15 000 färdolycksfall på två år – fler kvinnor än män drabbas

Pressmeddelande
22 augusti 2022klockan 02.30

På två år inträffade fler än 15 000 färdolycksfall, det vill säga olyckor som inträffar på väg till eller från jobbet. Fler kvinnor än män drabbas och de vanligaste färdolyckorna är fallolyckor och cykelolyckor. Kvinnor och män skadar sig på olika sätt och ålder påverkar risken att drabbas, visar en ny rapport med färsk statistik från Afa För­säkring.

– År 2019 till 2020 inträffade drygt 15 000 färdolycksfall. 67 procent av färdolycksfallen drabbade kvinnor och 33 procent drabbade män, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Att det är en så ojämn könsfördelning kan ha att göra med att kvinnor oftare går, cyklar eller åker kommunalt till och från arbetet, medan män oftare kör bil. Arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA) täcker inte skador orsakade i samband med framförande av trafikförsäkrade fordon, som exempelvis bilar eller motorcyklar, dessa ersätts i första hand av trafikskadeförsäkringen och därför inkluderas den typen av skador inte i denna rapport.

Färdolycksfall, det vill säga olyckor som inträffar på den normala färdvägen till eller från jobbet, med undantag av hämtning och lämning vid förskola, kan täckas av den statligt reglerade arbetsskadeförsäkringen.

Skillnader mellan kvinnor och män i hur man skadar sig

– Den vanligaste orsaken till ett färdolycksfall för män är en cykelolycka, näst vanligast är en fallolycka. För kvinnor är det tvärtom vanligare med en fallolycka och näst vanligast med en cykelolycka, säger Emil Askestad.

Skillnaderna mellan könen speglar skillnader i färdsätt. Att kvinnor har en större andel fallolyckor kan tolkas som att kvinnor i större utsträckning tar sig till jobbet till fots eller med kollektivtrafik.

– Det man kan notera är att män har en något högre andel färdolyckor orsakade av hot och våld än kvinnor. Den främsta bakomliggande orsaken till det är att de har blivit rånade på väg till eller från jobbet, säger Emil Askestad.

Ålder påverkar risken att drabbas

– Risken för ett färdolycksfall ökar med åldern. Det innebär att äldre kvinnor och män har en högre risk för ett färdolycksfall än yngre. En orsak till att det är en högre risk för äldre som skadar sig i färdolycksfall kan vara att det är främst fallolyckor som är den bakomliggande orsaken för kvinnor och män i åldern 55–64, säger Emil Askestad.

– Kvinnor i åldern 55–64 år har en risk på 2,1 per 1 000 sysselsatta för ett färdolycksfall orsakat av en fallolycka, medan män i samma ålder har en motsvarande risk på 1,5.

Att risken för fallolyckor ökar med åldern beror delvis på att unga har lättare att undvika skador vid fall. Dessutom har unga bättre förutsättningar att återhämta sig efter en olycka och riskerar inte medicinsk invaliditet i lika stor utsträckning som äldre.

– Kvinnor och män i åldern 55–64 har även en högre risk för ett färdolycksfall med cykel. Risken är här 1,4 per 1 000 sysselsatta för kvinnor har en risk på 1,4 per 1 000 sysselsatta och män har en risk på 1,2 per 1 000 sysselsatta och dessa färdolycksfall är vanligast i storstäder, säger Emil Askestad

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Mer information:
Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten Fara å färde – färdolycksfall till och från arbetet finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 4134, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.