4,7 miljoner till forskare i Örebro – ska undersöka vägen till psykisk hälsa i arbetslivet

Pressmeddelande
24 juni 2024klockan 08.00

Ett nytt forsknings­projekt vid Örebro universitet får närmare 4,7 miljoner kronor för att undersöka hur man kan minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. Projektet är ett av de totalt sju projekt som ryms inom det nystartade FoU-programmet "Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser", som finansieras av Afa För­säkring och Alecta med totalt 30 miljoner kronor.

Psykisk ohälsa är den mest vanliga orsaken till sjukskrivningar i Sverige. För tjänstemän i privat sektor är psykiska diagnoser vanligast, medan det för arbetare ligger på andra plats. Det visar statistik från Afa Försäkring och Alecta. 
  
– Vår statistik visar tydligt att det behövs effektiva, evidensbaserade åtgärder som stöttar de anställda att behålla arbetsförmågan och återgå till arbetet vid psykisk ohälsa. Den gemensamma satsningen med Alecta är en unik möjlighet att ge en samlad bild av läget. Vi ser fram emot att följa de olika projekten och se vilka resultat som förväntas ge kunskap och komma till praktisk nytta på Sveriges arbetsplatser, säger Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.  
  
– Det övergripande syftet är att öka hälsan och minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. De åtgärder och insatser som kommer ut av programmet skapar insikter och därmed bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv, säger Fredrik Palm, produkt- och analyschef på Alecta. 
  
Här är forskningsprojektet vid Örebro universitet som får pengar:

Mental hälsa och sjukskrivning ur ett livsloppsperspektiv. En kartläggning av sambanden från barndom till pensionsåldern

Psykisk ohälsa börjar ofta tidigt i livet. Problemen kan hålla i sig eller komma tillbaka senare i livet och påverka arbetsförmågan. Tidigare studier visar att det kan variera mycket mellan olika personer hur mycket arbetsförmågan påverkas av psykisk ohälsa. Även hos en enskild person kan detta ändra sig över tid, men där är kunskapen mer begränsad.  
  
Katja Boersma, Örebro universitet, har tilldelats 4 767 437 kronor för att undersöka sambanden mellan psykisk ohälsa och sjukskrivning genom hela livet.   
  
Projektet ska kartlägga skillnader mellan och inom individer i hur psykisk hälsa och sjukskrivning hänger ihop under livets gång och vad som kan förutsäga dessa förändringar. Målet är att hitta mönster av psykisk ohälsa och arbetsförmåga från barndom till pension.   
  
Resultaten från denna studie ska bidra till förebyggande och främjande insatser tidigt i livet och även kunna hjälpa personer senare i livet att undvika sjukskrivningar eller tidig pensionering genom riktade insatser.  

Mer information:

Det nya FoU-programmet "Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser" omfattar 30 miljoner kronor, startar i september 2024 och avslutas i december 2027. 
  
Mer information om alla de sju projekten i FoU-programmet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.  

Kontakt Örebro universitet: Katja Boersma, forskare, Örebro universitet: katja.boersma@oru.se, 070-5671891.
  
Kontakt Afa Försäkring och Alecta: 
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se  
Hannes Hultcrantz, PR-ansvarig, Alecta, 0733-10 06 01, hannes.hultcrantz@alecta.se  
  
Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet  
Afa försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.    
  
Om Alecta  
Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 1300 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,8 miljoner privatkunder och 36 000 företagskunder.