4 miljoner till forskning om luftföroreningar i arbetslivet och risk för ledgångsreumatism

Pressmeddelande
2 november 2021klockan 08.00

Forskare vid Karolinska Institutet ska undersöka hur luftburna exponeringar för exempelvis kvartsdamm, avgaser och lösningsmedel påverkar uppkomsten av ledgångsreumatism. Detta är ett av nio forsknings­projekt inom arbetsmiljö och hälsa, som sammanlagt beviljats närmare 25 000 000 kronor av Afa För­säkring i årets tredje omgång av anslag för forskning.

– Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till nio nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Luftföroreningar i arbetslivet och risk för att utveckla reumatoid artrit – analys av betydelsen av ett stort antal luftburna yrkesexponeringar

Reumatoid artrit (RA), eller ledgångsreumatism, är den vanligaste inflammatoriska reumatiska ledsjukdomen. Sjukdomen är obotlig och orsakar ofta nedsatt rörelse- och arbetsförmåga. Tidigare forskning om RA har främst fokuserat på följder och behandling av sjukdomen och kunskapen om hur den uppstår är ofullständig. En studie av hur luftföroreningar i yrkeslivet och genetiska anlag påverkar utvecklingen av RA kan ge ny kunskap och bidra till att förebygga sjukdomen.

Lars Alfredsson, vid Karolinska Institutet, tilldelas 4 064 000 kronor för att undersöka hur luftburna exponeringar för exempelvis kvartsdamm, avgaser och lösningsmedel påverkar uppkomsten av reumatoid artrit. I projektet ingår att studera hur olika typer av luftburna exponeringar samverkar med varandra och med genetiska risker att utveckla sjukdomen.

Projektet pågår till och med december 2024 och förväntas ge ny kunskap om vilken betydelse exponering för luftburna ämnen i yrkeslivet har vid utveckling av reumatoid artrit. Resultaten väntas kunna ligga till grund för att förebygga luftföroreningar som bidragande orsak till RA och för översyn av gränsvärdet för kvartsdamm.

 

Mer information och kontakt: 
Lars Alfredsson, professor i epidemiologi, Karolinska Institutet, tel: 070–561 45 10, e-post: lars.alfredsson@ki.se.

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Läs om alla nio forskningsprojekt som beviljats finansiering av Afa Försäkring i årets tredje anslagsomgång.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se