Afa Försäkring växte fram ur den svenska modellen

Arbets­marknadens parter äger Afa Försäkring, som drivs utan vinst­utdelning till ägarna. Man kan säga att historien om oss börjar med änkornas situation på 60-talet. Under åren har vi bytt namn, omorganiserats, blivit större och fått fler försäkringar.

Afa huset på Sveavägen i Stockholm

Afa Försäkrings hus på Sveavägen i Stockholm på 60-talet.

På våren 1962 enades arbetsmarknadens parter, det vill säga LO och Svenskt Näringsliv (dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen), om att privatanställda arbetare skulle få en tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det fanns ett stort behov av detta i samhället. 1,1 miljoner kvinnor var i början av 60-talet gifta med män som förvärvsarbetade och på så sätt stod för familjens inkomst och trygghet. Kvinnan var oftast hemmafru. Om mannen dog stod hon och barnen utan ekonomisk trygghet. Säkerheten på arbetsplatserna på den tiden var inte så hög.

Det började 1963 med Tjänstegrupplivförsäkringen

Så kom den första kollektivavtalade försäkringen Tjänstegrupplivförsäkring TGL till. Den började gälla från den 1 januari 1963. För att sköta administrationen av försäkringen bildade parterna Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA. Man hade 20 anställda på Sveavägen 159 i Stockholm (året efter flyttade kontoret till Sveavägen 63).

1963 hanterades det första försäkringsärendet. I bolagets allra första årsredovisning kan man läsa att metallindustriarbetare och byggnadsarbetare toppade statistiken för reglerade försäkringsfall.

Sedan dess har mer än 15 miljoner ärenden godkänts. Alla finns sparade i vår skadedatabas. Syftet med vår försäkrings­verksamhet är ekonomisk trygghet för många människor under åren i arbetslivet. Våra försäkringar är en del av kollektivavtalen och bidrar till en trygg vardag. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn, kommuner, regioner och inom kooperationen, samt Svenska kyrkan.

Under årens lopp har arbetet med att teckna försäkringsavtal och inkassera premier skötts av olika aktörer. Idag är det Fora som på uppdrag av arbets­marknadens parter tecknar avtal, fakturerar och inkasserar premier.

Vår uppgift är fortfarande densamma men vår verksamhet har utvecklats med tiden. Idag är vi runt 660 medarbetare.

Vi försäkrar

Drygt 90 procent av alla som jobbar i Sverige, 4,9 miljoner människor, omfattas av minst en av våra försäk­ringar. Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. De är ett komplement till de lagstadgade socialförsäkringar vi har i Sverige. Tanken är att försäkringarna ska täcka stora livshändelser fram till det att man fyller 65 år.

Om man:

Dessutom kan Premiebefrielseförsäkringen eller Avgiftsbefrielseförsäkringen betala premien till din tjänste­pension vid till exempel sjukdom.

2021 betalade vi ut 8,6 miljarder kronor till de försäkrade.

Vi tar hand om 1 250 nya ärenden varje dag.

Vi förvaltar

För att ha pengar att betala ut till de försäkrade förvaltar vi vårt kapital på runt 215 miljarder ansvarsfullt. Genom god avkastning ska kapitalförvaltningen bidra till en långsiktigt stabil finansiell ställning och låga premier för att trygga framtida utbetalningar.

Merparten av kapitalet är placerat i räntebärande värdepapper, noterade aktier och alternativa tillgångar. Vi äger också fastigheter via Afa Fastigheter.

Här kan du läsa mer om:

Vi förebygger

Vårt hjärta klappar för en bra arbetsmiljö. Syftet med vårt förebyggande arbete är att bidra till ett tryggare och friskare arbetsliv med minskad ohälsa och färre arbetsskador. Varje år satsar vi cirka 350 miljoner kronor på insatser som ska bidra till och stötta arbetsgivare och anställda på arbetsplatser i deras förebyggande arbete. 150 miljoner av den summan går till forskning.

Vårt förebyggande arbete gör att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på Sveriges arbetsplatser. Det bidrar till att färre anställda skadar sig eller blir sjuka, vilket i sin tur håller kostnaderna nere för arbetsgivarna.

Afa Försäkring står bakom IA-systemet, som är ett webbaserat system, där man kan rapportera händelser på arbetet. Det gör det möjligt för företag i samma bransch att dela information och lära av varandra, för att på så sätt minska risken att samma typ av skada och olycka händer igen.

Stöd för arbetsmiljöutbildning administreras av Afa Försäkring och är ett stöd företag kan söka för arbetsmiljö­utbildningar. Arbetsgivare kan också söka rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro.

Varje år sprider vi budskapet om vikten av en bra arbetsmiljö på våra Regionala dagar och eventen Gilla Jobbet. Vi har också samarbetat med Svenska Judoförbundet för att sprida kunskap om hur man ska falla rätt för att minska förekomsten av fallolyckor. Afa Försäkring stödjer även Yrkeslandslaget i deras strävan att höja statusen för yrkesutbildningar och sätta fokus på arbetsmiljöfrågor för unga.

Entrén på Afa Försäkring Sveavägen i Stockholm.

Entrén på Afa Försäkrings kontor på Sveavägen i Stockholm på 60-talet.

Ersättning som gjorde nytta

Den 1 september 1974 började Trygghetsförsäkringen vid yrkesskada (TFY) att gälla. Den bytte senare namn till TFA.

Under TFY:s första år fick närmare 25 000 personer ersättning till ett sammanlagt belopp av 165 miljoner kronor.

Högst ersättning fick en 35-årig kvinna som förlorat sin man i en arbetsolycka. Hon och hennes sex barn fick 230 000 kronor.

Näst högst ersättningsbelopp – 160 000 kronor – fick en byggnadsarbetare som varit med om en olycka på jobbet och blivit förlamad. Byggelement som vägde flera ton hade rasat över honom. För pengarna skaffade han en ny enplansvilla och bil som var anpassade efter hans funktionsnedsättning.

Källa: Försäkringsvär(l)den, av Håkan Svärdman (Atlas förlag 2022)

Våra försäkringar

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

1962 kom parterna överens om att privatanställda arbetare skulle få en Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Försäkringen började gälla från och med den 1 januari 1963.

För att sköta administrationen av försäkringen bildade parterna Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA.

Läs mer om Tjänstegrupplivförsäkringen

Försäkring om avgångsbidrag (AGB)

Våren 1964 kom parterna överens om att inrätta en fond för avgångsbidrag (AGB). Utbetalningar av AGB startade 1965. 1967 ändrades AGB-systemet och AGB blev en försäkring från och med den 1 januari 1967.

Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag, AFA, fick i uppgift att administrera fonden och sedan försäkringen.

Läs mer om Försäkring om avgångsbidrag

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL)

1971 slöt parterna avtal om Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Den 1 september 1972 började AGS-försäkringen gälla. AGS-KL för dig inom kommun och region började gälla 1 juli 1974.

Läs mer om Avtalsgruppsjukförsäkringen

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL)

Den 1 september 1974 började Trygghetsförsäkringen vid yrkesskada (TFY) att gälla.

1977 träffade parterna avtal om TFA som gäller för arbetsskador som inträffat från och med den 1 juli 1977. TFA ersatte då TFY.

Jobbar du inom kommun och region, kommunalt företag eller Svenska kyrkan heter försäkringen TFA-KL.

Är du statligt anställd heter försäkringen Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Läs mer om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Läs mer om Avtal om ersättning vid personskada

Premiebefrielseförsäkringen

I samband med överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv om Avtalspension SAF-LO blev Afa Försäkring försäkringsgivare för Premiebefrielseförsäkringen.

Den 1 januari 1996 började Premiebefrielseförsäkringen gälla.

Läs mer om Premiebefrielseförsäkringen

Avgiftsbefrielseförsäkringen

I samband med att parterna inom kommun och region kom överens om Pensions- och Försäkringsavtal (PFA) blev Afa Försäkring försäkringsgivare för Avgiftsbefrielseförsäkringen.

Den 1 januari 1998 började Avgiftsbefrielseförsäkringen gälla.

Läs mer om Avgiftsbefrielseförsäkringen

Föräldrapenningtillägg (FPT) 

Den 1 januari 2014 började försäkringen om Föräldrapenningtillägg (FPT) gälla.

Läs mer om Föräldrapenningtillägg

Visste du att …

… arbetsmarknadens parter kunde bilda det som nu är Afa Försäkring tack vare Saltsjöbadsavtalet, 1938? Där grundades det som kallas den svenska modellen. Den innebär att det i Sverige är arbetsmarknadens parter som sluter kollektivavtal, utan inblandning av staten. På så sätt tar parterna ett gemensamt ansvar för att utveckla de regler som ska gälla på arbetsmarknaden.