40 miljoner till det nya FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Pressmeddelande
29 januari 2019klockan 08.00

AFA Försäkrings nya FoU-program syftar till att minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor. Det är idag den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning inom den privata sektorn, men den snabbast ökande grunden för sjukfrånvaro. Fokus för forskningen är orsaker till psykisk ohälsa bland arbetare i privat sektor samt utveckling av förebyggande insatser och rehabiliteringsåtgärder.

Foto: Henrik Trygg, Johnér Bildbyrå

Psykisk ohälsa är svår att definiera och diagnosticera. Vissa faktorer som påverkar den psykiska hälsan är kända, men det finns kunskapsluckor. Sjukskrivning är ett mått på omfattningen av den psykiska ohälsan men ett osäkert sådant då många med psykisk ohälsa arbetar.

– Det saknas fortfarande kunskap på området, bland annat om vad som förbättrar livssituationen och arbetsdeltagande samt stärker arbetsförmågan. Det är därför arbetsmarknadens parter agerar och vill bidra till att få fram ny kunskap och konkreta verktyg som ger en direkt nytta för individ, arbetsplats och samhälle, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

De forskningsprojekt som finansieras under det fyraåriga FoU-programmet ska bidra till att förklara de komplexa sambanden mellan de olika faktorer som påverkar den psykiska ohälsan Det ska ha relevans för arbetar i privat sektor och leda till praktisk nytta i en nära framtid.

– Statistik från vår skadedatabas visar att sjukskrivningar med en psykisk diagnos i regel är betydligt längre än sjukskrivningar med andra diagnoser. Det är också den orsak till sjukfrånvaro som har ökat mest för både kvinnor och män, och bland kvinnor är det den vanligaste orsaken. Eventuella skillnader mellan könen är något vi vill att forskningsprojekten belyser, säger Susanna Stymne Airey.

Mer information

Utlysning
Mellan den 29 januari och den 7 maj 2019 är det möjligt för forskare vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus att söka till programmet. Ytterligare information om utlysningen och hur man ansöker i vår FoU-portal finns här.

Kontakta AFA Försäkring
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, FoU-handläggare, AFA Försäkring: 08-696 49 25 barbro.jacobsson@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.