersökningar av befolkningen (screening) när det gäller tjocktarmscancer, på samma sätt som man gör med bröstcancer. Undersökningen ingår i ett stort europeiskt projekt där man under två genomför 15 000 undersökningar med colonoskopi.
Hans-Olov Adami, professor, Karolinska Institutet, Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Tel: 0176-23 20 62, mobil: 070-562 62 05. E-post: hadami@hsph.harvard.edu

Nya behandlingsmetoder vid bröstcancer
Nya forskarön visar att ett protein, som ingår i ett system för signalering mellan celler och påverkar celldelning, kan ha betydelse för att brösttumörer uppstår. Professor Peter Zaphiropoulos, Karolinska Institutet, får 2 997 000 kr av AFA Försäkring för att ta reda på om det här signaleringsystemet, som kallas Hedgehog–signalering,  påverkar utvecklingen av bröstcancer. Målet är att hitta nya metoder för att bromsa utvecklingen av bröstcancer.
Peter Zaphiropoulos, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, 08-524 810 52, peter.zaphiropoulos@ki.se

Nya behandlingsmetoder vid cancer i hjärnan, bindväv och skelett
Genetiska och molekylära förändringar gör att cancer uppkommer och kunskaperna hur detta går till ökar hela tiden. Professor Ulrike Nuber, Lunds universitet, får 3 564 000 kronor av AFA Försäkring för att studera om man kan använda en behandling som är baserad på en speciell genetisk förändring. Den genetiska förändringen förekommer i särskilda cancer i hjärnan, bindväv och skelett (sarkom). En grupp forskare ska i laboratoriemiljö genomföra försök med behandling. Om de lyckas går forskarna vidare med kliniska studier inom cancervården.
Ulrike Nuber, professor, Lunds universitet, Inst för Laboratoriemedicin. Tel: 046-2221563, E-post: ulrike.nuber@med.lu.se

Exponering vid tillverkning av nanomaterial – ett växande problem?
I ett projekt ska anställda vid fem nanoteknikföretag bära utrustning, som mäter hur utsatta de blir för nanopartiklar. Joakim Pagels, docent vid Lunds universitet, får 3 598 000 kr av AFA Försäkring för att ta reda på exponeringsnivåer på arbetsplatser där de tillverkar och bearbetar de nya materialen. Målet med projektet är att skapa ny kunskap som kan leda till en säker exploatering av nanoteknologin.
Joakim Pagels, docent, Lunds universitet, Inst. för designvetenskaper. Tel : 046-2221688 Mobil: 070-511 42 17. E-post: joakim.pagels@design.lth.se

Vad händer när vi andas in nanopartiklar?
Professor Magnus Svartengren, Uppsala universitet, får 2 304 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka vad som händer när människor andas in nanopartiklar. Hans forskargrupp har utvecklat en teknik som gör det möjligt att mäta hur mycket lungan släpper igenom, så att ultrafina partiklar i inandningsluften kommer in i kroppen. Forskarna ska undersöka 20 patienter som har andats in nanopartiklar.
Magnus Svartengren, professor, Uppsala universitet, Inst. för medicinska vetenskaper. Tel: 018-611 29 13, mobil: 010-730 96 73. E-post: magnus.svartengren@medsci.uu.se

Varför får man ischias?
Ryggont och ischias drabbar upp till 80 % av befolkningen någon gång i livet, men trots detta vet man inte riktigt vad som orsakar smärtan. Professor Kjell Olmarker vid Göteborgs universitet, beviljas 2 527 000,00 kronor av AFA Försäkring för att utreda ischias, som orsakas av att nervrötter i ländryggen trycks ihop och ger smärta. På sikt kan forskningen så småningom leda till nya läkemedel vid kroniska smärtor i ländryggen.
Kjell Olmarker, professor, Göteborgs universitet, Inst för biomedicin. Tel: 031-7866660, mobil: 070 8600404. E-post: kjell.olmarker@gu.se

Botemedel mot influensa?
Influensa står bakom en stor del av sjukfrånvaron och orsakar även dödsfall. De årliga epidemierna uppstår på grund av ständiga förändringar av influensaviruset, vilket innebär man varje år måste ta fram nya vaccin. Stefan Schwartz, professor vid Lunds universitet, får 3 510 000 kr av AFA Försäkring för att utveckla metoder för att i ett tidigt skede upptäcka nya virusvarianter. Och för att förstå hur dessa skiljer sig åt. Då blir det lättare att utveckla nya läkemedel.
Stefan Schwartz, professor, Lunds universitet, Inst. för laboratoriemedicin. Tel: 046-222 06 29, mobil: 073-980 62 33. E-post: Stefan.Schwartz@med.lu.se

Effektivare rehabilitering vid traumatisk hjärnskada
Traumatiska hjärnskador av olika svårighetsgrad, allt från lätta hjärnskakningar till svåra hjärnskador med komatillstånd, drabbar individer i alla åldrar. Skadorna kan medföra långvariga besvär som påverkar både arbetsförmåga och vardagsliv. Catharina Nygren-Deboussard, överläkare vid Karolinska Institutet, beviljas 1 280 000,00 kr av AFA Försäkring för att utveckla metoder för att bättre kunna bedöma bl. a funktionsnedsättningar och läkningsförlopp hos patienter med hjärnskador. Detta ska leda till effektivare rehabilitering.
Catharina Nygren-Deboussard, överläkare, medicine doktor, Karolinska Institutet, Inst. för kliniska vetenskaper. Tel: 08-123 563 12, mobil: 070-420 35 07. E-post: Catharina.nygren-deboussard@ds.se

Vad kostar arbetsrelaterad rehabilitering?
Sjukdomar i rörelseorganen och psykiska besvär står tillsammans för merparten av sjukfrånvaron, men vad kan arbetsgivaren göra för att sjukskrivna ska kunna återgå i arbete och vad kostar det? Professor Kerstin Ekberg vid Linköpings universitet får 3 000 000,00 kr av AFA Försäkring för att studera vilka åtgärder som arbetsgivare vidtar, och jämföra om det finns skillnader mellan heltids- och deltidssjukskrivna, mellan olika kön och åldrar samt utbildningsnivå och yrke i olika organisationer och branscher.
Kerstin Ekberg, professor, Linköpings universitet, Inst. för medicin och hälsa (IMH). Tel: 010-103 14 55, mobil: 070-662 14 58, E-post: kerstin.ekberg@liu.se

Kan levnadsvanor påverka autoimmun diabetes? (LADA)
Diabetes är en folksjukdom som ökar snabbt, i dag riskerar var femte person att drabbas. Typ 2-diabetes kan förebyggas genom kost, viktreduktion och fysisk aktivitet, men vad är det som gör att kroppens egna antikroppar angriper bukspottkörteln och orsakar autoimmun diabetes?
Docent Sofia Carlsson vid Karolinska Institutet, beviljas 2 120 000,00 kr av AFA Försäkring för att studera hur levnadsvanorna påverkar risken för att få autoimmun diabetes, LADA. Studien omfattar mer än 4 000 personer och målet är att få fram fakta så att autoimmuna diabetesformer kan förebyggas.
Sofia Carlsson, docent, Karolinska Institutet, Inst. för miljömedicin. Tel: 08-524 800 11, mobil: 070-721 24 31. E-post: sofia.carlsson@ki.se

Arbeta säkert på tak
Olycksfall i samband med arbeten på tak är vanligt inom många olika branscher och för privatpersoner, och följderna vid ett fall blir ofta allvarliga. Hans Eriksson, företagsrådgivare från Plåtslageriernas Riksförbund får 461 000,00 kr av AFA Försäkring för att ta fram en enhetlig branschstandard för hur taksäkerhetsanordningar ska monteras. Standarden ska ta hänsyn till Boverkets byggregler (BBR), lagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter.
Hans Eriksson, företagsrådgivare, Plåtslageriernas Riksförbund, Tel: 08-762 75 96, mobil: 070-638 75 96, E-post: hans.eriksson@plr.se

Integrering av arbetsmiljö – effektivare företag?
Ca 160 företag inom tillverkningsindustrin har genom Produktionslyftet, initierat av Teknikföretagen och IF Metall, påbörjat ett förändringsarbete med Lean som grund. Projektledare Birgitta Öjmertz, Swerea IVF AB, får nu 3 000 000 kr av AFA Försäkring för att utveckla metodiken så att arbetsmiljön kan förbättras parallellt med att företagen blir effektivare och ökar sin konkurrenskraft. En metod kommer att tas fram och testas i några utvalda pilotföretag.
Birgitta Öjmertz, projektledare, Swerea IVF AB. Tel mobil: 070-780 61 52. E-post: birgitta.ojmertz@swerea.se

Utveckling av en datorbaserad synergonomisk riskbedömningsmetod
Det finns misstankar om att dåliga synförhållanden på arbetsplatser bidrar till både sjukskrivning och arbetssjukdomar. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska därför synförhållanden som kan påverka arbetsställningar riskbedömas. Per Odenrick, professor vid Lunds universitet, beviljas 2 627 000,00 kr av AFA Försäkring för att ta fram en enkel databaserad metod för synergonomisk riskbedömning som kan användas av företagshälsovården. 90 personer inom företagshälsovården kommer att utbildas i metoden som därefter testas på 750 arbetsplatser.
Per Odenrick, professor, Lunds universitet, Inst. för designvetenskaper. Tel: 046-222 96 22, mobil: 070-595 96 22. E-post: Per.Odenrick@design.lth.se

Fokus på återhämtning vid behandling av utmattningssyndrom
Trots att stressutlöst ohälsa är en vanlig orsak till långtidssjukskrivning, saknas det kunskap om hur problemen kan förebyggas och behandlas. Jan Lisspers, professor vid Mittuniversitetet, får 2 000 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka den individuella återhämtningsförmågans roll vid rehabilitering av stressutlöst ohälsa och utmattningssyndrom. En behandlingsmodell med avspännings- och återhämtningsövningar kommer också att tas fram, som ska kunna användas inom primär- och företagshälsovården.
Jan Lisspers, professor, Mittuniversitetet, Campus Östersund, Avdelningen för Psykologi, E-post: Jan.Lisspers@miun.se

Hur skapar man en bättre arbetsmiljö för socialsekreterare?
Socialsekreterare är ofta utsatta för stress och psykiska påfrestningar i sitt arbete. Pia Tham, Fil Dr och universitetslektor vid Stockholms Universitet, får 2 895 000,00 kr av AFA Försäkring för att undersöka hur man kan förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö, genom att ta reda på vilka faktorer som ökar deras välbefinnande på jobbet. Projektet är en uppföljning av en tidigare studie, där 309 socialsekreterare i 42 arbetsgrupper ingick.
Pia Tham, Fil dr, universitetslektor, Stockholms universitet, Inst. för socialt arbete. Tel: 08-16 32 66, mobil: 070-363 18 75. E-post: pia.tham@socarb.su.se

Förebyggande arbetsmiljöarbete via webben
Det är väl känt att lärare har en stressig och bullrig arbetsmiljö. Dan Hasson, docent vid Karolinska Institutet beviljas 3 000 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka om lärarnas arbetsmiljö kan förbättras med hjälp av en webbaserad utbildning för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Verktyget ska kunna användas på både individ-, grupp- och organisationsnivå. 2 000 lärare kommer att ingå i studien, som också ska ge svar på hur man kan fånga upp individer som befinner sig i riskzonen för att bli sjukskrivna.
Dan Hasson, docent, Karolinska Institutet, Stiftelsen stressmottagningen, mobil: 070-728 42 98. E-post: dan.hasson@ki.se
Karin Villaume, beteendevetare, Folkhälsovetare, doktorand vid Karolinska Institutet, Tel: 070-241 56 90, E-post: karin.villaume@ki.se
Walter Osika, med.dr. Karolinska Institutet, Center for Social Sustainability, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Tel: 070-453 05 46, E:post: walter.osika@ki.se

MobilVib - Mäta vibrationer via appen
Mer än var tionde anställd utsätts för vibrationer från maskiner eller fordon. Enligt Arbetsmiljö-verket ska vibrationsexponeringen mätas varje dag, men det saknas smarta och användarvänliga lösningar för att mäta exponering.
Lage Burström, forskare vid Umeå universitet, får 132 000,00 kr av AFA Försäkring för att göra en förstudie som handlar om möjligheterna att använda mobiltelefonen för att mäta hand-, arm- och helkroppsvibrationer. Genom att utveckla en app med separata givare som placeras på den vibrerande maskinen och trådlöst skickar signaler till mobiltelefonen, hoppas forskarna att systemet ska kunna ge uppgift om exponering på individnivå.
Lage Burström, docent, forskare, Umeå universitet, Inst. För Folkhälsa och klinisk medicin. Tel: 090-785 13 43, mobil: 076-817 06 57. E-post: lage.burstrom@envmed.umu.se

Hämta forskarbilder på www.afaforsakring.se/press

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.