42 miljoner till forskning om att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Pressmeddelande
14 maj 2020klockan 06.00

Sjukskrivningar för psykiska diagnoser har ökat i Sverige. Orsakerna till detta är oklara och det finns stora kunskapsluckor. För att öka förståelsen och på sikt minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor, satsar arbets­marknadens parter, genom AFA För­säkring, 42 miljoner kronor på forskning i FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa.

Fotograf: Henrik Trygg, Johnér Bildbyrå 

– Vi behöver ta reda på mer om hur det är att både leva och arbeta med psykisk ohälsa. Därför känns det angeläget att kunna bevilja finansiering till åtta projekt inom detta FoU-program, säger Helena Jahncke, chef för FoU-verksamheten på AFA Försäkring.

Psykiska diagnoser utgör den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning bland de som arbetar inom privat sektor (Svenskt Näringsliv/LO-området). AFA Försäkrings statistik visar att sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa är den sjukfrånvaro som ökar mest för både kvinnor och män. Sjukskrivningar med en psykisk diagnos varar i regel längre än vid andra diagnoser och för kvinnor är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta och syftet med det här FoU-programmet är att på ett hållbart sätt minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor, säger Helena Jahncke. Mer info om de forskningsprojekt som beviljats anslag inom detta FoU-program finns på AFA Försäkrings FoU-webb.

Här är en sammanställning av de åtta projekten som kommer att pågå till och med 2021:

Utveckling av förklaringsmodeller till orsak och vidmakthållande av stressrelaterad utmattning

Ingibjörg Jonsdottir tilldelas 5 323 000 kronor för att undersöka vilka faktorer som orsakar stressrelaterad utmattning och påverkar tillfrisknandet hos personer med utmattningssyndrom. Kontaktuppgifter: Ingibjörg Jonsdottir, professor vid Institutionen för stressmedicin, Västra Götalandsregionen: 070-305 28 91, ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se
 

Problemlösningsbaserade samtal mellan medarbetare och chef: Kan insatsen minska sjukfrånvaron?

Elisabeth Björk Brämberg tilldelas 8 352 000 kronor för att utvärdera om en intervention med chefsutbildning och samtal inriktade på problemlösning kan förhindra att de som är i riskzonen för psykisk ohälsa insjuknar. Kontaktuppgifter: Elisabeth Björk Brämberg, filosofie doktor och forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet: 070-922 10 63, elisabeth.bjork.bramberg@ki.se
 

Psykisk ohälsa i unga år och sjukfrånvaro bland privatanställda

Jurgita Narusyte tilldelas 4 988 000 kronor för att undersöka hur depression, ångest och adhd hos unga relaterar till sjukfrånvaro senare i livet. Kontaktuppgifter: Jurgita Narusyte, medicine doktor och forskarassistent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet: 070-841 51 99, jurgita.narusyte@ki.se
 

Chefer som agerar: Betydelsen av organisations- och arbetsplatskontext vid chefers åtgärder för medarbetare med vanlig psykisk ohälsa

Gunnel Hensing och Monica Bertilsson tilldelas 5 921 000 kronor för att undersöka hur det sammanhang chefer befinner sig i är kopplat till de åtgärder chefer sätter in för att stötta medarbetare med psykisk ohälsa. Kontaktuppgifter: Gunnel Hensing, professor vid Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet: 076-618 68 62, gunnel.hensing@socmed.gu.se
 

Transdiagnostisk emotionsfokuserad behandling för emotionell och somatisk samsjuklighet. En RTC om implementering och effektivitet i primärvården

Katja Boersma tilldelas 3 661 000 kronor för att utvärdera en behandlingsmodell som ska kunna användas av primärvården när patienten har både psykiska och somatiska hälsoproblem. Kontaktuppgifter: Katja Boersma, professor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet: 070-567 18 91, katja.boersma@oru.se
 

Staka ut vägen till återgång i arbete vid psykisk ohälsa - en konceptuell modell för mer effektiv behandling

Anna Finnes tilldelas 4 303 000 kronor för att ta fram en behandlingsmodell som tar hänsyn till komplexiteten vid psykisk ohälsa där målet är att både minska symtomen och främja återgång i arbete. Kontaktuppgifter: Anna Finnes, medicine doktor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet: 070-374 08 79, anna.finnes@ki.se
 

Vilka faktorer stärker individers möjlighet att arbeta med psykisk ohälsa? En prospektiv enkät- och registerundersökning

Gunnel Hensing tilldelas 3 983 000 kronor för att undersöka vilka faktorer som påverkar att vissa individer med psykisk ohälsa kan vara kvar i arbete medan andra sjukskrivs. Kontaktuppgifter: Gunnel Hensing, professor vid Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet: 076-618 68 62, gunnel.hensing@socmed.gu.se
 

Att delta i arbetslivet trots depressions- och ångestsjukdomar - vilken inverkan har arbetsplatsfaktorer och behandling för arbetare i privata sektorn

Magnus Helgesson tilldelas 4 900 000 kronor för att studera om psykoterapi  och läkemedelsbehandling ökar möjligheterna för arbetstagare med depression, ångest eller stressrelaterade sjukdomar att fortsätta arbeta trots sin sjukdom. Kontaktuppgifter: Magnus Helgesson, medicine doktor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet: 070-306 72 35, magnus.helgesson@ki.se

 

Mer information:
Läs mer om forskningsprojekten som beviljats anslag inom FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa AFA Försäkrings FoU-webb.

Läs fler pressmeddelanden från AFA Försäkring i digitala nyhetsrummet. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden: afaforsakring.se/nyhetsrum/

Kontaktpersoner på AFA Försäkring:
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare AFA Försäkring: 08-696 49 25, barbro.jacobsson@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.

Pressbilder för nedladdning: