2,9 miljoner till forskning som ska förebygga återfall i utmattningssyndrom

Pressmeddelande
2 november 2021klockan 08.00

självhjälpsprogram som kan förebygga återfall i utmattningssyndrom. Detta är ett av nio forsknings­projekt inom arbetsmiljö och hälsa, som sammanlagt beviljats närmare 25 000 000 kronor av Afa För­säkring i årets tredje omgång av anslag för forskning.

– Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till nio nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Ett väglett långsiktigt självhjälpsprogram för att förebygga återfall i utmattningssyndrom

Psykisk ohälsa är en av de främsta orsakerna till långvarig sjukfrånvaro och risken att återinsjukna är stor även efter genomgången rehabilitering. Idag saknas forskning om förebyggande av återfall i psykisk ohälsa efter både längre sjukfrånvaro och efter rehabilitering. Ett individuellt anpassat självhjälpsprogram med vägledning för att förebygga återfall i utmattningssyndrom kan bidra med kunskap om hur psykisk ohälsa kan förebyggas och leda till bättre behandlingar och minskad risk att åter insjukna.

Alexander Rozental, vid Uppsala universitet, tilldelas 2 900 000 kronor för att utveckla och testa en förebyggande behandlingsmetod för personer med utmattningssyndrom i form av ett webbaserat väglett självhjälpsprogram. Syftet är att ta reda på om ett program baserat på kognitiv beteendeterapi och stresshantering kan minska risken att bli sjukskriven igen på grund av psykisk ohälsa.

Projektet pågår till och med januari 2025 och förväntas ge ökad kunskap om hur behandlingen av psykisk ohälsa kan förbättras. Resultaten kan också komma att bidra till minskad risk för återfall i sjukskrivning efter rehabilitering av psykisk ohälsa.

 

Mer information och kontakt: 
Alexander Rozental, doktor i psykologi, Uppsala universitet, tel: 073–693 79 48, e-post. alexander.rozental@psyk.uu.se.

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Läs om alla nio forskningsprojekt som beviljats finansiering av Afa Försäkring i årets tredje anslagsomgång.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.  

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se