Åsa Dahlberg och Anders Holmgren.

Åsa Dahlberg, huvudskyddsombud på Spendrups i Grängesberg och Anders Holmgren, som är arbetsmiljöingenjör på bryggeriet.

Spendrups håller koll på riskerna i bryggeriet

Tidning - Trygg på jobbet

Ingen ska skada sig på jobbet. Det är visionen på Spendrups bryggeri i Grängesberg. Ett tufft mål att nå för en så stor industri, med många olika typer av arbetsmiljörisker. Med hjälp av Afa Försäkrings IA-system har de kommit en bit på vägen.

Trygg på jobbet, juni 2022.

Det höga ljudet slår emot oss när vi går in i tappningshallen. Tusentals PET-flaskor med läskedrycken Schweppes susar förbi på bandet närmast oss. På ett annat band är det burkar med Cuba Cola som passerar.

– Här vid banden finns en klämrisk om de till exempel stannar och det blir ett tryck mellan flaskorna, nästan ropar Åsa Dahlberg för att lyckas överrösta bullret.

350 miljoner liter dryck

Hon är huvudskyddsombud på Spendrups i Grängesberg, Nordens största bryggeri. Här, i den lilla orten i södra Dalarna, produceras merparten av de runt 350 miljoner liter dryck som Spendrups varje år transporterar till Sveriges butiker och restauranger.

– Vi har nio produktionslinjer i Grängesberg. Pet-flaskor, fat, burk och glas – men även annan verksamhet utöver själva produktionen, som till exempel byggnation, maskininstallationer, biogasframställning, lagerarbete och logistik. Det innebär förstås många olika risker, säger Anders Holmgren som är arbetsmiljöingenjör på bryggeriet.

– Vi har risker kring truckar, robotar, maskiner med rörliga delar och trycksatta anordningar. Det finns även risker som rör alla de kemikalier vi använder oss av och arbeten i slutna utrymmen. Det gäller att vi hela tiden är medvetna om vad vi arbetar med i stunden, man kan lätt bli distraherad, fortsätter han.

Vi vill ju hela tiden bli bättre och reviderar ständigt vad vi kan göra för att lära av våra misstag.

För att få en överblick över vilka faror som finns, och vilka tillbud och olyckor som sker, har hela Spendrupskoncernen sedan 2014 arbetat med arbetsmiljösystemet IA. Där kan medarbetarna själva rapportera en händelse. Antingen i en mobilapp eller på en dator.

– Tidigare arbetade vi med papper som man skulle fylla i när det hade hänt något. Men du vet ju hur det blir med papper, de försvinner och vi fick ingen bra överblick alls. Nu kan vi systematiskt fånga in den information vi behöver för att kunna utveckla vår säkerhet här. Dessutom kan vi på ett övergripande sätt göra riskbedömningar och se vilken status vi har på varje ärende, säger Anders Holmgren och berättar att de sedan 2014 haft ett snitt på runt 400– 500 rapporterade händelser per år.

Förra året ökade antalet till 1 254, varav 732 var riskobservationer. Ökningen är positiv – ju fler riskobservationer som görs, desto större är chanserna att framtida olyckor kan undvikas.

– Men det hänger såklart ihop med att vi prioriterar och inför rätt åtgärder – åtgärdstrappan är en återkommande bild, säger Anders Holmgren.

Alla har insyn

Eftersom allt arbete kring arbetsmiljösäkerhet på Spendrups sker direkt i IA-systemet finns det också samlat där. Det gör att alla berörda – medarbetare, skydds­ombud, chefer och ledningen – enkelt kan se protokoll från skyddsronder och skyddskommittémöten, rapporter och statistik.

Tanken, säger Anders Holmgren, är att rapporterna från de olika avdelningarna ska bli enhetliga, så att det blir lätt att jämföra och få en överblick över hela verksamheten.

– Här håller vi på att sätta en standard. Systemet blir också ett bra verktyg för de ansvariga i företaget för att ställa rätt frågor när något hänt. Har detta inträffat tidigare? Hade vi gjort en riskbedömning av arbetsmomentet? Om det var riskfyllt, finns instruktioner för arbetsmomentet? Vilka orsaker har man hittat? Är det rätt åtgärder kopplat till orsakerna enligt åtgärdstrappan? Har man följt upp att åtgärderna haft effekt?

Nu kan vi systematiskt fånga in den information vi behöver för att kunna utveckla vår säkerhet här.

Det luktar ölfestival vid produktionslinjen för Norrlands Guld. På golvet invid en tappningskarusell bubblar ölskum kring en golvbrunn. Åsa Dahlberg pekar på en liten dosa som sitter monterad på väggen och berättar att det är en sensor som ska fånga upp om nivåerna av koldioxid blir för höga i lokalen. Något som är viktigt att ha koll på eftersom gasen är kvävande.

– Processventilationen fungerar och dosorna, som är kopplade till larm som varnar i tid innan det blir farligt, måste vara kalibrerade. Men med hjälp av IA-systemet har vi kunnat se var de flesta tillbuden skett, kunnat åtgärda men också sätta upp de här sensorerna som larmar om det ändå blir fel i processen, säger hon.

För henne handlar arbetet som skydds­ombud mycket om att få kollegorna att rapportera varje händelse som sker, stor som liten. Att det är enkelt att göra direkt i IA-appen ökar förstås chanserna till det.

– Vi har ett mål här att varje medarbetare ska ha rapporterat minst två händelser per år. Men för att nå dit krävs det att vi hela tidenpratar om vilka risker som finns och vad som hänt när en olycka varit framme, säger hon.

Daglig statistik

Som ett led i att göra medvetenheten och engagemanget större visas varje dag statistik på hur många dagar det gått sedan det senaste tillbudet som lett till frånvaro på de informationsskärmar som sitter här och var i bryggeriet, men också vid Spendrups terminaler och på huvudkontoret i Stockholm. I dag visar skärmen tolv dagar.

– Vi vill ju att det ska vara så många dagar som det bara går på den där skärmen, säger Åsa Dahlberg.

Enligt Anders Holmgren finns en genuin vilja på Spendrups, från ledningsnivå och nedåt, att medarbetarna ska må så bra som möjligt. Det gör förstås arbetet med att minska riskerna lättare. Och även om de har kommit en bra bit på väg är de långt ifrån färdiga.

– Vi vill ju hela tiden bli bättre och reviderar ständigt vad vi kan göra för att lära av våra misstag. Till exempel vill jag att kunskapsnivån om säkerhet generellt ska öka bland medarbetarna på alla nivåer. Ju mer kunskap som finns, desto lättare blir det för dem att se riskerna och förstå vikten av att också rapportera in dem i IA-systemet. Det som  nte är rapporterat kan vi inte veta om och det vi inte vet om kan vi inte förbättra. Det är en del av resan framöver, säger han, er lite och lägger sedan till:
– Min vision är att vi med all den samlade kunskap som finns här och i resten av branschen ska lösa alla de risker som finns. Allra helst ska man må bättre när man går härifrån än när man kom hit på morgonen!

Text: Johanna Paues Darlington
Foto: Michael Odelberth

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, juni 2022.  Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Lars-Gunnar Lindberg, ansvarig för IA-systemet på Afa För­säkring:

Vad är grundtanken med systemet?

– Att alla på olika nivåer – bransch, koncern, organisation och avdelning – ska kunna stötta varandra i arbetsmiljö­arbetet. Vårt nyckelord är "Tillsammans". Ju mer och bättre data som kommer in finns tillgängligt i IA, desto bättre förutsättningar får alla som är med att ta vara på andras goda idéer och erfarenheter.

Vad är bäst med systemet?

– Att det gör arbetsmiljö­arbetet så tydligt! Varje enskilt skydds­ombud och varje chef ser genom IA vad som behöver göras och vad som är deras nästa steg. Det är också väldigt enkelt att rapportera, inte minst via IA-appen. Systemet är också starkt när det handlar om att få ut rapporter och analyser utifrån data – det har vi satsat extra mycket på att förbättra den senaste tiden.

Var gör IA-systemet mest nytta?

– Risker ser olika ut i olika branscher. Vissa branscher har många fysiska risker medan andra kanske väldigt få. Men alla branscher har förstås risker, inte minst inom OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö). I IA-systemet kan alla typer av organisationer och alla branscher arbeta systematiskt med sitt arbetsmiljö­arbete.

Hur ser du att IA-systemet kommer att
utvecklas framöver?

– Eftersom arbetsmiljö­arbetet hela tiden utvecklas så måste också IA-stödet utvecklas. Vi tittar bland annat redan mycket på välbefinnandefaktorer (friskfaktorer), alltså sådant som gör att en arbetsplats fungerar bra och är framgångsrik. Det finns redan i dag mycket data i IA som skulle kunna användas, men den biten kommer vi att utveckla ännu mer. Vi kommer också att satsa mycket på att ytterligare utveckla funktionerna för proaktiv risk­hantering under hösten, vi fortsätter med rapporter och analys och vi vill också göra IA ”upplevelsemässigt” ännu enklare och tydligare.

Läs mer om IA-systemet

En manlig och en kvinnlig byggarbetare på ett bygge tittar på en ritning.

IA-systemet – stöd för en säkrare arbetsplats

Minimera riskerna på jobbet med IA-systemet. Över 1 miljon människor arbetar idag på företag eller organisationer som använder IA-systemet för sitt systematiska arbetsmiljö­arbete.