6 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande
9 juli 2020klockan 06.00

Verktyg för att riskbedöma handintensivt arbete och meningsfulla rutiner i primärvården. Det är ämnena för de två forsknings­projekt som beviljats sammanlagt 5 942 000 kronor av AFA För­säkring i 2020 års andra anslagsomgång.


– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar förebyggande arbete, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till två nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

De två projekten är:

Användbara verktyg för att identifiera och riskbedöma handintensivt arbete

Repetitivt och påfrestande arbete som orsakar belastningsbesvär i händer, armar och skuldror kan förekomma inom exempelvis handeln, industrin och städbranschen. Arbetsgivaren är skyldig att kartlägga och bedöma risken för skador vid handintensivt arbete. Men enkla och tillförlitliga metoder på svenska saknas, både för att identifiera när arbetet kan betraktas som intensivt och för riskbedömning. Utvärderade metoder kan underlätta identifiering och riskbedömning vid handintensivt arbete och minska förekomsten av belastningsskador.

Peter Palm, vid Uppsala universitet, tilldelas 2 972 000 kronor för att utveckla och utvärdera en checklista för identifiering av handintensivt arbete i samarbete med arbetsgivare, anställda och skyddsombud från berörda branscher. I projektet ingår även att översätta och utvärdera en amerikansk riskbedömningsmetod för användning i Sverige och att utveckla en metod för mätning av muskelbelastning vid intensivt arbete med händerna.

Projektet pågår till och med december 2023 och förväntas gynna det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser där handintensivt arbete förekommer. Resultaten väntas på sikt kunna bidra till en minskning av belastningsbesvär i yrken som är påfrestande för händerna.

Peter Palm, filosofie doktor i medicinsk vetenskap, Uppsala universitet, tel: 018–611 36 47, e-post: peter.palm@medsci.uu.se.

Läs en artikel om Peter Palms projekt här.

Meningsfulla rutiner för en hållbar primärvård

I primärvården är rutiner grunden i det dagliga arbetet och en av förutsättningarna för patientsäkerhet när arbetsbelastningen är hög. Tidigare forskning visar både att anställda är mer benägna att följa rutiner om de upplevs som meningsfulla och att meningsfullhet i sig främjar förmågan att hantera stress. Idag saknas dock kunskap om vad som gör att rutiner uppfattas som meningsfulla. Ökad kunskap om detta kan bidra till bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro i vården.

Mattias Jacobsson, vid Umeå universitet, tilldelas 2 970 000 kronor för att genom djupintervjuer och gruppintervjuer med läkare, sjuksköterskor och chefer i primärvården ta reda på vad som kännetecknar meningsfulla rutiner. I projektet ingår att undersöka hur organisationer kan utveckla rutiner som anställda uppfattar som meningsfulla.

Projektet pågår till och med juni 2024 och förväntas öka kunskapen om meningsfulla rutiner och hur sådana kan utvecklas. Resultaten väntas kunna bidra till ökad arbetstillfredsställelse och minskad sjukfrånvaro för anställda i primärvården samt stärkt patientsäkerhet. Kunskapen väntas också kunna komma till användning i andra typer av organisationer där rutiner är centrala för arbetet.  

Mattias Jacobsson, docent i företagsekonomi vid Umeå universitet, tel: 070–595 52 00, e-post: mattias.jacobsson@umu.se.

Kontakt AFA Försäkring: 
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Adam Fredholm, kommunikatör, AFA Försäkring: 070–376 41 87, adam.fredholm@afaforsakring.se.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet finns på AFA Försäkrings FoU-webb.