30 miljoner utlyses till nytt forsknings­program: Skadligt bruk i arbetslivet

Pressmeddelande
20 april 2022klockan 08.00

Skadligt bruk är ett betydande hälsoproblem som kan leda till försämrad arbetsförmåga på grund av skador och sjukdomar eller sociala problem som följer av det skadliga bruket. Skadligt bruk leder till ökad sjukfrånvaro, trötthet och minskad produktivitet och berör även säkerheten på arbetsplatsen. Nu utlyser arbets­marknadens parter genom Afa För­säkring 30 miljoner kronor till det nya treåriga FoU-programmet Skadligt bruk i arbetslivet.

– Vårt nya forskningsprogram Skadligt bruk i arbetslivet förväntas leda till konkreta åtgärder och insatser som ökar kunskaperna och förutsättningarna för att tidigt upptäcka skadligt bruk. Forskningen bör leda till resultat och kunskap som är praktiskt tillämpbar på arbetsplatser i privat sektor och i kommuner och regioner, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Forskningen ska bidra till minskad sjukfrånvaro på grund av skadligt bruk

– Syftet med programsatsningen är att minska sjukfrånvaron på grund av skadligt bruk. Det övergripande målet är att förbättra förutsättningarna för effektiva och lämpliga förebyggande och rehabiliterande åtgärder av skadligt bruk i arbetslivet och att bidra till att sprida dessa kunskaper inom arbetslivet, hälso- och sjukvården, samt företagshälsovården, säger Helena Jahncke.

– Speciellt av intresse är projekt som leder till praktiskt tillämpbara resultat. Exempelvis projekt som fokuserar på att kartlägga och identifiera var problemen finns i arbetslivet gällande risk-och skadligt bruk eller forskning som utreder samsjuklighets roll mellan skadligt bruk och psykisk ohälsa eller smärta. Det skulle även kunna vara att undersöka utveckling av företagshälsovårdens insatser när det gäller skadligt bruk.

Vem kan söka stödet och när?

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Utlysningen av programmet startar 20 april 2022 och stänger den 11 augusti 2022. Beslut om godkänd ansökan lämnas i början av november 2022. FoU-programmet startar i början av december 2022 och avslutas tre år senare, år 2025.

Mer information:

Mer information om utlysningen av det nya FoU-programmet och hur man ansöker finns på Afa Försäkrings FoU-webb

Presskontakt:
Helena Jahncke, FoU-chef, Afa Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:
Maria Schütt: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se 
Diana Persson: 08-696 35 05, diana.persson@afaforsakring.se 

För frågor om FoU-portalen eller ansökningsförfarandet och FoU-portalen:
Ingrid Nofors, administratör: 08–696 48 12, ingrid.norfors@afaforsakring.se 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet:
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb