17, 9 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande
16 april 2013klockan 07.30

AFA För­säkring beviljar sex forskare totalt 17,9 miljoner kronor för forskning om arbetsmiljörisker vid ökad biogasanvändning, kombination av fysiska och mentala uppgifter för att minska belastningsskador, byte av bullrande leksaker inom förskolor, luftföroreningar i samband med reumatoid artrit, framtida behandling av cancersjukdomar samt träning för att förkorta sjukskrivningstiden vid ryggoperationer.

Anslagen ges till forskare verksamma vid Umeå universitet, Högskolan i Gävle, Göteborgs universitet, Lunds Tekniska Högskola och Karolinska Institutet.

Kan träning före ryggoperation förkorta sjukskrivningstiden efteråt?
Ryggsmärta är ett stort problem för många, allt fler genomgår en steloperation i ländryggen. Docent Mari Lundberg vid Göteborgs Universitet beviljas 2 856 000 kronor för att undersöka om KBT (kognitiv beteendeterapi) som ges i kombination med fysisk träning ledd av sjukgymnast före operationen kan förkorta rehabiliteringstiden. 160 patienter som opereras för ryggbesvär ingår i studien, 80 av dessa får pröva träningsmodellen ovan och jämförs med en lika stor kontrollgrupp som får traditionell vård.
Mari Lundberg, docent, Göteborgs universitet. Inst för kliniska vetenskaper. Mobil: 070 1104662, Epost: mari.lundberg@orthop.gu.se

Framtida behandling av cancersjukdomar
Emma Persson, forskare vid Umeå Universitet beviljas 3 311 000 kronor för att undersöka vilka egenskaper som är viktiga för förmågan hos tumörceller i t ex bröst, prostata eller lunga att sprida sig till skelettet och bilda metastaser (dottertumörer), vilket drastiskt försämrar cancerprognosen och patientens levnadskvalitet. Resultaten kan i framtiden få stort värde i behandlingen av tumörsjukdomar, bland annat i fråga om nya läkemedel.
Emma Persson, Fil Dr, Institutionen för strålningsvetenskaper, Avdelningen för onkologi, Umeå universitet. Tel: 090-785 14 25, mobil: 070-696 79 76. E-post: emma.persson@onkologi.umu.se.

Kan luftföroreningar orsaka reumatoid artrit?
Reumatoid artrit är en av de vanligaste ledsjukdomarna och leder ofta till handikapp och svårigheter att arbeta. Rökning ökar risken att utveckla reumatoid artrit, men finns det andra luftföroreningar som också ökar risken? Lars Alfredsson, professor vid Karolinska Institutet, beviljas 2 500 000 kronor för att undersöka om luftburna yrkesexponeringar, som t ex förbränningsprodukter, damm från textil, spannmål eller trä, samt lösningsmedel ökar risken att utveckla sjukdomen.
Lars Alfredsson, professor, Karolinska Institutet, Inst för miljömedicin. Tel: 08-542 874 88, mobil: 070-561 45 10. E-post: Lars.Alfredsson@ki.se.

Nya arbetsmiljörisker vid ökad biogasanvändning?
Den ökade användningen av förnybara bränslen, t ex biogas som fordonsbränsle, gör att många människor kommer att arbeta i verksamheter med helt nya risker. Arbetsmiljöer som berörs är inom lantbruk, avfallshantering, reningsverk och kommunala biogasanläggningar. En forskargrupp ledd av professor Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola, får 4 050 000,00 kronor för att undersöka hur dessa arbetsmiljöer ska utformas i fråga om bl a säkerhet, riskhantering, exponering och belastning. Projektet är praktiknära, forskarna kommer att arbeta ute vid de aktuella verksamheterna.
Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola, Inst för designvetenskaper. Tel: 046 2228016, mobil: 070 8591392, Epost: Mats.Bohgard@design.lth.se.

Färre belastningsskador genom att kombinera fysiska och mentala uppgifter?
Risken för belastningsskador ökar för anställda i monotona arbeten, som inte kan variera sina arbetsuppgifter. Hur kan man kombinera fysiskt jobb med mentalt arbete, för att ge tillfälle till återhämtning? Professor Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle får av AFA Försäkring 3 569 000 kr för att undersöka detta.  
Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning, Mobil: 070 6788158, E-post: smn@hig.se

Byte av bullriga leksaker ska förbättra förskolans ljudmiljö
Bullrande leksaker på förskolor är en hälsorisk. Korta, höga ljudtoppar skapar både stress och problem med hörseln. AFA Försäkring beviljar Fredrik Sjödin, forskare vid Umeå universitet, 1 622 000 kr för att genom personalenkäter och ljudnivåmätningar på tio förskolor hitta de tio bullrigaste leksakerna och ersätta dem med tystare alternativ.
Fredrik Sjödin, Fil. Dr. Umeå universitet, Inst för psykologi. Mobil: 070-205 40 18, E-post: fredrik.sjodin@psy.umu.se.

Kontakt AFA Försäkring:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning